Emanuel Swedenborg

emanuel swedenborg

Soyluluk katma yükseltilip Swendenborg adını almış Lutherci piskopos ve felsefeci Swedberg'in oğlu olan Emanuel Swedenborg, edebiyat ve mate­matik okudu; 1710'da felsefe doktoru oldu. Uzun süre Avrupa'da geziler yaptıktan sonra bilimsel ve teknik in­celemelerle uğraştı. 1733'te Alman­ya'da bulunurken Leipzig'de Opera philosophica et mineralia nın (Felse­fe ve Mineraloji Yapıtları) üç cildini yayımladı. Yaratıcı dehasının açıkça görüldüğü bu yapıtta billurbilim, Gü­neş'in Samanyolu'ndaki yeri, vb. alan­lara yönelik birçok buluşu yer aldı.
GÖRÜŞLERİ


Swedenhorg'un ruhsal yaşamında,garip olaylar kendini göstermişti an­sızın. İlk hayalleri, Londra'da 1743'te gördü. Ondan sonra, ruhlar, melekler ve manevi dünya ile ilişki kurmayı ve bunların gizlerini açıklamayı, kendi­ne verilmiş özel bir görev olarak be­nimsedi. Swedenborg'a göre, üst dünyanın varlıkları (melekler ya da şeytanlar), insanlar üstünde etki gös­terirler ve Kutsal Yazılar'nı manevi anlamı, sözcük anlamları dolayısıyla insanlara kapalıdır. Gene onun bakış açısına göre İsa'nın ölümü, aslında, aydınlığın, karanlık üstündeki zaferi­dir. Swedenborg, görüşlerini kapsam­lı kitaplar yazarak açıkladı: Arcena Caelestia (Göğün Esrarı, 1749-1756); De Nova Hierosolyma (Yeni Kudüs, 1758); Görülene ve İşitilene Göre Gök­yüzü ve Cehennem Üstüne (1756). Balzac şöyle yazar: “Swedenbog, büyücülükten, Brahmacılıktan, Buddhacılıktan, gizemcilikten, bu dört büyük dinin ortak, gerçek ve tanrısal yanını alır ve onların öğretisine, bir matema­tik temel kazandırır." Swedenborg' a göre, insanlığın kendisinde arındığı, yenilendiği ve tanrısallaştığı İsa'ya ulaştıran biricik yol sevgidir. Strindberg de şöyle diyor: "Swedenborg, kurtuluşa götüren biricik yolu göster­di bana: Şeytanları, yattıkları yerde, kendinde aramak ve pişmanlık duya­rak öldürmek."Swedenborg, romantikler tarafından adeta keşfedildi. Sözgelimi, Balzac'a Seraphita'da esin kaynağı oldu. Ünlü "denk düşümler" kuramı, Gerard de Nerval'i, Baudelaire'i ve Rimbaud'yu derinlemesine etkiledi. İzleyicilerinin birçoğu, özellikle İngil­tere'de bağımsız tarikatlar kurdular.