B harfi ile başlayan erkek bebek isimleri ve anlamları

:;ehe;:


BABÜR: Hindistan'da yaþayan bir tür kaplan/Babür imparatorluðunun kurucusu Babürþah'tan
BAHA: Deðer fiyat, kýymatinin karþýlýðý, Ederi
BAHADIR: Yiðit , kahraman, atak, gözünü daldan budaktan esirgemeyen
BAHATTÝN: Dinin deðerlisi,güzelliði
BAHÝR: Deniz-Belli, açýk-Iþýklý,parlak
BAHRÝ: Denizle ilgili, denizci, denizingücü, sonsuzluðu
BAHTÝYAR: Mutlu, talihli, Hayatýndan memnunolan
BAKÝ: Süreklilik sahibi, sonsuza kadar kalan, sonsuz, sonu olmayan
BALA: Küçük çocuk, Yavru, Korunmasý gereken
BALABAN: Bir tür yýrtýcý kuþ. Ýri cins birtür Doðan (ku&thorn
BALER: Tatlý dilli, cana yakýn
BARAN: Yaðmur mevsimi
BARANSEL: Güce, kuvvete ait. Güçsel.
BARBAROS: "Barba Rosse" Kýrmýzý sakal. Asýl adý Hýzýr olan büyük Türk amiraline Avrupalýlarýn taktýðý ad.
BARIN: Bütün,tüm - Güç kuvvet
BARIÞ: Uzlaþma.
BARKAN: Çölde oluþan küçük kum kitlesi
BARKIN: Gezgin, Seyyah, Sürekli gezipdolaþan
BARLAS: Kahraman
BARS: Kaplan benzeri yýrtýcý hayvan
BASRÝ: Gören, görme ile ilgili, görebilmek
BAÞAR: Baþarýlý ol anlamýnda
BAÞER: Baþta gelen
BATI: Güneþin battýðý yön
BATIHAN: Batý'nýn hükümdarý, haný
BATIKAN: Batý+ Khan Batýnýn Haný ya da Batýnýn Kaný anlamýnda
BATIRAY: Ay gibi yiðit
BATTAL: Kahraman. Oldukça iri yapýlý, Alýþýlmýþý n dýþýnda büyük
BATU: Güçlü Kuvvetli
BATUHAN: Güçlü Kuvvetli Han. Altýnordu devletinin kurucusu Batuhan.
BATUR: Korkusuz, yiðit.
BATURALP: Yiðitler yiðidi
BAYAR: Büyük, ulu yüce.
BAYBARS: Eski Türklerin beslediði kaplan
BAYBORA: Fýrtýna
BAYCAN: Zengin
BAYEZÝT/BEYAZIT: Birçok Osmanlý þehzadesinin ortakadý.
BAYHAN: Zengin ve güçlü
BAYKAL: Yaban kýsraðý. Moðolistandaki büyükgöl
BAYRAKTAR: Bayrak taþýyan.
BAYRAM: Ulusca kutlanýlan, Kutsal ve önemli günler.
BAYSAL: Dirlik düzenlik içinde, sakin,gürültüsüz.
BAYÜLKEN: Göðün 16.katýnda oturan barýþ tanrýsý
BEDÝR: Ayýn ondördü. Dolunay. Ay.
BEDÝRHAN: Ay+ Han gibi Bedir + Han
BEDRETTÝN: Ayýn ondördü gibi ýþýk saçan, temiz ve yüce
BEDRÝ: Ay gibi, aya benzeyen, Aya ait
BEHÇET: Sevinç, güzellik, güler yüzlülük.
BEHÝÇ: Þen. Güleryüzlü, Neþeli.
BEHLÜL: Hayýr sahibi - Daima gülen
BEHRAM: Merih Yýldýzý.
BEHZAT: Doðuþtan iyi, soylu kiþi
BEKÝ / BEKRÝ: El deðmemiþ, Bakir, Tertemiz, bozulmamýþ.
BEKÝR: Yeni doðmuþ, bakir
BEKTAÞ: Saygýn, aziz, denk, eþit.
BERAT: Ýzinli, müsaadeli olmak / Diploma
BERHAN: Han soyundan, Hanla ilgili, han üzerine.. (Han=Hakan)
BERK: Saðlam güçlü, dayanýklý
BERKAN: Parlama - Kývýrcýk kuzu postu
BERKANT: Saðlam Yemin . Berk + Ant.
BERKAY: Saðlam yapýlý ve ayýþýðý gibi parlak olan. Ay ýþýðý, Güçlü ay

BERKE: Cengiz Han'ýn torununun adý. Deðnek, sopa, kamçý anlamýnda da kullanýlýr
BERMAL: Birþeyler yapmakla ilgili, yapan, ortaya çýkaran, becerikli
BESÝM: Güler yüzlü
BÝLAL: Ýlk ezaný okuyan Bilal-i Habeþi'nin adýndan..
BÝLGE: Derin bilgi sahibi
BÝLGEHAN: Göktürk hakaný
BÝLGÝN: Bilgi sahibi. Alim
BÝRANT: Tek yemin. Özelliði olan yemin
BÝRCAN: Tek, eþsiz
BÝROL: Tek ol, anlamýnda . Bir + Ol
BOÐAÇ: Bir Dedekorkut kahramaný
BOÐAÇHAN: Ýnanýlmaz derecede güçlü , insanüstü gücü olan
BORA / BORAN: Ardýndan yaðýþ getiren þiddetlirüzgar.
BOZKURT: Türklerin Orta asyadan çýkýþýnda yol gösterdiðine inanýlan efsanevi kurt
BUÐRA: Erkek deve
BUÐRAHAN: Müslüman Türk Hakanlardan Saltuk Buðrahan.
BULUT: Bildiðimiz bulut. (Havada bulut sen bunu unut gibi)(!)
BUMÝN: Baykuþ, Puhu kuþu.
BURAK: Hz. Muhammed'in Miraç'ta bindiði efsanevi ata verilen isim.
BURÇ: Kale, hisar çýkýntýsý - Güneþ sistemi - sarp yamaç
BURÇAK: Baklagillerden bir bitki
BURÇÝN: Diþi geyik.
BURHAN: Delil, kanýt.
BURHANETTÝN: Dinin kanýtý, dinin delili, isbatý
BÜLENT: Yüksek, uzun, eriþilmesi zor, yüce
BÜNYAMÝN: Hz. Yakup'un oðlu