Engelli Bakım Elemanı Yetiştirme Programı6- Engelli Bakım Elemanı Yetiştirme Programı
Bu Sertifika Programı Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğü 'nde hizmet satın alma yoluyla iş yapan firmaların elemanları için zorunlu olduğu gibi, Özel Bakımevi açmak isteyen kurum ve kuruluşların personeli için de yayımlanan yönetmelik gereği zorunludur.
Şefkatli Eller , Başbakanlık Özürlüler İdaresi tarafından hazırlanan program, Türkiye de ilk kez Engelli Bireyin özel ve sosyal ihtiyaçları dikkate alarak hazırlanan ve uygulamaya konulan bir programdır.
Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu ve Başbakanlık Özürlüler İdaresi Başkanlığı ile işbirliği protokollerine sahiptir.
A- Eğitici Eğitimi ve
B- Bakım Personeli Eğitimi
olmak üzere iki ayrı kategoridedir.
A- Eğitimci Eğitimi
Eğitici Unvanı alacak personelin 4 yıllık lisans programlarının (sosyal hizmet, hemşirelik, psikoloji, çocuk gelişimi ve eğitimi, fizyoterapi, özel eğitim öğretmenliği) birinden mezun olmaları gerekmektedir.Bakıcı Personel Eğitimini , yukarıda belirtilen meslek grubu üyelerinden Eğitici Sertifikası almış “ Eğiticiler Grubu ” verir.
Eğitici Sertifikası programlarında sınıflar en fazla 15 kişiyle sınırlandırılır.
Eğiticiler, toplam 240 saat, teorik ve uygulama olmak üzere 2 aşamalı eğitim programına devam ederler. Teorik eğitim 150 saat, uygulama 90 saat verilir.
Eğitici Sertifikasını alabilmek için ders saatlerini tamamlamak zorunludur. Sertifika programını tamamlayamayan katılımcılar açılan diğer eğitim programlarından birine katılarak eksik ders saatlerini tamamlayabilirler. Eğiticiler, bakıcı personelin eğitim programındaki her eğitim konusu için ders planı hazırlar. Ders planında eğitim alacak grubun özelliklerine, ihtiyaçlarına, eğitim ortamına, dersin içeriğine uygun materyal sağlanmasına özen gösterirler.
Sertifika Programları hem gündüz hem akşam programları olarak düzenlenir. Eğiticiler, aldıkları eğitimi takiben akademisyenler ve alanında deneyimli profesyoneller tarafından teorik ve uygulama eğitimini kapsayan sınava tabi tutulurlar. Uygulama değerlendirmesi, her akademisyenin veya alanında deneyimli profesyonelin kendi alanı ile ilgili oluşturacağı değerlendirme formu çerçevesinde yapılır. Teori ve uygulama sınav sonuçlarının ortalamaları alınarak başarı notu belirlenir.
Eğiticiler “Eğitici Sertifikası” almaya hak kazandıktan sonra hizmet içi eğitim programlarına tabi tutularak alandaki gelişmeleri takip ederler. Bu amaçla, sertifika programının ilk uygulandığı yıldan başlamak üzere eğiticilere 3 yıl süresince her yıl, takip eden yıllarda iki yılda bir hizmet içi eğitim uygulanır.
Üst üste iki yıl hizmet içi eğitime katılmayanların sertifikası iptal edilir. Hizmet içi eğitim programının içerik ve süresi, eğitim veren akademisyenler ve alanında deneyimli profesyoneller tarafından yıl içindeki değerlendirmelere göre belirlenir.
Eğiticiler, bakıcı personel hizmet verirken çözümleyemediği bir sorunla karşılaştığında bakıcı personelin bağlı olduğu kurum aracılığı ile danışmanlık yaparlar.

B- Bakım Personeli Eğitimi
Bakıcı Personel olmak üzere eğitime alınacak kişilerde en az ilköğretim/orta okul mezunu olma şartı aranır. Eğitim grupları, başvuran adayların eğitim düzeyine göre oluşturulur.
Bakıcı Personel olmak için Bakıcı Personel Sertifikası eğitim programına başvuranlarda 18 yaşını tamamlamış ve 55 yaş üstünde olmamak şartı aranır. Bakıcı personelin eğitimi, MEB Sertifikalı Eğiticiler tarafından müfredat programına uygun olarak verilir. Bakıcı personel toplam 390 saat teorik ve uygulama olmak üzere 2 aşamalı eğitim programına devam eder.
Teorik eğitim 240 saat, uygulama eğitimi 150 saat olarak düzenlenir.
Uygulama Eğitimi , gündüzlü ve yatılı bakım hizmeti veren özel ve resmi kurumlarda, özel eğitim merkezlerinde eğiticinin denetiminde verilir.
Bakıcı personel, aldıkları eğitimi takiben eğiticiler tarafından hazırlanan teorik ve uygulama eğitimini kapsayan sınava tabi tutulurlar.
Uygulama değerlendirmesi, her akademisyenin veya alanında deneyimli profesyonelin eğiticiler ile işbirliği içinde kendi alanı ile ilgili oluşturacağı değerlendirme formu çerçevesinde yapılır.
Bakıcı personel hizmet içi eğitim programlarına tabi tutularak bilgi ve becerileri pekiştirilir ve geliştirilir.
Hizmet içi eğitim programının içerik ve süresi, eğiticiler grubu tarafından yıl içindeki değerlendirmelere göre belirlenir. Hizmet içi eğitim her yıl verilir. İki yıl üst üste hizmet içi eğitime katılmayanların sertifikası iptal edilir.
Bakıcı personel hizmet verirken çözümleyemediği bir sorunla karşılaştığında kurum aracılığıyla eğiticilerden danışmanlık alır.


Bu programın temel amacı ; “Engelli bireyin özelliklerini tanıyabilen,günlük bakımını yapabilen, sosyal aktiviteler yaptırabilen, özel hastalarda bakım yapabilen, ilkyardım uygulayabilen engelli bakıcısı yetiştirmektir.”
Program 11 üniteden oluşmaktadır.240 saat teorik, 150 saat uygulama olmak üzere toplam süresi 390 saattir.
Programın Amaçları

  • <LI class=style7>İnsan sağlığı ve gelişim süreciyle ilgili bilgilendirmek, <LI class=style7>Yaş ve engel gruplarına göre öğrenme ve öğretme sürecinin özelliklerini tanıtmak, <LI class=style7>Engellilik ve engel gruplarının özellikleri, <LI class=style7>Engelli bireylerin kişisel bakım ihtiyaçlarının önemi ve karşılanması, <LI class=style7>Engelli bireylerin psiko-sosyal ihtiyaçlarının tanınması, <LI class=style7>Engelli bireye sahip ailelerin ihtiyaçlarını tanımaları ve aile ile işbirliği yapılması, <LI class=style7>Engelli bireyin sosyal hayata uyumuna ve katılımına yönelik refakat hizmeti sağlanması, <LI class=style7>Temel ilkyardım uygulamaları, <LI class=style7>Engelli bireyin sağlığını koruyucu, güvenliğini sağlayıcı tedbirler, <LI class=style7>Ahlaki ve insani çerçevede hizmetin önemsenmesi, <LI class=style7>Gerektiğinde ilgili meslek elemanları ile işbirliği çalışmaları,
  • Etik ilke ve kurallar,
Eğitim Konuları
  • <LI class=style7>Genel insan sağlığı ve gelişim <LI class=style7>Eğitim <LI class=style7>Engellilik <LI class=style7>Bireyin fiziksel bakımı <LI class=style7>Psiko-sosyal destek <LI class=style7>Engelli bireyin ailesi <LI class=style7>Engelli bireye yönelik sosyal aktiviteler <LI class=style7>İlk yardım <LI class=style7>Güvenli çevre
  • Staj
Eğitim Standartları
• Bakıcı personel olmak üzere eğitime alınacak kişilerde en az ilköğretim/ortaokul mezunu olma şartı aranır.Eğitim grupları,başvuran adayların eğitim düzeyine göre oluşturulur.
• Bakıcı personel olmak için bakıcı personel sertifikası eğitim programına basvuranlarda 18 yaşını tamamlamış ve 55 yaş üstünde olmamak şartı aranır.
• Bakıcı personelin eğitimi, MEB Sertifikalı Eğitimciler tarafından müfredat programına uygun olarak verilir.
• Bakıcı Personel toplam 390 saat teorik ve uygulama olmak üzere 2 aşamalı eğitim programına devam eder.Teorik eğitim 240 saat, uygulama eğitimi 150 saat olarak düzenlenir.
• Uygulama eğitimi, gündüzlü ve yatılı bakım hizmeti veren özel ve resmi kurumlarda , özel eğitim merkezlerinde eğiticinin denetiminde verilir.
• Bakıcı personel, aldıkları eğitimi takiben eğiticiler tarafından hazırlanan teorik ve uygulama eğitimini kapsayan sınava tabi tutulurlar.
• Uygulama değerlendirmesi, her akademisyenin veya alanında deneyimli profesyonelin eğiticiler ile işbirliği içinde kendi alanı ile ilgili oluşturacağı değerlendirme formu çerçevesinde yapılır.
• Bakıcı personel hizmet içi eğitimin programlarına tabi tutularak bilgi ve becerileri pekiştirilir ve geliştirilir.Hizmet içi eğitim programının içerik ve süresi, eğiticiler grubu tarafından yıl içindeki değerlendirmelere göre belirlenir.Hizmet içi eğitim her yıl verilir.İki yıl üst üste hizmet içi eğitimlere katılmayanların sertifikası iptal edilir.Bakıcı personel hizmet verirken çözümleyemediği bir sorunla karşılaştığında kurum aracılığıyla eğiticilerden danışmanlık alır.
• Anne Işığı Eğitim Merkezi / Şefkatli Eller işbirliği ile kamu veya özel sektörde yaşlılık ve özürlülük alanında hizmet veren personel için bir haftalık yoğunlaştırılmış seminer programları uygular.
Yaşlı bakımı ve Engelli Bakımı seminerleri yanında;
- Engellilerde Cinsel Eğitim,
- Zihinsel Özürlü Çocuk Gelişimi eğitimi de verilmektedir.