İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
EDEBİYAT FAKÜLTESİ
ANTALYA BÖLGESİ ARKEOLOJİ ARAŞTIRMALARI MERKEZİ

Merkezin Amacı

T.C. İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Antalya Bölgesi Arkeolojik Araştırmalar Merkezi, Antalya İli ve çevresindeki zengin arkeolojik varlığı kazılar ve yüzey araştırmalarıyla çağdaş teknolojik ilerlemelerden yararlanarak incelemek, araştırma sonuçlarını ulusal ve uluslar arası yayınlarla bilim dünyasına duyurmak, korumaya yönelik projeler üreterek toplumun bilinçlendirilmesine katkıda bulunmak, İstanbul Üniversitesi Arkeoloji Bölümü öğrencilerinin kazı alanlarında uygulama yapmasını sağlayarak, mesleki açıdan gelişmelerine olanak sağlamak amacıyla faaliyetlerini yürütmektedir.


Merkezin Temel Değerleri

-Çağdaşlık.
-Bilimsel etik.
-Bilgi paylaşımı.
-Kazı ve diğer araştırmaları geliştirmek ve araştırıcı yetiştirmek.
-Disiplinler arası, ulusal ve uluslar arası işbirliğini geliştirmek.
-Kültür varlıklarını koruma bilincini yaymak.
-Restorasyon projeleri, bilimsel ve popüler etkinliklerle turizme destek vermek.

Merkezimizin Klasik Arkeoloji Anabilim Dalı’ndaki eğitime paralel sürdürülen araştırma yeri, Antalya İli sınırları içinde Aksu İlçesi’ndeki Perge Örenyeri’dir. Ord. Prof. Dr. Arif Müfid MANSEL tarafından 1946 yılında başlayan Perge kazıları, 1975-1985 yılları arasında Prof. Dr. Jale İNAN başkanlığında yürütülmüştür. 1985’ten itibaren de, Prof. Dr. Haluk ABBASOĞLU tarafından sürdürülmektedir. Antik Pamphylia Bölgesi’nin (bugünkü Antalya ili civarı) en önemli kentlerinden biri olan Perge’de yapılan çalışmalar, ülkemizde Klasik Arkeoloji alanında Türk arkeologlarının yürüttüğü uzun soluklu kazıdır. Merkezimizin özellikle son yıllarda Perge’de yürüttüğü kazılarda gerek ortaya çıkan değerler, gerekse bölgenin tarihini değiştiren bulgular ve ayrıca restorasyona yönelik çalışmalar, öğretim üye ve elemanları ve özellikle öğrenciler açısından eğitimin bir parçası halinde sürmektedir.


T.C.
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
EDEBİYAT FAKÜLTESİ
ANTALYA BÖLGESİ ARKEOLOJİ ARAŞTIRMALARI MERKEZİ
STRATEJİK PLANI
BİLİMSEL ARAŞTIRMALAR (ARŞ)
(25.01.2007’de Fakülte’ye sunulan Stratejik Planlama)
AMAÇ:

ARŞ-A1:İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Antalya Bölgesi Arkeolojik Araştırmalar Merkezi tarafından yapılan kazı, yüzey araştırması ve restorasyon çalışmalarının, çağdaş yöntem ve tekniklerle, akademisyen ve öğrencilerin katılımını arttırarak devam ettirmek

Hedefler

ARŞ-A1H1 : Kazı, yüzey araştırması ve restorasyonların güncel teknik imkanlar kullanılarak, çağdaş yöntemlerle devam ettirilmesi.
ARŞ-A1H2 : Araştırmalara katılacak yetkin akademisyen ve öğrenci sayısının arttırılması.
ARŞ-A1H3 : Araştırmaların sürdürülmesi için gerekli maddi olanakların sağlanması.
ARŞ-A1H4 : Araştırma sonuçlarının ulusal ve uluslar arası yayınlara dönüşmesi

Performans Göstergeleri
ARŞ-A1H1P1: Antalya Bölgesi’nde yapılan araştırmaların sayısı ve niteliği.
ARŞ-A1H1P2: Araştırmalarda kullanılacak çağdaş teknik donanımın varlığı ve yeterliliği.
ARŞ-A1H2P1: Arkeoloji’ye yardımcı disiplinler ve uluslar arası düzeyde araştırmalara katılan akademisyen ve öğrenci sayısı.
ARŞ-A1H3P1: Araştırmalar için çeşitli kurumlardan sağlanan ödenek miktarı
ARŞ-A1H4P1: Araştırma sonuçlarını içeren ulusal ve uluslar arası yayınların sayısı.

Stratejiler
ARŞ-A1S1 : Asıl Araştırma alanı olan Perge’nin şehir planı ve tekil yapılarının, imkanlar ölçüsünde daha fazla ve çeşitli projelerle araştırılmasını sağlamak.
ARŞ-A1S2 :Asıl araştırma alanı olan Perge’nin civarındaki arkeolojik kalıntıların envanterinin istatistik yöntemlerle ve yüzey araştırmalarıyla belirlenmesi.
ARŞ-A1S3 : Gerekli teknolojik aletler ve maddi ihtiyacın belirlenmesi.
ARŞ-A1S4 : Antalya Bölgesi Arkeoloji Araştırmaları Merkezi’ne yeni kadroların sağlanması için gerekli başvurularda bulunmak.
ARŞ-A1S5 : Disiplinler arası ve uluslar arası çalışmaların devamı için uygun koşulların korunması ve geliştirilmesi.
ARŞ-A1S6 : Araştırmalarda uzmanlık gerektiren sahalara hakim bilim insanlarıyla iletişime geçilmesi.
ARŞ-A1S7 : Genç bilim insanlarını bölge arkeolojisine katkıda bulunacak lisans üstü çalışmalarla ihtiyaç duyulan uzmanlık sahalarına yönlendirip, yetiştirmek.
ARŞ-A1S8 : Hazırlanan ve devam eden restorasyon-konservasyon projeleri için maddi kaynak bulmak.
ARŞ-A1S9 : Araştırma sonuçlarını içerecek yayınların projelerini oluşturmak.

Faaliyetler
ARŞ-A1H1F1: Perge antik kentinde nekropolis ve sütunlu cadde kazılarının önümüzdeki 5 yıl içinde de devamı.
ARŞ-A1H1F2: Sütunlu cadde kenarındaki kamusal yapıların kazılarına önümüzdeki 5 yıl içinde de devamı.
ARŞ-A1H1F3: Doğu-batı doğrultulu sütunlu caddenin kazısına 2007 itibariyle devam edilecek olması.
ARŞ-A1H1F4: Perge sütunlu cadde anastylosis çalışmalarının kazılarıyla eş zamanlı olarak önümüzdeki 5 yıl içinde devamı.
ARŞ-A1H1F5: Ödenek çıkmasına bağlı olarak, özellikle Perge’deki Demetrios-Apollonios Takı projesini ivedilikle hayata geçirmek.
ARŞ-A1H1F6: Perge’nin Roma İmparatorluk Dönemi şehirciliği hakkındaki bilimsel araştırmanın önümüzdeki senelerde devamı.
ARŞ-A1H1F7: Çalışılmaya başlanan nekropolis toplu buluntuları yayın çalışmasının devamı ve 2008 sonuna kadar tamamlanması.
ARŞ-A1H1F8: Perge araştırmalarıyla ilgili lisansüstü çalışmaların arttırılarak devam etmesi.
ARŞ-A1H2F1:Araştırma sahalarının genişlemesiyle, lisans öğrencilerinden daha fazla öğrencinin çalışma imkanı bulması.
ARŞ-A1H2F2: Çeşitli üniversitelerle bağlantılar kurarak disiplinler arası sahalarda (antropoloji, jeoloji ve arkeometri gibi), araştırmayı zenginleştiren ortak çalışmaların yürütülmesi
ARŞ-A1H3F1: Araştırmalara sponsorlar bulunması.
ARŞ-A1H3F2:.Desteğe yönelik projelerin hazırlanıp, ilgili birimlere sunulması
ARŞ-A1H4F1: Ulusal ve uluslar arası konferanslar, ve sempozyumlarda araştırma sonuçlarının bilim dünyasına sunulması.

ARŞ-A1H4F2: Yapılan araştırmaların ulusal ve uluslar arası saygınlıktaki yayınlarla bilim dünyasına sunulması.


İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
EDEBİYAT FAKÜLTESİ
ANTALYA BÖLGESİ ARKEOLOJİ ARAŞTIRMALARI MERKEZİ
İŞBİRLİKLERİ VE KURUMSAL İMAJ (İMJ)
(25.01.2007’de Fakülte’ye sunulan Stratejik Planlama)
AMAÇLAR:
İMJ-A1: Kültür ve korumada toplumsal bilinç düzeyinin yükselmesine katkı sağlamak.

Hedefler
İMJ-A1H1 : Çeşitli platfomlarda kültür bilincinin artmasına yardımcı olacak konferansların verilmesi, etkinlikler düzenlenmesi.
İMJ-A1H2 : Toplumun arkeoloji bilimine ilgisininin uyandırılıp, canlı tutulması.

Performans Göstergeleri
İMJ-A1H1P1 : Konferansları hazırlanacak projelerlerle ilgi çekici duruma getirmek.
İMJ-A1H1P2 : Etkinlikler sonrası anketler düzenlemek.
İMJ-A1H2P1 : Konferans katılımı ve bölgedeki antik kentlere yapılan yerli ziyatetçi sayısını ölçmek.

Stratejiler
İMJ-A1S1 : Düzenlenecek konferans ve panellere ilgi çekici projelerle destekte bulunmak.
İMJ-A1S2 : Sivil Toplum örgütleri ve vakıflarla iletişime geçmek
İMJ-A1S2 : Toplumun konu hakkındaki ilgisini canlı tutmak.

Faaliyetler
İMJ-A1H1F1: Sempozyum ve konferanslara katılmak.
İMJ-A1H1F2: Popüler bilim ve kültür dergilerinde yayınlar yapmak.
İMJ-A1H2F3: İlgili kurum, vakıf ve sivil toplum üyelerini kazı alanlarında, yapılan uygulamalar hakkında bilgilendirmek.