Toplam 6 adet sonuctan sayfa basi 1 ile 6 arasi kadar sonuc gösteriliyor
 1. #1
  DJ
  Üyelik tarihi
  Jun 2010
  Bulunduğu yer
  !KaYıP ŞeHiR.!
  Mesajlar
  5.127

  Standart A'dan Z'ye Kurtce Kelımeler Ve Anlamları

  A, a a 1. Kürt alfabesinin ilk harfi. 2. dişil cins edatı.
  a 1. Kürt alfabesinin ilk harfi. 2. dişil cins edatı.
  a 1. Kürt alfabesinin ilk harfi. 2. dişil cins edatı.
  abadanî bayındırlık
  abagine cam, billur
  abajûr abajur
  abal dönme
  abor geçim, iktisad
  aborandin geçindirmek
  aborî ekonomi, iktisat, geçim
  aborînas ekonomist, iktisatçı
  aborzan ekonomist, iktisatçı
  aciz aciz, çaresiz, güçsüz, zayıf
  acizkirin kızdırmak, rahatsız etmek
  acûr 1. kiremit. 2. bir cins salatalık, acur.
  acızbûn aciz olmak, bıkmak, usanmak, rahatsız olmak
  adan 1. süt ürünleri. 2. verimli, bereketli, mümbit. 3. besin.
  adanî bereket, bereketlilik, randiman, verimli, verimlilik
  adanlêbûn bereketlenmek
  adar Mart ayı
  ade şirret, şırnaşık, ısırgan böcekler
  adeb iltihap
  adebûn şırnaşmak
  adekirin yabancı otlardan temizlemek
  adem Adam
  adet adet, töre
  adetî normal, töreye uygun
  adû ısırgan böcekler
  afat afet
  aferîde canlı, yaratık.
  aferîn aferin, varol
  aferînek karakter
  afir yalak, hayvan yemeği.
  afirande eser, yapıt
  afirandin yaratmak, meydana getirmek, türetmek
  afirandinêr yaradılış
  afirîn meydana gelmek, oluşmak.
  afirîndêr türetici, yaratıcı
  afirîner yaratıcı
  afîş afiş
  agah haber, duyum
  agahdar haberdar, bilgi sahibi, bilgili
  agahdarbûn bilgilenmek, haberdar olmak
  agahdarî bilgi, malumat; duyuru ilan
  agahdarkirin bilgilendirmek, haberdar etmek, bildirmek, haber vermek
  agahî enformasyonel bilgi, malumat, bilgi
  agihandin haber vermek, bildirmek
  agir ateş
  agirbaz ateş canbazı
  agirber ateşli silah
  agirberdan ateşe vermek, ateşlemek
  agirbest ateşkes
  agirbest ragihandin ateşkes ilan etmek
  agirbir ateş düşürücü
  agirçav atak
  agirdank ateşlik
  agirdaran ateş yakmak
  agirgeh ateşin yakıldığı yer
  agirgirtin ateş almak, ateşlenmak
  agirhilkirin ateş yakmak
  agirkirin ateş etmek, ateş yakmak
  agirkuj itfayeci
  agirnak yakıcı, ateş gibi, ateşli, ateş rengi
  agirparêz ateşe tapan
  agirparêzî ateşe tapmak
  agirten ateşçi
  agirvêxistin ateş yakmak
  agirxweş sempatik
  ah ah, ilenç
  aheng ahenk, ritim, uyum, mutabakat
  ahengdar uyumlu, ritimli
  aj filiz, sürgün
  ajal 1. sürü, küme, gurub, zümre. 2. hayvan.
  ajan casus, ajan
  ajda filiz
  ajdan filizlenmek
  ajênta acenta
  ajinîn dişleri kürdan vs. ile karıştırmak
  ajne yüzücü
  ajneber yüzücü
  ajnekirin yüzmek
  ajo güdü
  ajodar güdümlü
  ajotin 1. ekmek. 2. sürmek, gütmek.
  ajotkar sürücü
  ajovan sürücü, şoför
  akademî akademi
  akincih yerleşik
  akincihbûn yerleşmek
  akredîtîf akreditif
  akû akü
  al bayrak
  alale lale
  alandin ambalajlamak, sarmak
  alaşkirin kiriş kaplamak
  alav araç, alet, edevat
  alaz niyetlenme, kastetme
  album albüm
  aldaxîname ihbarname
  alerjî alerji
  alî taraf, yön, yan, cihet, cenah, yaka
  alif kışlık hayvan yemi
  alîgir taraftar, yandaş, taraflı
  alîgirtin taraf tutmak
  alîkar yardımcı
  alîkarîkirin yardım etmek
  alîn birbirine geçirmek, dolamak
  alînegir tarafsız, nesnel
  aliqîn takılmak, asılı kalmak, birbirine dolanmak
  alîsor armut
  alistin yalamak
  alkol alkol
  almas elmas
  aloq bademcik
  aloz karışık, bozuk, yoz
  alozî kaos, karışıklık
  altaxî ihbar, ispiyon
  altaxîkirin ihbar etmek
  alternatîf alternatif
  alûbûn kamaşmak
  alûçe can eriği
  alûde pisliğe bulaşan
  alûle 1. dar sokak. 2. koridor.
  alûs samimiyetsiz, yapmacık, sahte kibarlık, sahte davranışlı
  amade hazır, amede
  amadebûn hazırlamak, amede etmek
  amadekirin hazırlamak, amede olmak
  amadeyî hazırlık
  amajekirin sözetmek, belirtmek
  aman kap
  amas iltihab, şişme
  ambargo ambargo
  ambûlans ambulans, cankurtaran
  ambûr tesisat, enstrüman
  ambûrîn alet, malzeme
  ambûrsaz tesisatçı
  amêjen alaşım, terkip
  amir amir
  amîral amiral
  amojin amca hanımı ( karısı )
  amojkar eğitimci, pedagog
  amojkarî pedagoji
  amper amper
  ampûl ampul
  amûr tesisat, enstrüman
  amûrîn alet, malzeme
  amûrsaz tesisatçı
  an 1. ya, veya (hut), yahut. 2. yoksa. 3. çoğul eki.
  an na yoksa
  ananas ananas
  anarşî anarşi
  anatomî anatomi
  andêr soyka
  ango başka bir deyişle, veyahut, yani, demek ki
  anîn getirmek
  anînbîr anımsatmak, çağrıştırmak
  anîs anason
  anix anason
  anjî yada
  anket anket
  anormal anormal
  ansîklopedî ansiklopedi
  antên anten
  antîlop antilop
  antrenman antrenman
  antrenor antrenör
  aort aort
  ap amca
  apandîsît apandist
  apore şok veya paniğe kapılmış
  aqar alan, yüz ölçümü, arazi
  aqil akıl, us
  aqilmend bilge, akıllı, zeki
  ar 1. ateş. 2. ar, haya.
  aram 1. huzurlu, dingin, sakin. 2. sabır. 3. huzur, sükunet, gönenç, istikrar.
  arambexş huzurveren
  arambûn huzur bulmak, sakinleşmek
  aramdar dinlendirici, huzurverici, sakinleştirici, müsekkin
  aramgeh 1. istirahat yeri. 2. kabir.
  aramî huzur, istikrar
  aramxane huzurevi
  aran elem
  araq rakı
  ararot mama
  arask donatı, teçhizat
  arastek 1. donanım. 2. ziynet.
  arastekirin yöneltmek
  arastî bezenmiş, donatılmış, teçhiz edilmiş
  arastin bezemek, donatmak, teçhiz etmek
  arav bulaşık suyu
  ard un
  ardelîn un oluğu
  ardik irmik
  ardû (katı) yakıt
  arena arena
  argon ateş rengi
  argûn ocak
  argûşk bademcik
  arî 1. Hint-Avrupa 'lı. 2. kül. 3. yardım.
  arihandin acıtmak, ağrıtmak
  arihîn acımak, ağrımak
  arîk tavan
  arîkar yardımcı, asistan
  arîkarî yardım
  arîkarîkirin yardım etmek
  arîkarîxwaz yardımsever
  arîle kadın gibi (görünüşlü) erkek
  arimîn dinlenmek
  aring koyun ve keçilerin genel adı
  arîperwer yardımsever
  arîşe sorun, problem
  arîşen manevi, maneviyat, moral
  arîtmetîk aritmetik
  arîxen emin
  arîxenbûn emin olmak
  arizîkirin özelleştirmek
  arkolk maşa
  arkork fırın küreği
  armanc amaç, hedef, gaye, erek
  armûş üzüm posası
  arode çok gezen kadın
  artêş ordu
  artêşgeh ordugah
  artêşxane ordu evi
  arşîv arşiv
  artîşok enginar
  arû salatalık
  arûng erik
  arvan un
  arvane dişi deve
  arzing çırpı
  asan kolay, basit
  asanî kolaylık
  asav ur
  asayî normal, olağan
  asê 1. asi, şaki. 2. yalçın, sarp.
  asêbûn kapanmak, kilitlenmek, tıkanmak
  asêgeh kale, müstahkem mevki, hisar
  asêkirin kapatmak
  asîd asit
  asîman gök, gökyüzü
  asîtan ağıl, havlu
  ask geyik
  aso ufuk
  asogeh son ufuk
  ast düzey
  asteng engel, güçlük
  astrolojî astroloji. bakınız "stêrnasî"
  asûde sakin, dingin
  asûk alışveriş malzemesi
  aş değirmen; yemek
  aşbûn yatışmak, teskin olmak
  aşêf yabani otları ayıklama
  aşêf kirin yabani otları ayıklamak
  aşik mide
  aşît çığ
  aşîtî barış
  aşîtîperwer barış sever
  aşîtîxwaz barış sever
  aşkirin yatıştırmak, teskin etmek
  aşopî A'dan Z'ye Kurtce Kelımeler Anlamlarıi
  aşpêj aşçı
  aşûjin iplik
  aşvan değirmenci
  aşxane lokanta
  atmosfer atmosfer. ( bakınız seqa)
  av su
  ava mend durgun, kirli su
  ava tezî soğuk su
  avabûn güneş, yıldız vb. nin batması
  avadan bayındır, mahmur
  avahî bina, yapı
  avakar kurucu
  avakirin kurmak, inşa etmek, oluşturmak
  avan yardakçı
  avasazî mimari
  avdan sulamak
  avdestxane tuvalet
  avdonk et suyu
  avêtin atmak, fırlatmak
  avêtin ser cihkî bir yeri basmak
  avêtina ber hev atışmak
  avgîz su biriken yer
  avî sulak
  avîje temiz
  avik sperm, meni
  avis hayvanların döl tutması
  avisbûn döl tutmak
  avjen yüzücü
  avjenîkirin yüzmek
  avrêj tuvalet
  avrêjk pisuar
  avşile pekmez
  avzêm baharda oluşan geçici pınar
  avzêr yaldız
  avzêrkirin yaldızlamak
  awa biçim, şekil, tarz
  awan fesad, fitneci
  awar helva
  awarte istisna, olağanüstü
  awat umut, istek, iştiya
  awaz ezgi, melodi
  awêne ayna; açık, belli
  awir sert bakış
  awirvedan ters ters bakmak
  ax toprak
  axaftin konuşma, konuşmak
  axîn sızlama, ah çekme
  axînkişandin ah çekmek
  axivîn depreşmek, yaranın azması veya yeniden kanaması
  axûr ahır
  aya acaba
  ayende gelecek
  ayisandin tutuşturmak
  ayîsîn tutuşmak
  aza özgür, bağımsız, gözüpek
  azad özgür, hür
  azadî özgürlük
  azadîxwaz özgürlükçü
  azib bekar
  azîne yöntem, metod  B, b ba rüzgar; romatizma; yan, yanında
  ba hatin rüzgar esmek
  babet konu; tür, cins
  bablîsok hortum
  bac vergi
  bacana reş patlıcan
  bacana sor domates
  baçemok yarasa
  bacên neyekser dolaylı vergiler
  bacên yekser dolaysız vergiler
  baçık sigara
  badan bükmek, kıvırmak
  badek sarmaşık; (arabaların direksiyonu)
  badîn kadeh
  bafirok uçurtma
  bager kasırga
  bahor nezle
  bahorî nezle olan kişi
  bahoz fırtına
  bajar şehir, kent
  bajarî şehirli, kentli
  bajarîbûn kentlileşme
  bajarok ilçe
  bajarsazî şehir planlamacılığı
  bajen yelpaze
  bakir guguk kuşu
  bakur kuzey
  bal dikkat, ilgi. "Bala xwe dayîn." dikkat etmek, yoğunlaşmak.
  balaban afacan
  balafir uçak
  balafirkişên uçaksavar
  baldar dikkatli
  bale ebleh, alık
  balexane gökdelen
  balgeh yastık
  balîf yastık
  balinde kartal, şahin vb. kuşlar
  balkêş ilginç, enteresan
  balkêşname ihtarname
  balkişandin dikkat çekmek, vugulamak
  balûle dürüm
  balûr nasır
  balyoz büyükelçi
  balyozxane büyükelçilik
  ban dam
  bandêr luğ, silindir.
  bandev kar fırtınası
  bandor etki
  bandorlêkirin etkilemek
  bane otlak, yayla
  baneşan ünlem işareti
  bang çağrı, ezan
  bangdan ezan okumak
  bangewazî çağrı
  bangîn çığırtkan
  banglêkirin çağırmak, seslenmek
  banî yukarı, damın üstü
  banîje çatı katı
  banîn alışmak, uyum sağlamak
  bapêç karla karışık rüzgar
  bapêş nezle
  bapîr büyük baba, dede
  bar yük; sorumluluk
  baran yağmur
  barandin yağdırmak
  baranî yağmurluk
  bare konu, mevzu
  baregeh üs, kamp
  bareş doğu rüzgarı, karayel
  barîdox durum, vaziyet
  barîn yağmak, yağış
  barkêş nakliyeci
  barkirin yüklemek, taşınmak
  barname irsaliye
  bask kol, kanat
  baş iyi, güzel
  başebaş doğru dürüst, tam olarak
  başî iyilik
  başok akmaca, doğan
  başûr güney
  bav baba
  bavmarî üvey baba
  bawer inanan
  bawerî inanç
  bawerîpêanîn güvenmek, inanmak
  bawerkirin inanmak, güvenmek
  bawermend inanan, mümin
  baweşandin yelpazelemek
  baweşînk yelpaze
  bawî romatizmalı
  bawîşk esnemek
  bayê weşt keşişleme
  baz şahin
  bazbend kolluk; kola bağlanan muska
  bazdan koşmak, atlamak
  bazin bilezik
  bazirgan tüccar
  bazirganî ticaret
  bê 1. önek. 2. sözcüklere siz, sız ve suz eki.
  bê alî tarafsız, nesnel
  bê semt ihtiyatsız
  bê şik kuşkusuz
  bêaheng uyumsuz, ritimsiz
  bêar arsız, hayasız
  bêaram huzursuz, istikrarsız
  bêbav babsız, mec. kalleş, güvenilmez
  bêbext kalleş, arkadan vuran.
  bêbextîkirin kalleşlik yapmak
  bêbingeh asılsız, temelsiz
  bêbinî dibsiz, asılsız, yersiz
  bed kötü, çirkin
  bêdawî sonsuz, ebedi
  bedbext talihsiz, mutsuz
  bedbîn kötümser
  bedew güzel, yakışıklı
  bedewî güzellik
  bedgeh çıkıntı
  bedil takım elbise
  bêdil gönülsüz, isteksiz
  bêg piyon
  bêgane yabancı
  bêgav çaresiz, imkanı olmayan
  bêgavî mecburiyet, imkansızlık
  bêguman kuşkusuz, elbette, tabiki, şüphesiz
  bêhawe sağı solu belli olmayan, tutarsız
  bêhemdî gayri iradi, istemdışı, istemeyerek olan bir şey.
  bêhempa eşsiz, emsalsiz
  behicandin sinirlendirmek, kahretmek, öfkelendirmek; boğulmak
  behicîn kahrolmak, öfkelenmek
  bêhiş 1. akılsız, şuuru yerinde olmayan. 2. bayılan, bayılgan
  bêhişbûn bayılmak
  bêhişketin bayilmak
  bêhişkirin bayıltmak
  behîv badem
  bêhn koku, nefes, soluk. "bêhna xwe berdan" dinlenmek, soluk almak.
  bêhndar kokulu
  bêhnfireh sabırlı, tahammül sahibi
  bêhnlêçikandin nefesini kesmek, güç duruma düşürmek
  bêhnlêçikîn nefesin daralması
  bêhnok virgül
  bêhnpêketin kokuşmak
  bêhntengbûn sıkılmak, daralmak
  bêhntengî can sıkıntısı, sabırsızlık
  behr deniz
  behreme matkap
  behremend yetenekli
  behremendî kabiliyet, yetenek
  behskirin sözetmek
  bêhtir daha çok, daha fazla
  bêhtir pêr üç gün önce
  bêhtir pêrar üç yıl önce
  bej kara
  bêjandin elemek
  bêje 1. kelime sözcük. 2. Söyle!.
  bêjer söyleyen
  bejî karasal
  bêjî ***
  bêjing elek, kalbur
  bêjingkirin elemek
  bejn boy
  bejn û bal boy pos, endam
  bêkar işsiz
  bêkêr gereksiz, işe yaramaz, işlevsiz
  bêkes kimsesiz, öksüz
  bel dik (göz veya kulak)
  belalûk vişne
  belam fakat, ama
  belavkar dağıtımcı
  belavkirin dağıtmak
  belavok elle dağıtılan bildiri
  belawela darmadağınık
  belawelabûn darmadağınık olmak
  belawelakirin darmadağınık etmek
  belbelîtanik kelebek
  belê evet, okey
  beledî şimşek
  belek alaca, siyah beyaz
  belengaz fakir, sefil, zavallı
  bêlête halay
  belgefîlm belgesel
  belgename belge
  belq belirgin, çar***ı, pırtlak
  belqitandin gebertmek, zıbartmak
  belqitîn gebertmek, zıbarmak
  belqityo! geberesice!
  belweşîn cüzzam
  bêmêjî beyinsiz, ahmak
  ben ip
  benav dışbudak ağacı
  bend ip, cisim; set, engel; paragraf
  bendav baraj
  bende köle, esir
  bendeman beklemek, yolunu gözlemek
  bênder harman
  bendergeh liman, iskele
  bendewar bekleyen, gönülden bağlı
  bendik tire
  bendîname tutuklama müzakeresi
  bendîxane cezaevi
  bengî tutkun, müptela, kara sevdalı
  benî cevîzlî sucuk; kul, köle
  benîşt sakız
  benîzava içgüvey
  bêpar yoksun, mahrum. "bêpar man" yoksun kalmak.
  bêpayan eşsiz, paha biçilmez
  beq kurbağa
  ber 1. ön, öntaraf. 2. taş. 3. meme. 4. ürün, verim. 5. döl.
  bêr kürek
  beramber karşı, karkşılık, eşit, denk
  beran koç
  beranberdan koçbırakımı
  berate leş
  berav çamaşır yıkama günü
  beravêtin hayvanlarda düşük
  beraz domuz
  beraze değirmen taşının altındaki pervaneler
  berbajar varoş, baliyö
  berban balkon
  berbang şafak, tan
  berbejn boyuna takılan muska
  berber karşıt, rakip
  berberî hasımlık, düşmanlık
  berbiçav somut
  berbisk saç tokası
  berbûk geline eşlik eden kadınlar
  berçavk gözlük
  berçavkfiroş gözlükçü
  berdan bırakmak, terketmek, vazgeçmek
  berdar verimli, bereketli; yetişkin, ergen
  berdêl bedel, karşılık
  berdêlkirin takas etmek
  berdewam devamlı, sürekli; devam
  berdewamkirin sürdürmek, devam etmek
  berdil sevgili, aziz; kolye
  berdîwar kimsesiz, öksüz
  bere cephe
  bêrê usulsuz, yolsuz
  berê xwe dan bakmak, yönelmek
  beredayî başıboş, fuzuli, kişiliksiz, işe yaramaz
  berendam aday
  berendamî adaylık
  berespî kireç taşı
  bêrêtî yolsuzluk, usülsüzlük
  berevajî tersyüz
  berevajîkirin tersyüz etmek, çarpıtmak
  berevan savunmacı
  berevanî savunma
  berêvar ikindi, akşam üzeri
  bêrewişt ahlaksız, karektersiz
  berf kar
  berfedîn erimekte olan kar kümeleri
  berfemot kar-pekmez karışımı tatlı
  berfende çığ
  berfîn kardelen çiçeği
  berfireh geniş, ayrıntılı
  berfmalk kar küreği
  berfşo karla karışık yağmur, sulusepken
  berg kitap, dergi vb. kapağı
  bergeh manzara, görünüm, kapsam
  bergîn ciltli kitap
  bergirî önlem, tedbir
  bergirtin döl tutmtak, gebe kalmak
  berguhk kulaklık
  berhem eser
  berhevkar derlemeci, toplayan (toplayıcı)
  berhevkirin toplamak, derlemek
  berhevok derleme, antoloji
  berhewa anlamsız, boş
  berî ova, düzlük
  bêrî 1. masum, günahsız. 2. sürünün sağıldığı yer.
  berî zayîne milattan önce
  berik 1. çakıl. 2. mermi.
  bêrik toz veya kül küreği
  bêrîvan süt sağmaya giden kadın.
  berjêr aşağı doğru
  berjewendî çıkar
  berjewendîperest çıkarcı
  berjor yukarı doğru
  berk havuz
  berkanî sapan
  berkeftî değerli, sevgili, muhterem
  berkeş tepsi
  berkêşan üretmek
  berkêşk çekmece
  berkeşok küçük tepsi
  berkurk kursak
  bermal ev hanımı
  bermayî artık, geride kalan
  bernac kurnaz, uyanık
  bername program
  bernav ön ad, göbek adı
  beroj güneş gören yamaç
  beroş tencere
  berpal yamaç
  berpêşkirin sunmak, takdim etmek
  berpirs sorumlu, mesul
  berpirsiyar sorumlu
  berpirsiyarî sorumluluk
  bersiv cevap, yanıt
  bersivandin cevaplandırmak
  berstûk yaka
  bersûc sanık
  bertek reaksiyon, tepki
  bertîl rüşvet
  berû palamût
  bervang peştemal
  bêrvî vana
  bervihêr anlayışlı, kamil
  berwar yamaç, meyil
  berx kuzu. "Berx ê/a min!" yavrum anlamında hitap.
  berxwedan direniş
  berxwedêr direnişçi, direngen
  berz yüksek, ulu
  berze kayıp
  berzebûn kaybolmak
  berzekirin kaybetmek
  berzeq müstehcen
  berzî yükseklik
  berzile etek
  bes yeter
  bêsemt ihtiyatsız
  beser göz
  bêserî uçsuz, başsız.
  bêserûber düzensiz, plansız, başı bozuk.
  bêserûbin uçsuz bucaksız.
  besimîn gülümsemek
  bêsinc ahlaksız, karaktersiz
  bêsiûd şanssız, talihsiz
  best ilham, esin
  bestenî dondurma
  bestîn bağlamak
  bestir yaygı
  bestlêrabûn ilham gelmek
  bet toy
  betal 1. boş gezen, işsiz. 2. geçersiz, iptal
  betalkirin iptal etmek, geçersiz kılmak
  betan astar
  bêtar felaket, afet
  bêtewş dengesiz
  bêş halktan toplanan para
  beşdar katılımcı
  beşdarbûn katılmak
  beşdarî katılım
  beşdarîtêdekirin katılmak
  beşervekirî yüzü gülen, yüzü ışıldayan
  bêşik şüphesiz, elbette
  beşişîn gülümsemek
  betilandin yormak, yorulmak
  betilî yorgun
  betilîn yorulmak
  betlane tatil, izin, dinlenme
  bêvil burun
  bêxem gamsız, umursamaz
  bexişandin bağışlamak, bahşetmek
  bext şans, talih
  bextewar mutlu
  bextewarî mutluluk
  bextreş talihsiz, şanssız
  bextvekirî şanslı, talihli
  bey kapora
  beyaban çöl, ıssız yer
  beyanî sabah, sabah vakti
  beyanîbaş günaydın
  beybûn papatya
  bêyom uğursuz
  bez koşu
  beza koşucu
  bêzar bıkınmış, bezgin, usanmış
  bêzarbûn bıkmak, usanmak, bezmek
  bêzarkirin usandırmak, bezdirmek, bıktırmak.
  bezîn koşmak
  bêzirav ödlek, korkak.
  bi sözcüklere ile ve cı, li, lı, ca, cu vb. ekleri katan önek.
  bi tevayî hepsi
  bi zanayî bilerek
  bi bandor etkili
  bi dîtina min bence, görüşümce
  bi dizî gizlice
  bi dor sırasıyla
  bi dorvegerî sırayla
  bi dûrketin uzaklaşmak
  bi giştî genellikle
  bi hêrs kızgın, sinirli
  bi hêsanî kolaylıkla
  bi kêr hatin işe yaramak
  bi kinahî kisaca
  bi kinayî kısaca, özetle
  bi kotekî zorla, cebren
  bi kurtasî kısaca, özetle
  bi kurtayî kısaca, özetle
  bi lez û bez alelacele
  bi min 1. bence, bana kalırsa. 2. bana, benimle. Mesela: "Bi min axifî." Benimle konuştu.
  bi piranî çoğunlukla
  bi qewla diya min annemin dediği gibi
  bi rastî gerçekten, sahi
  bi roj gündüzleyin
  bi semt ihtiyatlı
  bi taybetî özellikle
  bi tenê yalnızca, sadece
  bi şev geceleyin
  bi şev û roj gece gündüz
  bi tundî sertçe, şiddetlice
  bi vî awayî bu şekilde, bu tarzda, böylece
  bi vî rengî bu şekilde, bu biçimde
  bi vî şêweyî bu şekilde, bu biçimde
  biadan besleyici
  bîber biber
  bîbik göz bebeği
  bibîranîn anmak, anımsamak
  bibîrbirin idrar etmek, akıl erdirmek
  bibîrxistin anımsatmak, hatırlatmak
  bicihanîn yerine getirmek
  bicihhiştin terk etmek
  bicihkirin yerleştirmek
  biçrik yağda kızartılmış ekmek
  biçûk küçük
  biçûkahî küçüklük, çocukluk
  bîdar uyanık
  bidawîbûn sonuçlanmak, bitmek
  bidawîkirin bitirkek
  biderengîxistin geciktirmek
  bidil istekli, gönüllü.
  biha 1. fiyat, pahalı. 2. kıymet, değer.
  bihabûn pahalılaşmak
  bihar ilkbahar
  bihevşabûn sevişmek
  bihêz güçlü, kuvvetli
  bihêzbûn güçlenmek.
  bihêzkirin güçlendirmek
  bihîstin duymak, işitmek
  bihîstiyar duyarlı, hassas
  bihîstok telefon ahizesi
  bîhok ayva
  bihost karış
  bihuşt cennet
  bij iştah, imrenme
  bîj ***
  bijandin imrendirmek, iştahlandırmak
  bijang kiprik
  bijarte seçkin, elit
  bijartin seçmek, ayıklamak
  bijî yaşa, varol, bravo.
  bijîn iştahı çekmek, imrendirmek
  bijîreş başak
  bijîşk doktor, hekim
  bikaranîn kullanmak, işlemek
  bikarhêner kullanıcı, operator
  bikêr yararlı, elverişli, işlevsel.
  bikêrhatî yararlı, elverişli, işlevsel, kullanışlı.
  bikir 1. bir işi yapan. 2. müşteri, alıcı.
  bikuj 1. öldüren, katil. 2. Öldür!
  bila be! peki!, öyle olsun!
  bilandin mırıldanmak
  bilbil bülbül
  bilêvkirin telafuz etmek
  bilik çocuk penisi
  bilind ulu, yüce, yüksek
  bilindahî yükseklik
  bilindbûn yükselmek
  bilindkirin yükseltmek
  bilûr kaval
  bin alt, dip
  binavêlîstin güreşmek
  binavkirin tanımlamak, isimlendirmek
  binavûdeng ünlü, meşhur
  binbar yükümlülüğü alan
  binbarî yükümlülük
  binçavî gözaltı
  binçavkirin gözaltına almak
  binçeng koltuk altı
  bindest ezilen
  bindestî esaret, ezilmişlik
  binefş menekşe
  binefşî mor renk
  bîner izleyici, seyirci
  binesazî altyapı
  bingeh temel, esas
  bingehdanîn temel atmak
  bingehîn temel, başlıca
  binhişîn bilinçaltı
  binî alt, dip
  binik bardak altı
  binkirask iç çamaşırı
  binpêkirin ayak altına almak, ihlal etmek
  binyad tekel, esas
  bir bölüm, kesim
  bîr 1. hafıza, bellek, şuur. 2. kuyu.
  bira erkek kardeş
  birandin 1. yok etmek, imha etmek. 2. kesmek. Mesela: "der birandin" ağaç kesmek.
  bîranîn anma
  biraşîr süt kardeş
  biraşte izgara
  biraştin pişirmek
  biratî kardeşlik
  birayetî kardeşlik
  birazava sağdıç
  birazî yeğen, erkek kardeşin çocukları
  bîrbir yetkin, ergen, reşit, balığ
  birçî aç
  birçîbûn acıkmak
  birçîtî açlık
  bîrdozî ideolojik
  bêtewş dengesiz
  bêş halktan toplanan para
  beşdar katılımcı
  beşdarbûn katılmak
  birek testere
  birêketin yola koyulmak
  birêkirin yollamak, göndermek
  birêkûpêk düzenli, sistematik
  bireser dilbilgisinde nesne
  bireş yoksul
  birêvçûn yürümek
  birêvebirin yönetmek, idare etmek
  birêveçûn yürümek
  bîrewer aydın, bilinçli, yetkin
  birêxistî örgütlü
  birêxistinbûn örgütlenmek
  birêxistinkirin örgütlemek
  birêz sayın, saygıdeğer, bey
  birin götürmek, taşımak
  birîn 1. kesmek, biçmek. 2. yara
  birinc pirinç
  birîndar yaralı
  birîndarbûn yaralanmak
  biriqandin parlatmak
  biriqîn parlamak
  bîrkor unutkan
  bîrok unutkan
  birû kaş
  biryar karar
  biryardar kararlı
  biryardarî kararlılık
  biryarname kararname
  biryarstandin karar almak
  biryarwergirtin karar almak
  biserîkirin başgöz etmek, evlendirmek
  biserûber düzenli ve planlı
  bisk zülüf
  bîsk kısa an, lahza
  bîska din biraz önce
  bist 1. kavurma sacı. 2. şiş.
  bîst yirmi
  bîstekê bir saniye
  bîşe çalılık
  bîşeng salkım söğüt
  bîşî orman
  bişirîn gülümsemek
  bişkivîn çiçek veya tomurcuk açmak
  bişkoj düğme
  bişkok düğme
  bitim yabani fıstık
  bitir 1. çok gelişmiş hayvan yada bitki. 2. azgın
  bitirbûn azgınlaşmak
  biv çocuklar için tehlikeli, cız
  bivê nevê ister istemez
  bivir balta
  biwêj deyim
  bixapîne yanıltmak
  bixemlîne süsletir
  bixenqîna boğdurmak
  bixêrî şömine, baca
  bixurîne kaşındir
  bixwe yiyecek
  bixwîne okutmak
  biyanî yabancı
  biyom uğurlu
  bizav hareket, etkinlik, faaliyet
  bizdandin ödünü kopartmak
  bizdîn ödü kopmak
  bizdonek ödlek
  bîzdoz ideoloji
  bizin keçi
  bizir 1. küçük tohumlar. 2. bezir, bezir yağı
  bizivîn hareketlenmek, kımıldamak
  bizmar çivi
  bizmik gem, gemcik
  bizot kor
  bizûz güve
  bo nimûne örneğin, mesela
  bobelat felaket, facia, trajedi
  boçik 1. kuyruk. 2. izmarit.
  boçûn görüş, düşünce
  bone münasebet. "bi boneya..." münasebetiyle...
  boqil baldır
  borak adak, kurban
  borandin 1. afetmek, mazur görmek, geçirmek. 2. geçinmek.
  borî geçen, geçmiş
  borîn geçmek
  bot oluk
  boş bol, gür, fazla, geniş (alan)
  boşahî bolluk, gürlük
  boyax boya
  boyaxkar boyacı
  boyaxkirin boyamak
  brûsk 1. şimşek, yıldırım. 2. telgraf.
  brûskvedan şimşek çakması
  bû düğün
  bûçû düğün alayı
  buha fiyat, değer
  buhartin geçirmek
  buhurîn geçmek, zamanı geçmek
  bûjen materyal, malzeme
  bûk gelin, oauncak bebek
  bûka baranê gökkuşağı
  bûka berfê kardanadam
  bûkanî gelinlik
  bûkik arpacık
  bûn olmak
  bûnewer canlı, yaratık
  bûnewerî varoluş
  bûra kayınbirader
  bûrîn böğürmek
  bûse pusu
  bûyer olay
  bûyîn olmak
  bexişandin bağışlamak, bahşetmek
  bext şans, talih
  bextewar mutlu
  bextewarî mutluluk
  C, c cacir ceviz içi bal karışımı bir yiyecek
  cahş 1. sıpa. 2. işbirlikçi, hain.
  camêr centilmen, cömert
  camûs manda
  can can
  canbaz 1. akrobat. 2. hayvan alım satımcısı.
  canberî karides
  candar canlı
  canecan samimi, içten
  cangorî şehit, fedai
  canî tay
  canik canan
  cankûş hıristiyanları kiliseye çağıran kimse
  car kez, sefer, misli, kat
  cara paşîn son defa
  cara pêşîn ilk defa
  cardin yine, yeniden
  carinan bazen, ara sıra
  carûd kül ve toz küreği
  catir kekik otu
  caw bez, kumaş
  cawbir makas
  cawî elti
  cawker bez dokuyucusu
  cax korkuluk
  cazû cadı, kurnaz veya hileci kadın
  ce arpa
  ceban mezarlık
  cebar kırık çıkıkçı
  cebilxane cephane
  cebirandin kırık ve çıkıkları kaynaştırmak
  cebirîn kaynaşmak
  cedel tartışma
  cedew hayvan omuzunda meydana gelen yara
  ceh arpa
  cehdasî taneleri arpaya benzeyen daha küçük bir bitki
  cehimîn gebermek, defolmak
  cehter kekik otu
  cejn bayram
  cejnane bayramlık
  celaqî iyice koyulaşıncaya kadar kaynatılan pekmez
  celebdar koyun taciri
  celew gem
  cem yan, yanında
  cemawer kitle, ahali
  cemed buz
  cemedanî bir tür sarık
  cemidandin dondurmak
  cemidî donmuş
  cemidîn donmak
  cemser kutup
  cenbelî içimi sert tütün
  cendek ceset
  ceng savaş, harp
  cengawer savaşçı
  cengîn savaşmak
  cênik favori, şakak
  ceqin bir günlük yürüyüşle alınan mesafe
  cercer çırçır
  cerd baskın, saldırı
  cerde korsan, şaki
  cerg karaciğer
  ceribandin denemek, sınamak
  ceribîn denenmek, sınanmak
  cew kırpma makası
  cewêlek lümpen
  cewî çam sakızı
  cewrik enik
  cêwtik deri kese
  cêz çeyiz
  cîgir vekil
  cigur bir mesire günü
  cih yer, mekan. "di cih de" uygun, yerinde. "Di cih de çû!" Hemen gitti. "Cihê daxê ye." maalesef, üzgünüm.
  cîhan dünya
  cîhanî dünyalı
  cihê ayrı, farklı, değişik
  cihê şanaziyê onur verici
  cihêreng özgün, farklı
  cihêtî farklılık, değişik
  cihû yahudi
  cil elbise, giysi
  cildank elbise dolabı, gardrop
  cilşok çamaşırhane
  cinaq lades
  cînavk zamir, adıl
  cincilî saf su
  cindê azize, güzel
  cindî yakışıklı, alımlı, aziz
  cineh ucu kalın sopa
  cinêkirin pamuk toplamak
  cinên küçük bahçe
  cir sohbet, görüşüp konuşma
  cîran komşu
  cîrantî komşuluk
  cis kireç
  cisane kireç ocağı
  civak toplum
  civakî toplumsal, sosyal
  civaknas sosyolog
  civaknasî sosyoloji
  civandin toplamak, biriktirmek
  civat topluluk
  civîn toplantı.
  civîna çapemeniyê basın toplantısı
  ciwan genç, güzel, yakışıklı
  ciwanî gençlik
  ciwanik bayan, hanımefendi
  cîwar yöre, bölge, mekan
  cixirandin kışkırtmak, tahrik etmek
  cixirîn tahrik olmak
  ciyawaz farklı, ayrı, değişik
  ciyawazî farklılık, ayrılık
  co kanal, ark
  cobar dere
  cok kanal, ark
  col karışık, heterojen
  computer bilgisayar, computer
  conega tosun, dana
  cot çift
  cotbûn çifteşmek
  coşandin coşturmak
  coşî coşku, heyecan
  coşîn coşmak
  cotkar çiftçi
  cotkirin çift sürmek
  cûbirk cırcır böceği
  cuda ayrı, farklı
  cudahî farklılık
  cudaxwaz ayrılıkçı
  cûm sakız
  cunûtin ıslak toprak
  cur bi cur türlü türlü
  cure tür, çeşit
  cûrnik kar sularının biriktiği kaya üstü çukurcuklar
  cûtin çiğnemek
  cuwar yem torbası
  Ç, ç çak iyi hoş
  çakbûn iyimser, hoşörülü
  çal 1. çukur. 2. kuyu.
  çalak faal, aktif, atik
  çalakdar eylemci
  çalakî eylem, etkinlik
  çalkandin çalkalamak
  çalkirin gömmek
  çand kültür
  çandî kültürel
  çandin ekin ekmek, fidan vb. sebze dikmek (ekmek)
  çandinî ziraat
  çandiyar ziraatçı
  çap matbacılık, baskı, basım
  çapbûn basılmak
  çapemenî basın
  çaper yazıcı, printır
  çapger matbaacı
  çapkirin basmak
  çapxane matbaa
  çarbûn meydana gelmek, oluşmak
  çarçek silahşör
  çarçîk bataklık
  çarder kapı çevçevesi
  çarenûs 1. kader, yazgı. 2. akubet
  çareserbûn çözülmek
  çareserî çözüm
  çareserkirin çözmek
  çarîn dörtlük
  çarkirin meydana getirmek
  çarmedor dört taraf
  çarmêrkî bağdaş oturma şekli
  çarnikar dört taraf
  çarpîne mecazi anlamda döenek, kaypak
  çartaq çardak
  çartek dört dörtlük
  çartıl tırmık
  çarwe parmaklara takılarak çalınan araç
  çav göz
  çavbeloq patlak gözlü
  çavberdan göz koymak
  çavbirçî aç gözlü
  çavdêrî gözlem, izlenim
  çavdêrxane gözetimevi
  çavfireh cömert, eli açık
  çavî bölme, gözenek, gişe, hücre
  çavînîbûn nazara gelmek
  çavînîkirin nazar etmek
  çavkanî kaynak, kaynakça
  çavlêbûn gözü olmak, gözetlemek
  çavlêgerandin gözden geçirmek
  çavnebar kıskanç
  çavnebarî kıskançlık
  çavnêr gözlemci
  çavpêketin 1. gözüne ilişmek. 2. ropörtaj.
  çavqîçkirin göz kırpmak
  çavqurcandin göz kırpmak
  çavsivik hor gören
  çavsor zalim, gözü kan bürümüş kişi
  çavteng cimri, pinti
  çavşûjin çekik gözlü
  çaw yaş ağaç, çubuk
  çawa nasıl
  çawanî nitelik
  çax vakit, dönem
  çay çay
  çaydank çaydanlık
  çayger çaycı
  çayxane çay evi
  çê iyi
  çêbûn olmak, oluşmak, düzelmek
  çêbuwar suni, yapay
  çêj tat
  çêjandin tatmak
  çêjdar lezzetli, leziz
  çek silah
  çekbend yelek
  çekdar silahşör, militan
  çêker ya***ı, tamirci
  çêkirin yapmak, oluşturmak, tamir etmek
  çêl kaya
  çêlek inek
  çeleng yakışıklı, görkemli, atik, cesur
  çelik yavru, civciv
  çelitîn bir şeyin kabuğunun soyulması
  çêlkirin sözetmek, bahsetmek
  çelqîn çalkalanmak
  çelûs çok soru soran, ısrarcı
  çelziman çok konuşan, geveze
  çem nehir
  çemandin eğmek, bikmek
  çembil kulp, sap
  çemçûr yaprak biti
  çemçûs cimri, pinti
  çemîhanî dutluk
  çempal büyük yük üzerine konan küçük yük
  çençûz cimri
  çend kaç, birkaç. "çend zarok." birkaç çocuk.
  çendînî nicelik
  çenebaz geveze
  çeng 1. avuç. 2. kulaç.
  çênî kuş yemi
  çep 1. sol. 2. solak.
  çepel pis, kirli
  çeper siper, mevzi
  çepgir solcu
  çepik alkış
  çepiklêdan alkışlamak
  çepil dirsek ile omuz arası kısmı.
  çeprast çapraz, çapraşık
  çeqçeqok 1. değirmen taşının ayar çubuğu. 2. mantar tabancası.
  çeqene sedir ağacına benzer bir ağaç
  çêr küfür, sövgü
  çêrandin otlatmak
  çêrbaz küfürbaz
  çêre ot
  çêregeh otlak, mera
  çêrek küfürbaz
  çêrîn otlanmak
  çerixîn kendi ekseni etrafında dönmek.
  çêrlêkirin küfüretmek, sövmek
  çerm deri
  çermesor kızılderili
  çêrt kuş dışkısı
  çerx 1. çark. 2. kalem tıraşı.
  çerxetûn tava
  çespandin ispat etmek, saptamak
  çêtîkirin parçalamak
  çetir daha iyi, tercih edilir
  çewal çuval
  çewsandin sindirmek, ezmek
  çewsîner baskıcı, zorba
  çewt yanlış
  çewtî yanlışlık, yanılgı
  çexer ayak
  çêyî iyilik
  çi ne. "Çi bû?" Ne oldu?
  çiçik insan memesi
  çiftexas patiska
  çîk 1. kıvılcım, pırıltı. 2. şey, yani anlamında sözcük.
  çikandin 1. suyu kesmek veya kurutmak. 2. ağaç, direk vb. dikmek.
  çiksayî açıkmavi gök, bulutsuz
  çil kırk
  çîleçep zikzaklı dağ yolu
  çilek obur, pisboğaz
  çilemîn kırkıncı
  çilfis aşıran, çırpan
  çilfisandin aşırmak, yürütmek
  çilîçilî yarasa
  çilizîn eşya veya yiyecek dilenmek, otlanmak
  çilm sümük
  çilmisandin soldurmak, pörsütmek
  çilmisî solgun, soluk
  çilmisîn solmak, pörsümek
  çilmo sümüklü
  çilo 1. nasıl? 2. yaprakları dökülmeden kesilen ve daha sonra kurutulan ağaç yaprakları veya dalları.
  çîm bacak
  çima neden?, niçin?
  çiman bir şeyin bir parçasının kesilmesi anlamında fiil.
  çimkî çünkü
  çîn 1. desen, nakış, oya. 2. sınıf.
  çînayetî sınıfsal
  çinîn 1. biçmek. 2. nakşetmek.
  çîp baldır
  çipîsk fiske
  çîqal zayıf, cılız
  çiqas ne kadar?
  çiqinî kabız
  çiqinîbûn kabız olmak
  çira çıra, lamba, fener, fanus
  çirandin yırtmak, mecazi anlamda palavra atmak.
  çirçîrok masal
  çîrik meyvaların kurutulmuşu
  çirikandin hallaçlamak
  çirikvan hallaç
  çirîn yırtılmak
  çirk saniye
  çîrok masal, öykü
  çîrokbêj masalcı
  çîroknivîs öykü yazarı
  çirûsîn parıldamak, parlamak
  çirûsk kıvılcım, parıltı
  çirxatkirin değirmeni durdurmak
  çît bir yazma türü
  çiv dolambaç, dolambaç, zikzak
  çivan kaytarmak, kıvırmak
  çivîk serçe
  çiya dağ
  çiyakêş dağcı
  çîz at sineği
  çizirîn sızmak
  ço çubuk, deynek
  çogan deynek, baston
  çolbir kestirme yol
  çolik hela
  çolistan çöl, kır
  çong diz
  çop gasp
  çopandin gasp etmek
  çopîk ahmak
  çoqil ayak
  çors patavatsız, kaba sapa
  çortan kurutulmuş çökelek
  çov çubuk, deynek
  çûk serçe, bıldırcın vb. kuşlar
  çûle halkı güldüren
  çûn gitmek, gidiş
  çûr kumral
  çûyîn gitmek, gidiş

  __________________  n3hbgtfre21"
 2. #2
  DJ
  Üyelik tarihi
  Jun 2010
  Bulunduğu yer
  !KaYıP ŞeHiR.!
  Mesajlar
  5.127

  Standart

  D, d da 1. önek olarak kelimeye alçaltıcı, indirici anlamını katar. 2. sıfat eki olarak, "de", "da", "den", "dan" anlamını verir. 3. "dan" fiilinin dili geçmiş zamanı. 4. anne.
  dab tuzak
  dabaş 1. konu, bahs. 2. araştırma.
  dabêlandin yutmak
  daberizîn saldırmak, çatmak
  dabeş kısım, parça
  dabeşkirin bölmek, taksim etmek
  dabînkirin garanti etmek, güvenceye almak
  dabir apostrof
  daçek dilbilgisinde edat, ilgeç
  daçikandin ağaç, bayrak vb. dikmek
  dad adalet, hukuk
  dadan kapatmak, örtmek
  dadgeh mahkeme
  dadgeha lihevanînê sulh mahkemesi
  dadgeha sezayî ceza mahkemesi
  dadger hakim
  dadkirin yargılamak
  dadyane adil
  dagerandin birşeyi aşağı doğru çevirtmek veya indirtmek
  dagerîn aşağıya doğru inmek
  dagirker işgalci
  dagirkirin işgal etmek
  dagirtin doldurmak, istila etmek
  dahatin inmek
  dahatû gelecek
  dahênan yaratmak, icat etmek
  dahêner yaratıcı, mucit
  dahol davul
  daholjen davulcu
  dahûrandin çözümlemek, analiz etmek
  dahûrîn çözümleme, analiz
  daketin inmek
  dalan dehliz
  daliqandin asmak
  daman etek
  damezrandin kurmak
  damezrîner kurucu
  damilandin gözlerini yummak
  damilîn gözlerin yumulması
  dan 1. vermek, ödemek. 2. dövme buğday. 3. günün öğünleri.
  danasîn tanıtım
  dane veri
  dane berhev karşılaştırmak, mukayese etmek
  dane pey takip etmek
  danezan bildirge, tebliğ
  dange kışın hayvanlara yem verilen yer
  danîn 1. koymak, indirmek. 2. kurmak.
  daniştin oturmak
  danû kaynatılmış buğday
  danûstandin 1. ilişki, alaka, diyalog. 2. alışveriş
  danzanîn bildirmek, belirtmek
  dapalandin damıtmak, süzmek
  dapalîn damıtılmak, süzülmek
  dapêjtin budamak
  dapîr büyükanne, nine
  daqoq tokmak, kapı tokmağı
  daqurtandin yutmak
  dar 1. ağaç, odun. 2. sonektir. veren, emreden, hükmeden anlamına gelir. "fermandar" (buyuran, emreden, komutan, amir gibi). 3. meyve isimlerine göre ağaçları isimlendirir. 4. idam sehpası. 5. sözcüğe "lı", "li" vb. sahiplik eklerini takar. 6. sopa, kalın değnek.
  dara maliye
  darayî mali
  darbest 1. tabut. 2. sedye.
  dardekirin 1. asmak. 2. idam etmek.
  darê dinyayê yeryüzü
  darêjtin türetmek, yaratmak
  darîn ahşap
  daristan orman
  darizandin yargılamak
  darkutik ağaçkakan
  das orak
  dasî 1. kılçık 2. arpa, buğday başağındaki uzantılar.
  daskêş orakçı
  daşir tuvalet, hela
  davetname davet, davetname, çağrı
  daw etek
  dawerivandin durulmak
  dawerivîn durulanmak
  dawestîn ayakta durmak
  dawet düğün
  daweşandin silkelemek
  dawetî davet, davetname, çağrı
  dawî son
  dawîlêanîn sonuçlandırmak
  dawîlêhatin sonuçlanmak, bitmek
  dax keder
  daxbar kederli, üzgün
  daxistin indirmek
  daxkirin dağlamak
  daxuyandin açıklamak
  daxuyanî açıklama
  daxwarin 1. çekinmek, itaat etmek. 2. içine atmak.
  daxwaz istek, talep, arzu
  daxwazname dilekçe
  dayende veren, verici
  dayî ak asma, ören gülü
  dayik ana, anne
  dayin vermek, ödemek
  dê 1. ana, anne. 2. ecek, acak eki katan gelecek zaman eki.
  deban kılıcın demir bölümü
  debar geçim. "Debara xwe kirin." geçinmek
  debeng ahmak, gerizekalı
  def erbane
  defandin itmek, itelemek
  degel 1. komik. 2. cesaret. "bi degel" cesaretli.
  dehfdan itmek
  dehî adak, kurban
  dêhn dikkat. "dêhna xwe dan" dikkat etmek, yoğunlaşmak.
  dejnik tere otu
  dek û dolap hile, entrika
  dêl 1. bedel, bir şeyin yerine verilen. 2. kancık. 3. yerinde, yeri.
  delal sevgili, aziz
  dêlegur dişi kurt
  dêlemar kertenkele
  dêlî üzüm asması
  dêlik 1. kancık, mecazi anlamda kahpê, kalleş. 2. dişi köpek.
  delîve fırsat, imkan
  dem zaman, vakit
  dêm 1. susuz veya çorak arazi. 2. yanak.
  deman kira
  dêman yerleşik, yerli
  demandar kiracı
  demankar kiraya veren
  demankirin kiralamak
  dêmarî üvey anne
  dembûhêrk sohbet
  demdemî kararsız, tutarsız, geçici
  demîn geçici, süreli
  demjimêr saat
  demsal mevsim
  dendik çekirdek
  deng 1. ses, seda. 2. oy.
  dengaz konuşkan olmayan
  dengbêj şarkıcı, türkü söyleyen, masal anlatan halk ozanı, ses sanatçısı
  dengdan 1. seslenmek. 2. oylama, oylamak, nam salmak.
  dengdar dilbilgisinde sessiz harf
  dengdêr dilbilgisinde sesli harf
  dengik kursak
  dengkirin konuşmak, seslenmek
  denglêkirin seslenmek
  dengûbas haber, havadis, ajans
  dengvedan yankı, yankılanmak
  dep yassı tahta
  depreş kara tahta
  deq 1. metin, teks. 2. büyük aşık kemiği. 3. puan. 4. dövme. 5. benek.
  deqaq ütü
  deqel sert toprak
  deqkirin dövme yapmak
  deqlûs takla atma
  der 1. dış, dışarı. 2. hariç. 3. yer.
  dêr kilise
  der bar ilgili, hakkında
  deramet gelir
  deranîn çıkarmak
  derav çamaşır yıkama
  derbasbûn geçmek, aşmak
  derbaskirin geçirtmek, aşırmak
  derben elbise askısı, vestiyer
  derbirin ifade etmek
  dercaw elbezi
  derçik eşik
  derçûn çıkmak, görünmek
  derd dert, acı, hüzün
  derdanik yoğurt yada peynir süzülmesinde kullanılan bez
  derdekopan tatanos
  derdestkirin tutuklamak
  derdmend dertli, acılı, hüzünlü
  derdor çevre, etraf
  dêre fistan
  derek belirsiz
  derence basamak, merdiven
  dereng geç
  derengmayîn geç kalmak
  derew yalan
  derewîn yalancı
  derewkar yalancı
  derewkirin yalan söylemek
  derfet imkan
  dergeh giriş kapısı, büyük kapı
  dergevan ka***ı
  dergîl ağaçtan örülen kapı
  dergistî nişanlı, sözlü
  dergûş beşik
  derhêner yönetmen
  derhûd kefil
  derhûde kefalet
  derhûdname kefaletname
  derî kapı
  derîçe kapakçık
  derîçeyên dil kalp kapakçıkları
  derîn çıkış kapısı
  dêrîn asil, soylu, antika, kadim
  dêriskirin viran etmek
  derîzan kapı önü
  derizandin çatlatmak, yarmak
  derizîn çatlamak, yarılmak
  derkenar ilişikteki not, anekdot
  derketin çıkmak, çıkış
  derketina holê ortaya çıkmak
  derketina nêçîrê ava çıkmak, avlamak
  derkirin çıkarmak, kovmak
  dermale besi hayvanı
  derman ilaç
  dermanafiroş eczacı
  dermanxane eczahane
  dernixûn kapkacak ve paketlenmiş şeylerin ters çevrilmesi
  derpê don, tuman
  derşo bulaşık bezi
  derûder çevre, etraf
  derûn psikoloji
  derûnî psikolojik, ruhi
  derve dışarı, dışarda
  dervekirin soymak, çalmak
  derveyî dışsal, harici
  derxistin çıkarmak
  derxûn tencere kapağı
  derya deniz
  deryevan denizci
  derz çatlak, yarık
  derzî iğne
  derzîdank iğnelik
  derzîlêxistin iğne yapmak
  derzîreq toplu iğne
  dest el
  destar el değirmeni
  destavêtin 1. el atma. 2. sataşmak, sarkıntılık yapmak.
  destavxane tuvalet
  destbend kelepçe
  destbirak 1. kan kardeş, sırdaş. 2. sağdıç.
  destbûrî sözüne önem verilmeyen
  destdan dokunmak
  destdirêjî müdahale, tecavüz, cinsel taciz
  deste 1. buket. 2. kurul. 3. askeriyede takım.
  destêkar müdaheleci
  destexwişk ahiret kardeşi, sirdaş
  destgeh atölye, tezgah
  destgirtî nişanlı, sözlü
  desthilatdar iktidar olan, egemen
  desthilatî iktidar
  destik tutamak, kabza, sap
  destjêberdan bırakmak, vazgeçmek
  destkeftî kazanım
  destmal 1. mendil. 2. havlu.
  destmêjşikandin abdest bozmak
  destnimêj abdest
  destnimêjgirtin abdest almak
  destnîşankirin saptamak, tespit etmek
  destnivîs elyazısı
  destpêk başlangıç, giriş
  destpêkirin başlamak, girişmek
  destşok lavabo
  destû izin, müsaade
  destûrdan izin vermek, müsaade etmek
  destûrname icazetname, onay, diploma
  destxweşîlêkirin başarı dilemek
  destxwişk sırdaş, kankardeş
  deşt ova, düzlük
  dev ağız
  dev jê berdan vazgeçmek, boşvermek
  devavêtin sataşmak, laf atmak
  devbelaş boş konuşan kimse
  dever yöre, bölge
  deverî yerel, mahalli
  devî çalılık
  devik kapak
  devistan çalılık
  devjenî ağız dalaşı
  devkî sözlü
  devliken güleryüzlü, neşeli
  devling pantolon paçası
  devmirî sessiz, konuşmaktan aciz
  devnerm tatlı dilli
  devok ağız, şive
  dew ayran
  dewdew papağan
  dewik kızmış yağın tortusu
  dewisandin bastırmak, sıkıştırmak, basmak
  dewisîn sıkışmak, basılmak
  dewixandin bayıltmak
  dewkil ayran yayığı
  dewlemend zengin
  dewlemendî zenginlik
  dewraze büyük at
  dewre yanlış, hatalı
  dews yer, iz
  dewx baş dönmesi
  dexes kıskanç
  dexesî kıskançlık
  dexl tahıl, hububat
  deydik salıncak
  deyn borç, veresiye
  deyndan borç vermek
  deyndar borçlu
  deyndêr alacaklı
  deynstandin borç almak
  deyz kış için saklanan hayvan yiyeceği
  dezgeh 1. kurum, kuruluş. 2. tezgah.
  dezî ince iplik
  di 1. fiillerin şimdiki zaman halini sağlar. Mesela: dikim, diçim... 2. türkçede "de", "da", "te", "ta", "den", "dan", "içinde" gibi fiil eklerin ve edatların yerini alır. Mesela: "di (3 roja de)" üç günde, üç gün arasında.
  di vî warîde bu konuda, bu alanda
  di heman rojê de aynı gün
  dibe ku belki
  dibetî olasılık
  dibistan okul
  dibistana amadehiyê lise
  dibistana navîn ortaokul
  dibistana seratayî ilkokul
  dîdar görüşme
  difn burun
  digel ile, birlikte
  dihindan önem vermek
  dij karşı, anti
  dijber karşıt, muhalif
  dijmin düşman
  dijminahî düşmanlık
  dijûn küfür, sövgü
  dijwar zor, çetin
  dijwarî şiddet, güçlük, zorluk
  dik sahne, seki
  dîk horoz
  dil gönül, kalp, yürek
  dîl esir, tutsak
  dîlan düğün, eğlence
  dîlangirtin halay çekmek
  dilawêr cesur, yürekli
  dilbaz cilveli, albenili
  dilbikul dertli, kederli
  dildan gönül vermek
  dildar aşık, sevdalı
  dilfireh sabırlı, rahat
  dilgerm samimi, içten
  dilgeş neşeli, coşkulu
  dilgiranî burukluk
  dîlgirtin esir almak
  dilhebûn niyeti olmak
  dilhênikbûn ferahlamak
  dilhişk taş kalpli
  dilîn his, duygu
  dilketî aşık
  dilkirin istemek, niyetlenmek
  dilmayin kırılmak, alınmak
  dilmê rafadan yumurta
  dilnerm yufka yürekli
  dilnizm alçak gönüllü, mütevazi
  dilodîn kararsız, delidolu
  dîlok halayda söylenen türkü
  dilop damla
  dilopkirin damlamak
  dilovan alçakgönüllü, şefkatli
  dilpak temiz kalpli, faziletli
  dilq kılık kıyafet
  dilsar isteksiz
  dilsoz sözüne bağlı, sadık
  dilteng sabırsız, sıkkın, tahammülsüz
  diltenik yufka yürekli; duygusal
  diltepîn kalp çarpıntısı
  diltezîn elim, acı
  dilşa sevinçli, neşeli
  dilxwaz istekli, meraklı
  dilxweş memnun
  dilxweşî memnuniyet
  dilxwexbûn memnun olmak
  dîmen görüntü
  dims pekmez
  dîn deli, çılgın
  dîn û har delirmiş, azgın, çıldırmış
  dînbûn delirmek
  dînik hafif meşref
  dînkirin delirtmek
  dinya dünya
  dinyadîtî görgülü, edepli
  dinyanedîtî görgüsüz, kaba
  diran diş
  diranbeş dişlek
  dirandin yırtmak
  diranqîç dişlek
  diransaz dişçi
  dirav para
  diravname bütçe
  direfş 1. sancak, fılama 2. simge, sembol
  dirêj uzun
  dirêjahî uzunluk
  dirêjbûn uzanmak, uzamak
  dirêjîpêdan devam etmek
  dirêjiya salê yıl boyunca
  dirêjkirin uzatmak
  dirî diken
  dirinde yırtıcı, vahşi
  dirîreşk böğürtlen
  dîrok tarih
  dîrokî tarihi
  dîroknas tarihçi
  dirûşme slogan
  dirûşme qîrandin slogan atmak
  dirûtin elbise vb. dikmek
  dirûv çehre, görünüm, eşgal
  dirûvpêketin benzemek
  dîsa yine, gene
  dîsgotin nakarat
  dîtbarî görsel
  diş baldız
  dîtin görmek, bulmak, görüş
  dîtir başkası, öteki
  divê mecbur, zorunlu, elzem
  divêt mecbur, zorunlu, elzem
  divêtî zorunluluk, mecburiyet
  dîwar duvar
  dîwarlêkirin duvar örmek
  diwaroj gelecek
  dixapîne kandirmak
  dixebite çalışıyor
  dixemilîne süsletmek
  dixeniqîne boğdurulmak
  dixitimîne tıkandırmak
  dixurîne kaşıtmak
  dixwe yemek yiyiyor
  dixweredîtin üşünmemek, erinmemek
  dixweze istiyor
  dixwîne okuyor
  diyar belli, belirgin, açık
  diyarde olgu, fenomen
  diyarî armağan, hediye
  diyarîkirin hediye vermek, ithaf etmek
  diyarker belirleyici
  diyarkirin belirtmek
  diz hırsız
  dîz çömlek
  dizek hırsızlığı seven, klaptoman
  dizî hırsızlık
  dîzik çömlek
  dizîka gizlice
  dizîn çalmak, yürütmek
  dizûtirîn katê de en kısa zamanda
  dobelan bir mantar türü
  dojeder abse, cerehatlı yara
  dojeh cehennem
  dol vadi
  dolmend zengin
  dolmendî zenginlik
  doman süreç
  domandin sürdürmek, devam ettirmek
  domdar sürekli, daima
  domîn devam etmek, sürmek
  don iç yağ
  doq çomak
  dor 1. çevre. 2. sıra.
  dorhatin sırası gelmek
  dorlêgirtin çevrelemek, güç duruma düşürmek
  dormandor etraflı, kapsamlı
  dorpêçkirin ablukaya almak, kuşatmak
  dost dost
  dostanî dostluk
  dot kız
  doşanî sağmal hayvan
  dotin sağmak
  dotir ertesi
  dotira rojê ertesi gün
  dotmam amca kızı
  doxîn uçkur
  doxînsist zampara, çapkın
  doz ülkü, dava, mücadele
  dozger savcı
  dozîn içgüdü
  du iki
  dû 1. arka, arkası. 2. duman.
  dûajo yardımcı çoban
  dubarekirin tekrar, tekrar etmek
  dubendî ikilik, itilaf, çelişki
  ducan hamile, gebe
  ducanîbûn hamile olmak
  duçerxe bisiklet
  dudil ikircikli, karasız, tereddütlü
  dudilî tereddut
  dudu iki
  duh dün
  dukar söylenti, rivayet
  dûkel buhar
  dûmahî devam arkası
  dûmir körelme
  dûmirandin köreltmek, dumura uğratmak
  dûpatkirin belirtmek, vurgulamak
  dûpişk akrep
  dûr uzak
  dûrahî uzaklık
  dûrbîn dürbün
  dûrebîn basiretli, uzağı gören
  dûredest erişilmesi güç, uzak
  dûrî uzaklık
  duristkirin yapmak, meydana getirmek
  durû iki yüzlü, riyakar
  durûtî ikiyüzlülük, riyakarlık
  dûrxistin uzaklaştırmak
  duryan kavşak, yol ayırımı
  dûş hiza, seviye
  duşaxe difteri
  duşem pazartesi
  duşîze bakire
  dûv kuyruk
  dûvedirêj uzun erimli, ayrıntılı
  dûvelenk uydu
  dûvmesas bülbül
  dûvre sonra
  dûxan duman


  E, e ecêb garip, tuhaf, komik
  ecêblosik tanınmayacak kadar değişen kimse
  ecêbman şaşırmak, şok olmak
  ecibandin beğenmek
  ecîn çiğ köfte
  edilandin düzeltmek, toparlamak
  edilîn düzelmek, uygun duruma gelmek
  efare meyve veya zirai ürün atığı
  egal bir atkı türü
  eger neden
  egît yiğit, cesur
  ekonomî ekonomi, iktisat, geçim
  ekonomîst ekonomist, iktisatçı
  elbik kova
  elende şafak
  eletewş gereksiz ve saçma söz veya hareket
  elîl hasta, sakat
  elimandin öğrenmek, alışmak, alıştırmak
  elimîn öğrenmek, alışmak
  elok hindi
  em biz
  encam sonuç
  encamdan gerçekleştirmek, yapmak
  encamname sonuç bildirgesi
  endam üye. "endamê şanaziyê" onur üyesi.
  endazyar mühendis
  engajekirin engaje etmek
  engajeman engajaman
  enî cephe
  enirandin kızdırmak, öfkelendirmek
  enirîn kızmak, öfkelenmek
  enîşk dirsek
  entellektuel aydın, entellektüel
  eqd çarşı
  er geçim, iktisad
  eraq uzman
  erd yer, arazi
  erdhej deprem, zerzele
  erdnas jeolog
  erdnasî jeoloji
  erdnîgarî coğrafya
  erê evet
  erêkirin onaylamak
  erênî olumlu
  erjeng korkunç, dehşet verici
  erk işlev, rol
  erkdar işlevsel
  errik vay be!, aboo! anlamında ünlem
  erzan ucuz, değersiz
  erzanî ucuzluk
  erzêl direklerin veya dalların üzerine (yatmak için) kurulan kulübe.
  erzên çene
  esmanê dev damak
  et abla
  etar çerçi
  etê ablaya hitap
  eşîr aşiret
  eşkere açık, aleni
  etn kireç ocağı
  ev bu
  ev çend bu kadar
  evdal yoksul, gezgin
  evdoşekalo büyük çekirge
  evîn aşk
  evîndar aşık, sevdalı
  evqas bu kadar
  evsing taşlarla örülen keklik tuzağı
  ew o, şu
  ewiqandin oyalamak
  ewiqîn oyalanmak
  ewk şey, falan anlamında sözcük
  ewle güvenilir, emniyetli
  ewlehî güvenlik
  ewlekarî güvenlik
  ewqas o kadar
  ewr bulut
  ewrawî bulutlu
  ewtîn havlamak
  exte kısırlaştırılmış at
  extirme ganimet
  eyan açık, belli, ayan
  eyar post, deri
  eylo kartal
  ez ben
  ez hew dixwînim bir daha okumayacağım.
  ezbenî efendim anlamında hitap
  ezezî kendini öne çıkarmak
  ezimandin ağırlamak, konuk etmek
  ezman gökyüzü
  ezmûn 1. deney, tecrübe. 2. sınav.
  ezmûngeh laboratuvar
  ezperest bencil, egoist


  Ê, ê êdî artık
  êk işteşlik zamiri
  êl aşiret, kabile
  êm yem
  ên iyelik sıfatların çoğul hali mesela: "dîsketên min" disketlerim.
  êrîş saldırı
  êrîşkar saldırgan
  êrîşkirin saldırmak
  êş ağrı, ızdırap, acı
  êşandin ağırtmak, acıtmak, incitmek
  êşbir ağrı kesici
  êşîn acımak, ağrımak, incinmek
  êtir 1. başka, başkası, artık. 2. sabır.
  êtirkirin sabretmek
  êzing odun
  êzingvan oduncu  F, f fafik kekeme
  fantên iskambil oyunu
  fatereşk dalak
  faş yüz kızartıcı, utanılacak söz veya davranış
  fayke kazak
  fê sara hastalığı
  fêdar saralı
  fedî utanç
  fedîkar utangaç, çekingen
  fedîkirin utanmak
  fedîyok utangaç, çekingen
  fehmkirin anlamak
  fêkî meyve
  felat kurtuluş
  fêm anlayış, kavrayış
  fêmkirin anlamak, kavramak
  fêmkor darkafalı, anlayışsız
  fena gibi, aynısı
  feq tuzak
  feqe din öğrenimi gören öğrenci
  feqî din öğrenimi gören öğrenci
  fer teksayı. "ferek sol" bir tek ayakabı.
  feraset anlayış
  fêrbûn öğrenmek, alışmak
  fere gerek, lazım
  ferfûr porselan, seramik
  fêrgeh okul
  ferheng 1. kültür, örf, adet. 2. sözlük
  ferhengok cep sözlüğü
  ferişteh melek
  fêrkirin öğretmek, alıştırmak
  ferman 1. buyruk, emir, talimat. 2. katliam, soykırım.
  fermanber memur
  fermanrakirin katliam veya tecrit kararı almak
  fermî resmi
  fermo buyrun
  ferşbûn mahcup olmak
  ferşkirin mahcup etmek
  ferx erkek piliç
  ferzîn santraçta vezir taşı
  fesal biçim, ölçü
  fetilîn dolanmak, dönmek
  fetisandin boğmak
  fetisîn boğulmak
  fetrûm aşı
  fetrûmkirin aşılamak
  fewikandin bir işi elden kaçırmak
  fewikîn bir şeyin elden çıkması, telef olmak
  fihêl aklanma
  fihêlkirin aklamak
  fikar endişe, kaygı
  fikirîn düşünmek
  fileh gayri müslim
  filitîn kurtulmak, kurtuluş
  fincik zıplama
  find mum
  findank mum
  fîntoz cilveli, süslü bayan
  fîqandin ıslık çalmak
  fîqerojk mantar
  firandin uçurmak
  firaq kap, kabkacak, bulaşık
  firaqşok bulaşık makinası
  firavîn öğle yemeği
  firawan geniş, kapsamlı
  fireh geniş, bol
  firehbûn genişlemek
  firehî genişlik, bolluk
  firehkirin genişletmek
  firfat yırtık pırtık
  firfaz zıplama
  firijîn hayvan aksırması
  firîn uçmak, uçuş
  firisandin tıkamak
  firj hayvan aksırığı
  firk 1. seyrek. 2. kramp, kasınç. 3. aralıklı.
  firkandin ovmak
  firkbûn seyrekleşmek
  firkkirin seyreltmek
  firmêsk gözyaşı
  firnik burun delikleri
  firoke helikopter
  firoşgeh mağaza, dükkan
  firoşkar satıcı
  firotin satmak
  fis sessiz yellemek
  fisegur 1. bir yabani mantar türü. 2. yırtık pırtık.
  fisek osurukçu
  fisikîn 1. bükülmek istenen değeğin çatlaması. 2. yürüken ayağın kayması.
  fisirîn tüymek, sıvışmak, kaytarmak
  fîskanî küçük, ufak
  fismirî sinsi
  fistiqîn burkulmak
  fistoqî 1. evde durmayan kimse. 2. evde durmayan köpek.
  fisû kokarca
  fîtê şırfıntı, sürtük
  fişar 1. baskı, zor. 2. saçma veya absürd söz.
  fişkirin sümkürmek
  fîtik ıslık
  fîtiklêxistin ıslık çalmak
  fîtnekar kışkırtıcı, provakatör, fitneci
  fîzar yardım isteyen kimsenin bağırma sesi
  fort palavra
  fote çarşaf
  fûrandin taşırmak
  fûrîn süt, yemek vb. şeylerin taşması  G, g ga öküz
  gaçêrîn uzun kuyruklu sığır ve tipi hayvanların sırtında parazit toplayan serçe tipi bir kuş.
  gadan inek ve boğayı çiftleştirmek
  gadar sığır otlak yeri
  gadoş toprak kap
  gaj yumak
  gakovî yabani öküz, bufalo
  galegal konuşma, sohbet
  galegalkirin sohbet etmek, çene çalmak, geyik muhabeti
  galte şaka, alay
  galtefis tembel
  gamêş manda
  gamirok yeni doğan çocukların yakalandığı bir tür hastalık
  gan 1. can. 2. sağmal hayvan memesi
  gandîl iri sağmal hayvan memeleri
  ganî canlı
  garan büyük baş hayvan sürüsü
  garing harman sırasında öküzlerin pisliklerini almak için altlarına konulan bir kap
  garis mısır, darı
  garnigan içinde süt gibi bir sıvı bulunan bir bitki türüdür. Bu sıvı müshildir.
  garte kızak
  gasin saban demiri
  gav 1. adım. 2. an. mesela: "gavadin" biraz önce. "vê gavê" şimdi, şu an.
  gavan sığırtmaç
  gavavêtin adım atmak, işe başlamak
  gavedin biraz önce
  gayin cinsel ilişkide bulunmak
  gaz tepenin en üst noktası
  gazgaz uğultu
  gazî çağrı, sesleniş
  gazîkirin çağırmak, seslenmek
  gazin sitem, şikayet
  gazîname celpname
  gazindok çok sitem eden
  gazîvan tellal
  gazîz incir kurdu
  gazûz güve
  gêç alçı
  gêçkirin alçılamak
  geda dilenci, yoksul
  gedandin dilenmek
  gede erkek çocuğu
  gef tehdit
  gefandin tehdit etmek
  geflêxwekirin tehdit etmek
  gefok tehditkar
  geh bazen, arasıra
  gêj sersem
  gêjbûn sersemleşmek
  gêjkirin sersemletmek
  gejmirandin öğütmek
  gel halk
  gelac 1. fitneci. 2. münakaşa
  gelacî kışkırtıcılık, fitnecilik
  gelale bademcik
  gelawêj 1. ağustos ayı bn. "tebax". 2. venüs gezegeni.
  gelek epey, çok, hayli
  gelemper genel, kamu
  gelemşe sorun, ihtilaf
  gelendar büyük ve iri direk
  gelêrî anonim, folklorik, otantik, halkla ilgili
  gelhe nüfus
  gelî 1. vadi, boğaz, dargeçit. 2. ey hitap ünlemi. "Gelî zarokno!". Ey çocuklar!
  gelo acaba
  gelş ihtilaf, fikir ayrılığı, sorun
  gelwaz ceviziçi ve incir gibi yemişlerin takılıp dizildiği iplik
  gemar pis, pislik, kirli, kir, pasak
  gemaro 1. ambargo. 2. abluka.
  gemirandin bir şeyin biçimini bozmak
  gemor hafif acıya çalan tat
  gengaz mümkün, olanaklı
  gengeşî tartışma, münakaşa
  genî kokuşmuş
  genîbûn kokuşmak
  genijîn kokuşmak
  genim buğday
  genûs cimri
  gep 1. yanak. 2. lokma.
  ger 1. eger, şayet. 2. gezi, seyehat. 3. ters akıntı. 4. arama fiili mesela: "Ez li hevalê xwe gerîyam." Ben arkadaşımı aradım.
  geran dolaşmak
  gerandin gezdirmek, dolaştırmak, idare etmek, yürütmek
  gêrbûn yuvarlanmak, devrilmek
  gerdan kovmak
  gerden boğaz, çene altı
  gerdengaz uzun boylu
  gerdenî tasma
  gerdûm kağnı
  gerdûn evren
  gerdûnî evrensel
  geremol kalabalık, karışıklık
  gerew rehin
  gêrik karınca
  gerîn genmek, dolaşmak
  gerînek girdap
  gerînende direktör, müdür
  gerisandin ezmek, çiğnemek
  gêrkirin devirmek, yuvarlamak
  germ sıcak
  germahî sıcaklık
  germav kaplıca
  germbûn ısımak
  germî bulgur pilavı
  germiyan kışlak
  germjimêr termometre
  germkirin ısıtmak
  gername seyahatname
  gernas yiğit, kahraman
  gerok seyyah, gezgin
  gerran varyoz
  gêrûse eldeğirmeni
  geş canlı, gür
  geşbîn iyimser
  geşedan gelişme
  geşepêdan geliştirmek
  geşt gezi, seyahat
  geştiyar turist
  geştiyarî turizm
  gevez 1. kızıl, gül regi. 2. boyada kullanılan kımızı bir ilaç
  gevizîn ağınmak, debelenmek
  gewr boz, ağarık, beyazımtırak
  gewre büyük
  gewşîn özellik
  gez 1. ılgın ağacı. 2. ısrık.
  gezek ısırgan otu. bn. "gezgezk".
  gezende ısırıcı
  gêzer havuç
  gêzgêrik baş dönmesi
  gezgezk ısırgan otu.
  gêzî süpürge
  gêzirandin oyalamak
  gêzîvan süpürgeci, çöpçü
  gezkirin ısırmak
  gezo kudret helvası.
  geztin ısırmak
  gibîse dört yılda bir şubat ayının 29 çekmesi
  gihan ulaşmak, varmak, yetişmek
  gihandin yetiştirmek, ulaştırmak
  gihanek bağlaç
  gihîştin yetişmek, ulaşmak, olgunlaşmak
  gijbûn 1. tüylerin dikenleşmesi veya diken diken olması. 2. hayvanlarda saldırma sırasında tüylerin kabarması veya dikenleşmesi.
  gijlok dolu yağışı
  gil 1. kil. 2. yuvarlak, yuvarlamak gibi kelimelerin kökü.
  gilar çene altından sarkan tombul etler
  gilare kütük
  gilde yumak
  gildêma ayçiçeği
  gilî şikayet
  gilîdar şikayetçi
  gilik bızır, kilitoris
  gilîkirin şikayet etmek, yakınmak
  gilok yumak
  gilolî yuvarlanan herhangi bir şey
  gindirandin yuvarlamak
  gindirîn yuvarlanmak, devrilmek
  gindor 1. luğ, silindir. 2. kavun.
  ginginok burnundan konuşan
  gir büyük ve iri tepe
  gîr kabız
  giramî saygı, hurmet
  giramîgirtin saygı göstermek
  giran 1. ağır, yavaş, zor, pahalı. 2. ciddi mesela: "giranbe!" ciddi ol!.
  giranbiha değerli, pahalı
  gîrandin ağlatmak
  giranî ağırlık, pahalılık
  girar bulgur pilavı
  girav ada
  gîrbûn kabız olmak
  gîre kabız olan
  girêcan ruhi sıkıntı, stres
  girêdan bağlamak, düğümlemek
  giregir ileri gelen, elit, eşraf, asil kimse
  girêhişk kör düğüm
  girêk 1. düğüm. 2. bağlaç. 3. budak.
  girfan cep
  girgîn azgın, öfkeli
  girgirik çocuk arabası
  girgirok el arabası
  girhan delik veya bir gediğin kendiliğinden kapanması hali
  girî ağlama
  girîn ağlamak
  girîng önemli, mühim, gerek(li)
  girîngî önem
  girîngîdan önem vermek, önemsemek
  girnijandin 1. gülümsetmek. 2. katlamak.
  girnijîn gülümsemek, tebessüm etmek
  girnoz pürüzlü
  gîrobûn ertelenmek
  gîrokirin ertelemek
  girover yuvarlak, küre
  girs iri, büyük
  girse kitle
  girseyî kitlesel
  girtek makbuz
  girş 1. kiriş. Üzerinde döşeme tahtalarını mıhlamak üzere kılıçlama yerleştirilen uzun yassıca direk, 2. hatıl. Duvarı berkitlemek için taşların arasına yatırılan direk. 3. cüsse. Canlıda iri gövde.
  girtî tutsak, mahkum
  girtîgeh cezaevi, hapishane
  girtin almak, yakalamak, kapmak, tutmak, tutuklamak
  girûz pürüzlü
  giryandin ağlatmak
  gît kışın belirli soğuk günleri
  giş tüm, bütün, tamam
  giştî genel
  gîtik kaval kemiği
  givî içine maya atılmış süt
  giya ot
  giyan can, ruh
  giyanewer canlı
  giyanî 1. canlılık. 2. ruhsal.
  gizgizîn 1. karıncalanmak. 2. sıtmadan kaynaklanan titreme.
  gîzre ne yaş ne kuru ağaç
  gobilîna bê esinti
  goçavik gözlük
  goçke nasır
  gokbaz futbolcu
  golik buzağı
  gom 1. yazlık ev. 2. küçük göl, gölcük. 3. köm. 4. suskun pek az konuşan. 5. ortalıkta görülmeyen, kendisinden haber alınmayan, kayıplara karışan. "zarok gombû" çocuk kayıplara kaıştı veya çocuk ortalıktan kayboldu.
  gomik 1. küçük kulübe. 2. kuzu, oğlak ve buzağıların konulduğu havlu
  gopal baston
  gor mezar
  goranî 1. kürtçenin bir lehçesi. 2. şarkı, türkü.
  gorevan mezarcı
  gorî kurban, fedakarlık
  goristan mezarlık
  gornebaş vaşak
  gornebeşk vaşak
  gornepişk mezar soyguncusu
  gosan ağustos böceği
  gosartme rezil, gülünç duruma düşmüş
  gotar 1. makale. 2. nutuk.
  gotegot söylenti
  goşt et
  goştî tuzlanıp kış için saklanan et
  goştpere cenin
  gotin söylemek, demek
  gotindar sözü söyleyen
  gotûbêj söyleşi, tartışma
  gove şahit
  govend halay
  govendger halay çeken
  goyende söyleyen kişi
  goyin nöbet sırası
  goyinger nöbetçi
  gû bok, insan dışkısı
  guh kulak
  guhar küpe
  guhartin değiştirmek, değiştirme, değişim
  guhbirin başının etini yemek
  guhdan dinlemek, dikkate almak
  guhdar dinleyici
  guher ağıl
  guherbar değişken, değişebilir
  guherîn değişmek, değişim
  guherînkar değiştirci, değiştiren
  guherto versiyon
  guhêzbar mobil, taşınabilir
  guhêztin 1. nakletmek, aktarmak, ulaştırmak. 2. tayin etmek. 3. gelini baba evinden damat evine götürmek.
  guhlêbûn 1. duymak, işitmek, farkına varmak. 2. bakmak, dikkat emek. "Guhê te li mal be." Eve dikkat et. veya Eve bak.
  guhlêdêrandin kulak kabartmak, dikkat etmek
  guhnedar umursamaz, aldırmaz
  guhrep kepçe kulak
  gûkirin sıçmak
  gulan mayıs ayı
  gule kurşun
  gulebarankirin taramak, kurşuna tutmak
  guleberbiro ayçiçeği
  gulebûk gelincik
  gûlî 1. ağaç dalı. 2. saç örgüsü.
  gulkelem karnıbahar
  guman şüphe, kuşku
  gumanbarbûn kuşkulanmak, şüphelenmek
  gumgumok kertenkele
  gumş lokma
  gun taşak
  gûn renk
  guncaw uygun, müsait
  gund köy
  gundî 1. köylü. 2. cahil, kaba kişi.
  guneh günah
  gunehdaweşandin günah çıkartmak
  gunehkar günahkar, suçlu
  gunehpêhatin acımak
  gungilî kıvırcık
  gunoyî taşak fıtığı
  gupik topuk
  gur 1. kurt. 2. gür, canlı.
  gurçik böbrek
  gurê manco masallarda adı geçen ve öcü olarak anılan mitolojik kurt
  gurêx kurt köpeği
  gurî 1. uyuz. 2. kel, saçsız.
  gurîbûn uyuz olmak
  gûstêrk ateş böceği
  gustîl yüzük
  guşî salkım
  guvaştin sıkmak
  gûzan ustura
  guzvan yüksek
  gwîzek baldır kemiği (ayak bileğinin iki yanındaki ceviz şeklindeki kemik)

  H, h halan nara
  halandin nara atmak
  handan teşvik etmek, motive etmek
  handêr teşvik edici
  hanê böyle, şöyle, öyle, söz konusu
  har kuduz, azgın
  harbûn kudurmak, azmak
  harkirin kudurtmak, azdırmak
  hata îro bugüne kadar
  hate hetayê sonsuza kadar
  haş sakın, yatışmış
  haşbûn yatışmak, teskin olmak
  haşî suskunluk
  haşkirin yatıştırmak, teskin etmek
  haşû yüz ile astarın arasına yayılarak doldurulan pamuk
  hatin 1. gelmek, geliş. 2. gelir.
  hator kireç taşlarını dövmekte kullanılan tahta tokmak
  haveyn maya
  haveynbûn mayalaşmak
  haveynkirin mayalamak
  havil yarar, fayda
  havîn yaz
  havîngeh yazlık
  havlêk süpürge
  havoksazî 1.sentaks. 2.cümle bilgisi
  hawar imdat, yardım çağrısı
  hawî 1. sürüden ayrılıp başka sürüye katılan koyun. 2. yarı deli, çılgın
  hawîn hatin canı sıkılmamak
  hawir çevre
  hawirde ithalat
  hawirdor etraf
  hawirparêz çevreci
  hawran pelerin
  hay haber, bilgi
  haydar haberdar, bilgili
  haydarbûn haberdar olmak
  haydarkirin haber vermek, bilgilendirmek
  hayjêhebûn haberdar olmak, bilgi sahibi olmak
  haylêbûn farkına varmak
  hê daha, henüz
  heb tane, tablet, hab
  heban tulum
  hebirman kış için kurtulup saklanılan nar taneleri
  hebişandin hızlı ve oburca yemek yemek
  hebreş çörek otu
  hebûn 1. sahip olmak. 2. varlık, var olmak.
  hêç kendini kaybetmiş, azgın
  hechecik kırlangıç
  hedar karar kılma, yatışma
  hêdî yavaş
  hêdîka yavaşça
  hedirîn karar kılmak, yatışmak
  hefik yutak
  hefsar yular
  heft yedi rakamı
  heftê yetmiş
  heftok beş taş oyunu
  hêja değerli
  hejale pejmürde, pasaklı
  hejandin salamak
  hejar yoksul, fakir
  hejarî yoksulluk
  hejesor iğde
  hejik çalı
  hejîn salamak
  hejîr incir
  hejmar sayı
  hejmartin saymak
  hek ağabey
  hêk yumurta
  heka eğer, şayet
  hekandin kazımak
  hêker örgü ören
  hêkerûn omlet
  hêkî örgü örme işi.
  hêl taraf, yön
  helale lale
  helan kolaylıkla yontulup kazınabilen taş
  helandin eritmek
  helbest şiir
  helbestvan şair
  hêle keklik ve benzeri kuşların avı.
  hêlekan salıncak
  hêlî ayna
  hêlik 1.salıncak. 2.taşak, haya.
  helîn erimek
  hêlîn kuş yuva
  helkehelk nefes nefese kalmak
  helperist çıkarcı, oportünist
  helsengandin değerlendirmek
  helwest tavır, tutum
  helwestgirtin tavır almak
  hem hem
  hêma imge, sembol
  heman aynı
  hêman unsur, öğe
  hemandin bir toprak parçasının otlak yapılmaması için etrafını çevirmek
  hêmanên bingehîn temel öğeler
  hêmayî imgesel
  hember karşı, mukabil
  hembêz kucak, bağır
  hembêzkirin kucaklamak
  hemd istenç, irade
  hêmî çürüyecek duruma gelmiş olan elbise
  hêmin ağırbaşlı, mulayim, vakur
  hemû hepsi
  hemwate eşanlamlı
  hemzik bir yemek çeşidi
  hemzir ufak ama çalışmada güçlü eşek
  henase nefes
  hendef uçurum
  henderan gurbet, diaspora
  hene kına
  henek şaka
  henek kirin şaka yapmak
  henekbaz şakacı
  henekpêkirin alay etmek, dalga geçmek
  heng 1.balarısı. 2.askeriye de alay.
  hengkuj nilüfer
  hênijîn uyaklamak, dalmak
  hênik serin
  hênikahî serinlik
  hênikbûn serinlemek
  hênikkirin serinletmek
  hepik dokuma sırasında sıklaştırmayı sağlayan alet
  heqîp heybe
  her car her defa
  her çawa her nasılsa
  her çend her ne kadar
  her dem her zaman, sürekli
  her kes her kes
  her tim her zaman, sürekli
  her tişt her şey
  her û her sürekli, daima
  her wekî din ve benzeri
  her wiha ayrıca
  hêrandin öğütmek
  herêm bölge
  herêmkî bölgesel
  hereşe tehdit
  hereşelêkirin tehdit etmek
  herî 1.çamur. 2.en
  herî baş en iyi
  herî mezin en büyük
  heridandin gücendirmek, darıtmak
  herifîn yıkılmak, tahrip olmak
  herikîn akmak
  herimandin berbat etmek
  herimîn berbat olmak, boşa gitmek
  hêrs kızgınlık, sinir, öfke
  hêrsbûn kızmak
  hêrsok alıngan, çabuk kızan
  hes 1.his. 2.ses
  hêsa dinlenmiş
  hêsabûn dinlenmek
  hesan bileme taşı
  hêsan kolay
  hêsanî kolaylık
  hesankirin bilemek
  hêsî rüzgarın etkisiyle bir yer de biriken kar yığını.
  hesibandin adlandırmak, bir şeye saymak
  hesin demir
  hesinkar demirci
  hesk kepçe
  hesp at
  hespê sêwak yılkı atı
  hest duygu
  heste çakmak
  hestî kemik
  hestîhêr şiret, inatçı
  hestîn hissetmek
  hêstir göz yaşı
  hestîvk fırıncı spatülü veya küreği
  hestiyar duygulu, duygusal, hassas
  hestpêkirin hissetmek
  hesûd kiskanç
  hêt but
  heta e değin, e kadar
  hetav güneş ışığı
  heterkirin ısrar etmek
  heş ağız içi ağrılarını iyileştirmeye yarayan mavi bir toz
  heşandin doldurmak, dolgu yapmak
  heşaş neşeli, şen
  heşifandin yazarken mürekebi kağıt üzerinde dağıtmak
  hêşîn yeşil
  hêşînnahî yeşillik, sebze
  heşt sekiz
  hêştir katır
  heştirme deve kuşu
  heştpê ahtapot
  hetîk başkalarının rezil olmalarına neden olmak
  hetikandin rezil etmek
  hetîketî rezalet, skandal
  hetikîn rezil olmak
  hetrek sert vuruş
  hev sözcüğe birbirine, beraber anlamı katar
  heval arkadaş, yoldaş
  hevalbend 1.müttefik. 2.kafadengi
  hevalbendî ittifak
  hevaltî arkadaşlık
  hevbajar hemşehir
  hevbeş ortak, özdeş
  hevbuha eşdeğer
  hevçeng bacanak
  hevçerx çağdaş,modern
  hevcure türdeş
  hevdem çağdaş, modern
  hevdeng eşsesli
  hevdil gönüldaş, yürekdaş, yoldaş
  hevdîtin görüşme
  hevedudanî bileşik
  hevenav cins isim
  hêvî umut
  hêvîdar umutlu
  hêvidar im umutluyum, umarım
  hevîr hamur
  hêvişandin esirgemek, muhafaza etmek
  hevkar ortak, meslektaş
  hevkarî işbirliği
  hevkêşe denge
  hevling bacanak
  hevnasîn tanışma
  hêvojkarî eğitim
  hevok cümle
  hêvotin eğitmek
  hevpar ortak
  hevpeyman mütefik, bağlaşık
  hevpeyvîn röportaj
  hevpîşe meslektaş
  hevrê yoldaş
  hevta aynı tarafı tutan.
  hew artık, bundan böyle
  hewa hava
  hewadar havalı
  hewandin barındırmak, bağrına çuisum
  hewce gerekli, lazım
  hewceder muhtaç
  hewdel un çorbası
  hewez şaka, latife
  hêwi nem, rutubet.
  hewîn sabır, dişlik
  hêwirandin kondurmak, barındırmak, konuşlandırmak.
  hêwirîn konmak, konuşlanmak, konaklamak
  hewl çaba, girişim
  hewldan çabalamak
  hewnas ekin biçenlerin başı.
  hewq basamak
  hewş ağıl, avlu
  hewşan yazları dışarıda veya avluda yatma mevsimi.
  heya e kader, e değin
  heya niha şimdiye kadar
  heyam dönem, çağ
  heyber varlık
  heye ku belki
  heyf acıma, üzülme
  heyf e! 1.yazık! 2.öç, intikam
  heyf hilanîn intikam almak
  heyfa min bi te tê! sana acıyorum.
  heykatkirin anlamak
  heylê heyat (dişli)
  heylo heyat (eril)
  heyv gökteki ay
  heyveron ay ışığı, dolunay
  hez sevgi
  hêz güç
  hezandin sarsmak
  hezaz yer kaymasi
  hêzên ewlekariyê güvenlik güçleri
  hêzkar güçlendirici
  hezkirin sevmek
  hibr mürekkep
  hîç hiç
  hil 1.önek. 2. sözcüğe yükseklik, yükselen anlamı yüklar.
  hilanîn 1.bir şey birine veya bir amaç içi


  hov barbar, vahşi
  hovîtî vahşilik
  hoy şart, koşul
  hoz boy, kabile
  hûçik elbise kolu, yen
  hundir iç, içeri, içerde
  hundirîn içsel, dahili
  huner sanat, yetenek
  hunerên dîtbarî görsel sanatlar
  hunerî sanatsal
  hunermend sanatçı
  hûr 1.ufak, küçük. 2.işkembe.
  hûrbijer titiz
  hûrik mink, ufak tefek
  hûrkirin 1.doğramak, ufaltmak. 2.para bozmak.
  hût mitolojik canavar
  hwd. ve benzeri, vesaire  I, i ingirîn inat etmek
  int kin
  intdar kindar
  intîn kin gütmek
  irq irk, soy
  istan yer, mekan anlamlı veren sonek (goristan, Kurdistan gibi).
  istatîstik istatistik
  istêre yatak dolabı
  işev bu gece


  Î, î îca/îcar bu kez, bu sefer
  île adacık
  îlon eylül
  în cuma günü
  încare saksı
  îro bugün
  îsal bu yıl, bu sene
  îsawî hiristiyan
  îslam islam
  îsot biber
  îstgeh durak, istasyon
  J, j jan sancı, sızı, acı
  jana zirav verem
  jandan sancımak, sızlamak, acı vermek
  jandar sızı veya sancı veren.
  jangirtin sancı veya sızıya tutulmak.
  jar 1.sefil, zavallı. 2.zayıf, sıska.
  jarîn inlemek, sızlamak
  jawak vahşi, yırtıcı
  jêbir silgi
  jêderk kaynak, köken
  jêgerîn vazgeçmek
  jêgirtin 1.elinden almak. 2.alıntı.
  jêhatî becerikli, başarlı, yetkin
  jehezkirin birini veya bir şeyi sevmek.
  jehr zehir
  jehrbûn zehirlenmek
  jehrîn zehirli, toksin
  jehrkirin zehirlenmek
  jêkirin kesmek, koparmak, sökmek
  jênager vazgeçilmez
  jeng pas
  jeng girtin pas tutmak
  jengar paslı
  jenîn 1.halaçlamak, taramak, dokunmak. 2.nabız veya kalbin atması. 3.titreşmek, ışık veya şisäğm çakması. 3.zonklamak
  jêr aşağı, alt
  jêrîn aşağı, aşağıda, alt taraf
  ji edat. sözcüğe den, leyin, le, ce, de, da anlamlı yükler
  jî 1.de, da, dahi anlamı veren edat. 2.ömür. 3.yay.
  ji ber ezbere, ezber
  ji ber ku çünkü
  ji ber vê yekê bundan dolayı
  ji besta gotin sayıklamak
  ji bilî den başka
  ji dil û can içten, samimi
  ji îro pê ve bugünden itibaren
  ji kerema xwe re lütfen, zahmet olmasa
  ji mêj ve eskiden beri
  ji nû ve yeniden
  ji rêzê sıradan
  ji xeynî den başka
  jiberkirin ezberlemek
  jimare numara, rekam, sayı
  jin kadın
  jîn yaşam
  jinane kadınca, kadınsı
  jinbav üvey anne
  jinbira yenge
  jîndar canlı
  jinebî dul kadın
  jinem amca hanımı ( karısı )
  jînenîgarî özyaşam, biyografi
  jîr akılı, zeki, yetkin
  jîrane zekice, akıllıca
  jîrî zeka, zekilik
  jivan 1.randevû, buluşma. 2.düelo.
  jixwe zaten
  jixwebawer kendine güvenen
  jixweber kendiliğinde
  jiyan yaşam
  jiyana rojane günlük yaşam
  jiyîn yaşamak
  jor yukarı, yüksek
  jorîn yüksekte, yukarda
  jovan poşman
  jûnî diz, diz kapağı
  jûr oda
  __________________
  __________________

  n3hbgtfre21"
 3. #3
  DJ
  Üyelik tarihi
  Jun 2010
  Bulunduğu yer
  !KaYıP ŞeHiR.!
  Mesajlar
  5.127

  Standart

  K, k ka 1.hani. 2.saman
  kabra adam, erkek
  kade bir cins börek.
  kadîn samanlık
  kadiz saman yolu
  kaj yumak
  kak ağabey. ayrıca sevgi ve saygı hitabıdır.
  kakêşan samanyolu
  kakil çerez. 2.ceviz, fıstık vb.nin çekirdeği.
  kal yaşlı, ihtiyar
  kalan kın
  kalbûn yaşlanmak
  kalik 1.büyük baba, dede. 2.ata, cet
  kalîn melemek
  kalitî yaşlılık
  kambax berbad
  kamûk üzümü sıkıp şarabını çıkaran kişi.
  kan kaynak, maden ocağı
  kanê hani, nerede, nerde
  kanî çeşme, pınar
  kanik göz kapağı
  kanîn yapabilmek, muktedir olmak
  kap aşık kemiği
  kapan dar ve yürümesi zor yol.
  kapavêtin aşık kemiği oyunu
  kapik kısa ip parçası.
  kapîr dişlerdeki tartar
  kapox biçilmiş otları desteyapıp bağlamak üzere ücretle tutulan işçi
  kar 1.oğlak, keçi yavrusu. 2.sözcüğe yapan, eden, anlamı katan sonek. 3.iş, kazanç, kar.
  karak demir madeni
  karbeşî iş bölümü
  karbidest 1.yetkili. 2.işadamı
  karekew toplu helde yapılan keklik av.
  karesat trajedi, faci, felaket
  karêz 1.pınar. 2.havası serin olan yer, yayla.
  kargeh işyeri
  karger idareci, yönetici
  kargerandin idare etmek
  kargerî yönetim, idare
  karifîn zıkkımlanmak
  karîger etkili, etken
  karîgerî etki, tesir
  karîn yapabilmek, edebilmek
  karistan fabrika
  karker işçi
  karkêş becerikli, bitirim
  karkirin çalışmak, kar etmek
  karmax buğday elemekte kullanılan büyük kalbur.
  karmend memur
  karsaz işadamı
  kartîk marangozlukta kullanilan eye.
  kartol patates
  karûbar iş güç, hizmet, uğraş
  kasik topraktan yapılmış yemek kabı.
  kasox orak
  kat 1.az ürün veren arazi. 2.zaman, vakit
  kate çörek
  kaş yokuş, yamaç
  kaşing kuşak
  kaşkirin çekmek, sürüklemek
  katjimêr saat
  katjimêr çend e? saat kaç?
  kavanî ev hanımı
  kavî kenar, kıyı
  kavil yıkıntı, harabe
  kavir iki yaşındaki koyun
  kavnare antik, eskiye ayit
  kawdan şart, koşul
  kawik saf kişi
  kaxiz kağıt
  kayîn geviş getirmek
  kê kim, kimin
  kebar 1.fecr.2.tekbir
  keç kız, kız evlat
  kêç pire
  keçanî kızlık
  keçêç tavukların eşelendikleri yer
  keçel kel, dazlak
  keçelî kellik
  keçhêlî üvey kız
  keçinî bekaret
  keçxapînok kadın avcısı
  ked emek
  kedî evcil
  kedîbûn evcilleştirmek
  kedkar emekçi
  kedûn küçük su testisi
  kedxwar sömürücü
  kef köpük
  kêf keyf, zevk, eğlence
  kef ji re hatin hoşlanmak, sevmek
  kefandin bir şeyin kenarını bir baştan bir başa dikmek
  kefdan köpürmek
  kefgîr süzgeç, kevgir
  kefkirin köpürtmek
  keftar sırtlan
  keftûleft mücadele, ağız dalaşı
  kefxoy hristiyanların köy yöneticisi
  kêfxweş memnun
  kefxweşî memnuniyet
  kej kumral, sarışın
  kejê sevimli, sempatik sarışın kız çoçuğu
  kek 1.ağabey. 2.ayrıca saygı ve sevgi hitabıdır.
  kel iki yaşında sığır.
  kêlandî tirpan
  kelandin kaynatmak
  kelbetan maşa
  kelê tuzsuz, az tuzlu
  keledoş döğülmüş buğday ile yapılan bir yemek.
  kelejin erkek ruhlu kadın
  kelek sal, kayık
  kêlek yan, yan taraf
  kelem 1.meşe. 2.lahana. 3.engel, rahatsızlık veren
  kelemîz sık sık altına işeyen kişi
  kelepor miras, birkim, varlık
  keleş 1.güzel, alımlı.2.eşkıya, efe
  kelh 1.güzel görkemli. 2.nadir.
  kelhatin kaynamaya başlamak.
  kelî tuzsuz, az tuzlu
  kêlîk kısa an, lahza
  kêlîka din biraz önce
  kelîn kaynamak
  kelk yarar, fayda
  kelkel aşırı sıcak
  kelkela havînê yaz sıcağı
  kelkwergirtin yararlanmak
  kelogirî ağlamaklı, sulu göz
  kelogirîbûn ağlamaklı olmak
  kelwaz şiddetli soğuk
  kêm 1.az, eksik. 2.irin, cerahat.
  kêm û zêde aşağı - yukarı
  kêmanî eksiklik, hata, kusur
  kêmasî eksiklik, hata, kusur
  kêmbûn eksilmek, azalmak
  kêmî yetersizlik, azlık
  kemîn pusu
  kemîndanîn pusu atmak
  kêmkirin azaltmak, eksiltmek
  kemxe ipek, kumaş
  ken gülme, gülüş
  kenandin güldürmek
  kenarî kanarya
  kend 1.hendek, arğ. 2.koyak.
  kend û kosp engel, engebe
  kendal dik yamaç, derin dere ve yanların iki tarafı.
  kendav körfez
  kengê ne zaman
  kenîn gülmek
  kenok güler yüzlü, sempatik, güler
  ker 1.eşek. 2.sağır
  kêr 1.bıçak. 2.yarar, işlev, fonksiyon
  kêrakî pazar günü
  kêran mertek
  kerane zengin
  keratî afiyet olasın anlamında beddua.
  kerb üzüntü, tasa
  kerbeş gavurbaşı dikeni
  kerbûn sağır olmak
  kerem el açıklığı, gönül yüceliği
  kerem bika buyur
  kereng kenger
  kerguh tavşan
  kerî 1.sağırlık. 2.küçük baş hayvan sürüsü. 3.parça, dilim.
  kêrik çakı
  kerîkirin dilimlemek, parçalara ayırmak
  kerixandin teksindirmek, bıktırmak
  kerixîn teksinmek, bıkmak
  kêrkirin bıçaklamak
  kerme kurumuş tezek
  kermêş eşek arısı
  kertek bol, çok
  kertik eye
  kerxur akbaba
  kes kişi, şahıs
  kesaxtin budamak
  kesayetî kişilik, şahsiyet
  keser üzüntü, hüzün
  keser kişandin iç çekmek
  kesirandin üzmek, hüzünlendirmek
  kesirîn hüzünlenmek, üzülmek
  kesk yeşil
  keskesor 1.gökkuşağı. 2.renga renk
  keslan tembel
  kespik nazar boncuğu
  ket yonca
  keş karavana atılan mermi
  kêşan tartmak, çekmek, taşımak
  kêşe sorun
  kêşeya kurdî kürt sorunu
  kêşîn çekilmek, tartılmak, taşınmak
  keşîş papaz
  keşk tarhana
  keştî gemi
  keştigeh liman, rıhtım
  keştîvan gemici
  ketî düşkün, müflis
  ketin 1.düşmek, yıkılmak, devrilmek. 2.girmek, geçmek.
  ketin pey peşine düşmek
  ketin silûkê inzivaya çekilmek
  keval tablo
  kevan 1.yay. 2.parantez
  kevçî kaşık
  kevel koyun v.b. hayvanların derisi
  kever 1.kayaylardan oluşan dağ. 2.benekli keçi.
  kevir taş
  kevîşen kumsal, plaj
  kevjal yengeç
  kevn eski, eskimiş
  kevneperest grici, muhafazakar
  kevneşop kelenek
  kevneşopî geleneksel
  kevok güvercin
  kevot 1.kumru. 2. meyve vermeyen ve dalları kaşık yapılan bir ağaç.
  kew keklik
  kewar 1.ambar. 2.arı kovanı
  kewden ahmak, geri zekalı
  kewşen güneş görmeyen yamaç
  key kral
  keya muhtar
  keyanî krallık
  keybanû kraliçe
  keys firsat
  keyso fırsatçı, oportünüst
  keysperest fırsatçı, oportünüst
  kezeb ciğer
  kêzik böcek
  kêzîn döşemek, kanalizasyon
  kifş belli, açık
  kifşbûn belirmek, belli olmak
  kifşkirin belirtmek, açığa çıkarmak
  kîjan hangi, hangisi
  kil sürme, rastık
  kilam türkü, şarkı
  kilandin yayıl yalmak
  kilb uzun ve kalın çivi
  kilçan el feneri
  kilçêv sürme kalemi
  kilkirin sürme çekmek
  kilor börek, çörek, kömme
  kils kireç
  kin kisa
  kinahî kisalik
  kinbûn kısalmak
  kinc elbise, giysi
  kincjixwekirin soyunmak
  kinclixwekirin giyinmek
  kindir kendir
  kinêr abse, çıban
  kinêzet silsile
  kinik kisa boylu
  kinkirin kisaltmak
  kinoş cimri, pinti
  kinoşe süpürge
  kîp sık, sımsıkı
  kîpkirin sıkmak, sıkıştırmak
  kîr penis, erkek cinsel organı
  kirdan büyük ve kalın oklava.
  kirde özne, fail
  kirêt pis, kirli, çirkin, yoz
  kirîger müşteri, alıcı
  kirin yapmak, etmek, koymak
  kirîn satın almak, kirîn û firotin
  kirîn û firotin alışveriş, alım satım
  kirpandin vurgulamak
  kirtûpan gelişi, güzel, üstün körü
  kirû olgu, fenomen
  kiryar 1.yapan, eden. 2.uygulama.
  kîs torba, cüzdan
  kîte hece
  kîtekît ayrıntı, detay
  kişandin çekmek, tartmak
  kişkirin kışkırtmak
  kizik kıkırdak
  kizwet kiyafet
  klamên serhewa uzun hava
  koç göç
  koçber göçmen
  koçer göçer
  koçkirin göçetmek
  kok üstü başı düzgün
  kok qelandin kökünü kazımak
  kokim çok yaşlı kişi
  kolan cadde, sokak
  kolan,kûçe sokak
  kole köle, esir
  koledar sömürgeci, köle sahibi
  koletî kölelik
  kolîn kazmak, eşelemek
  koloz yün başlık
  kom grup, topluluk
  komar cumhuriyet
  kombûn toplanmak
  komele dernek
  komeleyatî toplumsal, sosyal
  komkarî kolektivizm
  komkirin toplanmak, biriktirmek
  komkujî katliam
  kon çadır
  kon kon vegirtin çadır çadır açmak
  kon vegirtin çadır kurmak
  kone kurnaz, uyanık
  konser konser
  kor kör, ama
  kordûnde çocuğu olmayan
  korebîn dargörüşlü
  koremar kör yılan
  koremişk kör fare, köstebek
  korik loş ışık
  koritî körlük
  kort çukur
  kortal büyük çukur, uçurum
  kotan pulluk
  kotî cüzzam hastalığı
  kotin kemirmek
  kovan hüzün, keder
  kovar degi
  kovî yabanî, vahşi
  kovik 1. huni; 2. argoda kıç
  koxik kümes
  kozik kulübecik, keçi ve kuzu ağılı
  ku nere, nerede, nereden
  ku der neresi
  kûçe sokak
  küçik köpek
  küz testi,çömlek
  kul 1. yara, çıban; 2. keder, elem
  kulab çengel, pençe
  kulav keçe
  kulb obur
  kulek 1. baca, delik; 2. topal, aksayan
  kulî çekirge
  kulîçe pasta, kurabiye
  kulîlk 1. çiçek 2. tomurcuk
  kulîn 1.topallamak 2. yatak dolabı
  kulm yumruk, avuç
  kum başlık, külah
  kum avêtin kavga istemek
  kumik mantar
  kuncî susam
  kund baykuş
  kundir kabak, argoda yeteneksiz, beceriksiz
  kur erkek oğlan
  kûr derin
  kûrahî derinlik
  kûrbûn derinleşmek
  kurdayetî kürtlük
  kurdewarî kürtlere özgü
  kûrebûn ayrıntıları gören, derin görüşlü
  kûrîn sesli ağlamak
  kurkirin traş olmak
  kûrkirin derinleştirmek
  kurm kurt, kurtcuk
  kurmî kurtlanmış
  kurmîbûn kurtlanmak
  kurt kısa
  kurtan semer
  kurtbûn kısalmak
  kurte özet
  kurtêl ekmek artığı
  kurtkirin kısaltmak
  kûsî kaplumbağa
  kûsik şişe
  kusk mavi gözlü
  kuta son, netice
  kutabûn bitmek
  kutahî son
  kutakirin bitirmek
  kutan dövmek, vurmak
  kutek tokmak
  kuşte alçı
  kuştî ölü, makbul
  kuştin öldürmek
  kuştox öldüren, katil
  kûtî 1.it, köpek 2. enik
  kutilk içli köfte
  kutlik içli köfte
  kuvark mantar
  kuxik öksürük
  kuxîn öksürmek
  kûz testi çömlek
  kûze sansar  L, l labikandin bir işi karıştırmak
  labor bir tür hint kılıcı
  laçik kadın baş örtüsü
  laflafok sarmaşık
  lahor bir tür hint kılıcı
  lak kepekten yapılan köpek yiyeceği
  lakîn köpek yiyeceğinin kabı
  lal keke, dilsiz
  lame elmacık kemiği ile alt çene arasındaki bölüm
  landik beşik
  lapüşk pençe
  lapûşk pençe
  lar 1. öksüz. 2. manda barınağı.
  lareş kangren
  lasayî taklit
  lasayîkirin taklit etmek
  laser sel
  lat yassı kayalar
  latajotin mec. geyik muhabbeti yapmak
  laş vücud, gövde
  lavakirin yalvarmak, yakarmak
  lawij ilahi, türkü
  lawîj ilahi,türkü
  lawlaw sarmaşık
  lay yön, yan, taraf
  layen yön, yan, taraf
  layergir taraftar, yandaş
  lazüt mısır bitkisi
  lazût mısır bitkisi
  lê 1. fakat, ama, yalnız 2. kadına hitap
  lê belê fakat, ama
  lêanîn uyarlamak, uydurmak, adapte etmek
  lêayanbûn içine doğmak
  lebat 1. hareket. 2. organ.
  lêbezîn dövmek
  lebitandin kımıldatmak, harekete geçirmek
  lebitîn kımıldamak, harekete geçmek
  lêborîn 1. geçmek 2. bağışlamak, affetmek
  lebûdî keçe dokuyan
  lêç doğru yoldan sapma
  lêçûn masraf, harcama
  lêdan dövmek, vurmak, işkence etmek
  lêgemardan kuşatmak, ablukaya almak
  lêgerîn aramak, araştırmak
  lêguncîn uymak, uyuşmak, müsait olmak
  lêhatin uymak, yakışmak, yaramak
  leheng kahraman, yiğit
  lehî sel
  lehn ayı, aslan veya yabani hayvan ini
  lêhûrbûn yoğunlaşmak, konsantre olmak
  lêkanîn barıştırmak
  lêkdan birbirine vurmak
  lêker dilbilgisinde fiil, eylem
  lêketin 1.değmek, isabet etmek. 2.yakışmak, yaranmak.
  lêkirin 1. giydirmek, isim koymak 2. duvar onarmak
  lêkolîn incelemek, inceleme
  lêlav sulu kar
  lem kavun, kabak, karpuz gibi bitkilerin teveği
  lemisîn korku veya soğuktan vücudun büzüşmesi
  lemper sini, tepsi
  lênandin isim veya yemek koymak
  lend ayı, aslan veya yabani hayvan ini
  leng topal
  lenger 1. çopa demiri, gemi demiri. 2. geniş tepsi. 3. astronomide uçan daire.
  lengergeh iskele, liman
  lênihêrîn bakmak
  lênîştin araba, hayvan vb. binmek
  lênûsk defter
  lep pençe
  lêp hile
  lêpêçan sarılmak, sarmalamak
  lepik eldiven
  lêpirsîn 1. sormak, soruşturmak, soruşturma. 2. halini, ahavalini sormak. 3. haber röportaj, araştırma.
  lêpok gülünç duruma düşen
  leqandin kıpırdatmak, kımıldatmak
  leqayîbûn rastlamak, karşılaşmak
  lêqelibîn çarpmak, dalmak
  lêqewimî mağdur
  leqîn kımıldamak, kıpırdamak
  lêrahatin bağışıklık kazanmak
  lerizandin titretmek, sarsmak
  lerz titreme, sarsılma
  lerzek çok çamurlu yer
  lerzok titreyen, sarsılan
  lêsiwarbûn bir şeye binmek
  lêsorbûn yoğunlaşmak, ısrar etmek
  lêsorkirin kışkırtmak, teşvik etmek
  letandin susturmak
  lêtemaşekirin izlemek, seyretmek
  leşker asker
  leşkerî askeri
  lêv 1. dudak 2. kenar, kıyı
  levakirin paylaştırmak
  lêvegerandin iade etmek, cevaplamak, karşı gelmek
  leven kamış
  lewitandin kirletmek
  lewitîn kirlenmek
  lewma onun için, zira, ondan dolayı
  lewre çünkü, dolayısıyla, zira, onun için
  lêxebitîn çabalamak, uğraşmak
  lêxêrveanîn şükretmek
  lêxistin vurmak, dövmek
  leylan serap
  lez hız
  lezandin acele etmek
  lezgirtin hızlanmak
  lêzim akraba, yakın
  lezkirin acele etmek
  li de, da, içte, içinde anlamı katan edat
  li aliyê din diğer taraftan
  li dar e yürürlükte, uygulamada olan
  li dijî karşısında, karşıt
  li hemberî min rûnişt karşımda oturdu
  li jêr aşağda
  li jor yukarda
  li paş arkada
  li pêş önde
  li pişta çiyê dağın ardı
  li ser pîyan ayakta
  li vê derê burada
  li xwe kirin giyinmek
  lib tane, tek
  lib û lib tek tek, tane tane
  libê efendim, buyur
  libendê man beklemek
  libendê sekinîn beklemek
  lîberal serbest, liberal
  lîberalîzm liberalizm, serbestlik
  libergerandin yalvartmak
  libergerîn yalvarmak, yakarmak
  liberguhketin kulağına çalınmak
  liberxweketin mahçup olmak
  lidarxistin düzenlemek, organize etmek
  ligel beraber, birlikte, buna rağmen
  ligel vê yekê bununla birlikte, buna rağmen
  lihevbezîn dövüşmek
  lihevcivîn toplanmak
  lihevhatin barışmak, uzlaşmak
  lihêviyê man/sekinîn beklemek
  lihêviyêmayin beklemek
  lihêviyêsekinîn beklemek
  lihevkirin anlaşamak
  lihevrasthatin karşılaşmak
  lihevrûniştin görüşmek, müzakere etmek
  lihevxistin karıştırmak, kapışmak
  lijne kurul, komite
  lîlandin zılgıt çekmek
  liq şube, bölüm
  lîrandin zılgıt çekmek
  lîs tünek, kümes, yuva
  lîsîn tünemek, konmak
  lîstik oyun
  lîstin oynamak
  lîstok oyuncak
  lîtav bataklık
  liv hareket, kımıldama
  livandin kımıldatmak
  livîn kıpıldamak
  liyan kayak sporu
  lod yığın
  lodkirin yığmak
  lok kısa tüylü yük devesi
  lomekirin serzenişte bulunmak, ayıplamak
  lop kalın elbise
  lorandin ninni söylemek, ağıt söylemek
  lorî ninni
  loş ince yufka ekmeği
  lotik atlama, sıçrama
  lotik avêtin sıçramak
  lotikxane argoda diskotek
  lûdo çobanların sürüyü otlarken çaldıkları melodi
  lûtke doruk, zirve  M, m maf hak
  mafdar haklı
  mafê çaranûsê kendi kaderini tayin hakkı
  mafê çarenûsê kendi kaderini tayin hakkı.
  mafên mirovan insan hakları
  mahî beyaz kemik
  mahû dişi domuz
  mak dayik
  makezagon anayasa
  mal servet, mülkiyet
  malbat aile
  maldar zengin
  malêle kaldıraç
  malêz bulamaç
  maliştin (dimale,bimale) simek,süpürmek
  malnişîn emekli
  mam amca, sevgi ve saygı belirten hitap
  mamik tekerleme ve bilmece karşılığı olarak kulanılır
  mamoste 1.öğretmen. 2.üstad.
  man kalmak, kalış
  mand gelecek
  mandelkirin inkar etmek
  mandî yorgun
  mandî nebin kolay gelsin
  manek soylu at
  mang ay oruç tutmak
  mang girtin oruç tutmak
  mange inek
  mar yılan
  margîse bukalemun
  maristan yılanların çok olduğu yer.
  marmasî yılanbalığı
  mast yoğurt
  masûlke kas, adale
  matbûn şok olmak, donup kalmak
  maşelan meltem rüzgarı
  matkirin şok etmek
  mawe süre, mühlet
  max evin bölümleri
  mayî arta kalan, bakiye
  mayîn kalmak, kalış
  mayînde kalıcı, sürekli
  maytêker müdahaleci
  maytêkirin müdahale etmek
  mazûvan ev sahibi, konuk ağırlayan
  me biz, bizim, bize
  mê dişi
  mêbaz kadın avcısı, zampara
  mebest niyet, gaye
  mefsik kevgir
  meh ay
  meha raborî geçen ay
  mehandin mahf etmek, yok etmek
  mehder şefaat
  mêhîn dişil
  mehîr ayran çorbası
  mehkirin nikahlamak
  mehr nikah
  mehu dişi domuz
  mêj geçmiş, eski
  mêjî beyin, ilik
  mêjû tarih
  mêjûnas tarihçi
  mêkut çekiç
  melaq dalkavuk, riyakar
  mele hoca, imam
  mêlede meşale
  melevan yüzücü
  melevanî yüzme
  melisandin tavuklar için sindirmek
  melisîn sinmek
  melkemot ezrail veya cin için söylenir
  melkes süpürge
  memik meme
  memikdank sütyen
  mend sonek, sözcüğe li, lı, lu anlamı katar
  menzel oda
  mer bel
  mêr erkek, adam
  mêrandin göstermek
  mêranî erkeklik, yiğitlik
  merc koşul, şart
  merc girtin bahse girmek
  mered pencere
  merek samanlık
  mêrg çayır, çimen
  meritîn vücutta sıyrılma veya soyulma
  merixîn büyükbaş hayvanların yatması
  merkirin bellemek
  mêrkuj katil, cani
  mertal kalkan
  merş çul, kilim
  merşik çul, kilim
  merx ardınç
  mêrxas yiğit, cesur
  mesaxtin telef etmek, yok etmek
  mesîlk derecik
  mesqelkirin cilalamak
  meş yürüyüş
  mêş sinek, arı
  mêşa hingiv bal arısı
  meşfen teneşir
  meşîn yürümek
  meşk hayvan derisinden yapılan yayık
  meşkar yürüyüşçü
  mêtin 1. emmek 2. sömürmek
  mêtingeh sömürge
  mêtinger sömürgeci
  metirsî endişe, kaygı
  mêvan konuk, misafir
  mêvandarî misafirlik
  mêvanperwer konuksever
  mewîj kuru üzüm
  mey şarap, içki
  meyandin 1. mayalamak, durulamak 2. mecazi olarak politik vb. alanda dondurma
  meyav durgun su
  meyger saki
  meyxur ayyaş
  meyzandin bakmak, seyretmek
  mezinahî büyüklük
  mezinbûn büyümek
  mî koyun
  micik işte gösterilen ciddeyt
  micilge girilen bahis
  miçirandin tokalaşmak
  miçkirin gözlerini kapamak, yummak
  mih koyun
  mij sis
  mij û moran sisli ve dumanlı
  mijar konu, mevzu
  mîna benzer, gibi, aynısı
  mînak örnek
  mîr emir, prens
  mîrkut tokmak, balyoz
  mîrnişîn prenslik, emirlik
  mirov insan
  mirovahî insanlık
  mirovperwer hümanist, insancıl
  mîrza prens, beyefendi
  misilman müsülman
  misîn ibrik
  mist avuç
  mist dan ovmak
  mit budak
  mişag ofis boy
  mişar 1. testere, hizar 2. tarla bölümleri, evlek
  mişext kaçak, sürgün, firar, mülteci
  mişextkirin sürgün etmek, tehcir etmek
  mişmiş kayısı
  mişmişî portakal rengi
  mişt ağzına kadar dolu
  mişt tijî ağzına kadar dolu
  miştkirin ağzına kadar doldurmak
  mixabin maalesef, üzgünüm
  mîz sidik, idrar
  mizgeft cami
  mizgîn müjde
  mizgîndan müjde vermek
  mîzkirin işemek
  mîzok sık sık altına işeyen kişi
  mole sıva
  morî 1. boncuk. 2. karınca.
  morîstan karınca yuvası
  moşek füze
  movik omur, eklem, mafsal
  moz büvelek
  mozkirin hayvanların büvelek sokunca kaçışmaları
  mû kıl
  mûçe maaş, ücret
  mûçing cımbız, pens
  mûdî kinci, eziyet eden
  mujikî paspal, kirli
  mûle çamur
  mûmar tenya, bağırsak şeridi
  mûr asık suratlı ve sessiz kişi
  muzîkjen müzisyen
  muzîknas müzik bilimcisi
  N, n na hayır, olumsuzluk eki
  nacîn orta
  nak sahiplik anlamını katan sonek. Mesela: " tirsnak " korkunç, " xeternak " tehlikeli, riskli.
  nakok çelişik
  nakokî çelişki
  nalebar aykırı, uyuşmaz
  nalenal inleme, inim inim
  nalîn inlemek, sızlamak
  name 1. mektup. 2. sözcüğe belge, kağıt anlamını veren sonek.
  nan ekmek, yemek
  nandan yemek vermek
  nangermî başkasına yaranma
  nangir iyi ürün veren toprak
  nano yiyip içmekten başka bir işi yaramayan
  nanpêj aşçı
  naqos çan, zil
  nas tanıdık, aşina
  nasandin tanıtmak
  nasîn tanımak, bilmek
  naskirin tanımak
  nasname kimlik kartı
  nasnav ünvan
  nasyar dost, tanıdık
  nasyarî dostluk
  nator bağ bekçisi
  nav 1. ad, isim. 2. ara, aralık. 3. iç.
  navber ara, arasında
  navberkar arabulucu
  navbernav ara başlık
  navçe ilçe
  navdank künye
  navdar ünlü, meşhur
  navdêr dilbilgisinde isim
  navend merkez
  navende nûçeyan haber merkezi
  navendî merkezi
  naverast orta
  naverok içerik
  navêş karın veya mide ağrısı
  navgîn araç, gereç
  navgînên hilberînê üretim araçları
  navgînên ragihandinê kitle iletişim araçları
  navhildan adını anmak, zikretmek
  navik göbek
  navlêk terim
  navlêkirin isimkoymak
  navneteweyî uluslararası
  navnîşan adres
  navno ismi çıkan
  navran apış arası
  navroj öğle yemeği
  navsere orta yaşlı
  navtêdan meydan okumak
  navxweyî içsel
  naxêr hayır, hayır olmaz
  ne olumsuzluk takısı. Mesela: " nebaş " iyi olmayan, kötü.
  ne hewe ye gerekli değil
  neasayî anormal
  nebat bitki
  nebaş iyi olmayan, kötü
  necar marangoz
  neçê kötü, fena, uğursuz
  nêçîr av
  necirandin taş yada tahtayı oymak
  nêçîrvan avcı
  nediyar belirsiz, muğlak
  nefel yonca
  nefî sürgün
  nefîbûn sürgün olmak
  nefsbiçûk alçakgönüllü, mütevazi
  neft petrol
  nehberk dokuz taş
  nehek kurban bayramından önceki dokuz gün
  nehên gizli, illegal
  nehênî sır, giz
  neheq haksız
  neheqî haksızlık
  neheqîlêkirin haksızlık etmek
  nehwirandin mırıldanmak
  nêk tığ
  nekes fırsatçı, kişiliksiz
  nelê geçersiz puan
  nema hiç, bundan böyle, artık. Mesela: " Nema! " Kalmadı!, "Nema tê" Artık gelmez.
  neman 1. yokuş. 2. neslin tükenmesi.
  nemaze özellikle
  nemêr iktidarsız erkek
  nemir ölümsüz, ebedi
  nemrût 1. çirkin, korkunç. 2. nemrut dağı. Nuh peygamberin gemisinin fırtına dindikten sonra konduğu dağ.
  nenas bilinmeyen, meçhul
  nepenî gizli
  nepixandin şişirmek, abartmak
  nepixîn şişmek
  nepox balon
  neqandin seçmek, ayıklamak
  neqeb 1. ara. 2. gedik.
  nêr erkek
  nêremok biseksüel, hünsa
  nêrîn 1. bakmak, bakış. 2. eril
  nerm yumuşak, ılımlı
  nermahî yumuşaklık
  nermo elinden iş gelmeyen
  netew ulus
  netêw geçersiz
  neteweperest şöven, milliyetçi
  neteweperwer ulusalcı
  netewî ulusal
  neşuştî 1. yıkanmamış. 2. lanetli.
  netrik kadınların alınlarına bağladıkları gümüş süs eşyası
  netû iyi olmayan, kalitesiz
  nevî torun
  nevîçirk torunun torunu
  nevisî üvey çocuk
  newa ezgi, melodi
  newal dere
  newêrek cesaretsiz, korkak
  newêrîn cesaret edememek, çekinmek
  nex iplik
  nexifîn mide bozulması
  next başlık (parası)
  nexşe harita
  nexwe öyleyse
  nexweş 1. hasta. 2. kötü, hoş olmayan.
  nexweşbûn hastalanmak
  neyar düşman, rakip
  neyînî olumsuz
  neynûk tırnak
  neynûkbir tırnak makası
  nêz yakın, bitişik
  nezan cahil, toy
  nezanî cehalet
  nêzîk yakın, bitişik
  nêzîkbûn yakınlaşmak
  nêzîkîtêdayîn yaklaşım
  nezir adak
  nezirkirin adamak
  nicimîn yürürken hafif topallamak
  nifir beddua
  nifsî kaliteli bezden iç gömleği
  nifş nesil, kuşak
  niftik kibrit
  nîgarkirin çizmek veya tasvir etmek
  nîgaş
  nîgaşî sanal, i
  niha şimdi
  nîjad ırk, soy
  nîjadperest ırkçı
  nijdevan akıncı, çete, talancı
  nik yan, yanında
  nika şimdi
  nimandin 1. temsil etmek, göstermek. 2. yumuşatmak, sertliğini gidermek, yumuşak hale getirmek. 3. belirtmek, örneklemek.
  nimêj namaz
  nimêjkirin namaz kılmak
  nimûne örnek
  niqir çentik
  niqirandin çentik açmak
  niqre fazla derin olmayan büyük kazan
  niqut damla
  niqutandin damlatmak
  niqutîn damlamak
  nîr 1. boyunduruk. 2. çağ, dönem.
  nirx değer. " nirxên netewî " ulusal değerler
  nirxandin değerlendirmek
  nîsk mercimek
  nîşandan göstermek
  nîşe not, dipnot
  nişirîn sökülme
  nişîv aşağı
  nişmî titiz
  niştecih yerli, sakin
  niştiman vatan, ülke
  niştimanperwer vatansever, yurtsever
  nişûv iniş
  nitirandin gözettirmek, kollatmak
  nîv yarım, yarısı
  nîvenîv yarı yarıya
  nîvîbûn yarılamak
  nivîn yatak
  nivîs yazı
  nivîsandin yazmak
  nivîsgeh büro, ofis
  nivîsîn yazmak
  nivîskar yazar
  nivîskî yazılı
  nivistin uyumak
  nivişt muska
  nîvro öğle vakti
  nixumandin örtmek, kapatmak
  nixwê tuzsuz
  niyandin cinsel ilişki
  nizimbûn alçalmak
  nizm alçak
  nizmahî alçaklık
  nizmî alçaklık
  noker işbirlikçi, uşak
  nola gibi, aynısı
  nolî gibi, aynısı
  noq batma, dalış
  noqav dalgıç
  noqîkirin batırmak
  nortirvan bekçi
  noş Şerefe!
  noşdarî sağlık
  noşî can be afyet olsun
  noşîn içmek
  nû yeni
  nûbûn yenilenmek
  nûçe haber
  nûçegihan muhabir
  nûh yeni
  nûjen modern, çağdaş
  nûjenî yenilik
  nûner temsilci
  nuqurçandin dürtmek, çimdik atmak
  nûrandin katlamak
  nûrkirin katlamak
  nûser yazar
  nuwaze mükemmel, harikulade
  nûz mayhoş tat  O, o ode oda
  ol din
  olandan yankılanmak
  olçim geveze
  oldar dindar
  olperest bağmaz
  onî kereste
  organîze organize
  organîzekirin organize etmek, düzenlemek
  oxir uğur. " Oxir be! " Uğurlar olsun.


  P, p paç 1. öpücük. 2. bez parçası, çaput.
  paçik bez parçası, çaput
  paçinî paspal, pasaklı
  paçkirin öpmek
  pak temiz
  pakkirin temizlemek
  pakrewan şehit
  pal dağ eteği
  paldan yaslanmak, uzanmak, yatmak
  paldank 1. koltuk. 2. dayanak.
  pale tarım işçisi
  palgeh koltuk, yastık
  palpiştî destek, dayanışma
  pan yansı, düz
  panaz sahte mücevherler
  pangeh ahır
  panî topuk, ökçe
  pankirin yassılaştırmak, düm düz etmek
  paqij temiz
  paqijî temizlik
  paqijkirin temizlemek
  par 1. arka, geri. 2. geçen sene. 3. pay, hisse.
  parak börek
  parastin savunmak, korumak
  parêz diyet, rejim
  parêzer avukat
  parêzgar vali
  parêzgeh vilayet
  parêzkar koruyucu
  parêzname savunma
  parêzvan koruyucu, savunan
  parkirin paylaştırmak
  parsek dilenci
  parskirin dilenmek
  parsû kaburga
  parzemîn kıta, büyük toprak parçası
  parzûn süzgeç, filtre
  pasevan bekçi, koruyucu
  pastîn yaka
  pate selam
  patelêxistin selamlamak
  paş geri, arka
  paşbêj dedikodu
  paşê sonra
  paşgo ilave, ek
  paşgotin dedikodu
  paşil koyun
  paşilbûn hamile olmak
  paşîv gece yemeği
  paşketin gerileme, gerilemek
  paşling çelme
  paşnav soyadı
  paşverû gerici
  paye rutbe, derece
  payebilind üst düzey, rütbeli
  payîn beklemek
  payîz sonbahar
  paytext başkent
  pê 1. ayak, bacak. 2. sözcüğe ile, la ,le gibi anlamlar yükleyen bağlaç. Mesela: " pê re" ile, birlikte.
  pê ewlebûn güvenmek
  pêbaz yaya köprüsü
  pêbilîn uğraşmak
  pêçan sarımak, sarılamak
  pêçî ayak parmağı
  pedagog eğitimci, pedagog
  pedagojî pedagoji
  pêdaketin uğraşmak, ilgilenmek
  pêdivî gerekli, gereksinim
  pêewlebûn güvenmek
  pêgeh alan, saha, kapsam
  pêgermok volta
  pêgermok gerandin volta atmak
  pêgiran hantal
  pêhesîn fark etmek, hissetmek
  pehîn tekme
  pehînavêtin tekme atmak
  pêjinkar duyarlı
  pejirandin kabul etmek, onaylamakl
  pejirîn kabul edilmek, onaylanmak
  pêjn ses, seda
  pêjna te nayê sesin solgun çıkmıyor.
  pêjna tiştekî kirin sezmek, hissetmek
  pêkan mümkün
  pekandin sıçratmak
  pêkanîn oluşturmak, gerçekleştirmek
  pêkarîn alt etmek, güç getirmek
  pêkenok fıkra
  pêkhatin oluşmak, gerçekleşmek
  pekîn sıçramak
  pêkutî baskı, zulüm
  pel yaprak
  pelandin yoklamak, dokunmak
  pêlav ayakkabı
  pêlêkirin basmak
  pelisandin ufalamak
  pêlîstik oyuncak
  pelişandin yıkmak
  pelişîn yıkılmak
  pêlkirin basmak
  penaber mülteci, ilticacı
  pend 1. öğüt, nasihat. 2. yumak.
  pengizandin sıçratmak, fırlatmak
  pengizîn sıçramak, fırlamak
  penîr peynir
  pênûs kalem
  pênûsdank kalemlik
  pêpan düztaban
  pepûk 1. guguk kuşu. 2. "pepûkê/o" mec. beceriksiz, zavallı.
  pêr önceki gün
  pêrar iki yıl önce
  perav sahil, kıyı
  pêrayîbûn beğenmek
  peresgeh tapınak
  perest sözcüğe aşırı seven, tapan, soven gibi anlamlar katar.
  pergal 1. düzen, sistem. 2. araç, alet.
  pêrgî hev hatin karşılaşma
  pêrgîn karşılaşma
  pêrgîngeh bekleme salonu
  perisandin geliştirmek
  perisîn gelişmek, tekamül etmek
  peritandin yolmak, yırtık pırtık hale getirmek
  peritîn yolunmak
  perkaz pervaz, pencere
  peroş heyecan, telaş, heves
  perpitîn çırpınmak, debelenmek
  perwerdehî eğitim
  perwerdekar eğitimci
  perwerdekirin eğitmek
  perwerdenas eğitim bilimcisi
  pesendkirin onaylamak
  pesindan övmek
  pêsîr göğüs
  pesn övgü
  pest baskı, zulüm
  pêt alev
  pêş ön, önde, önce
  pêşangeh sergi
  pêşbazî yarışma
  pêşbînî tahmin, öngörü
  pêşbirk yarışma
  pêşdaraz önyargılı
  pêşdarazî önyargı
  pêşeng öncü, lider
  pêşewa lider, önder
  pêşgîr havlu
  pêşgotin önsöz
  pêşî 1.sivrisinek. 2.et.
  pêşîn birinci, evvel
  pêşkêşkar sunucu
  pêşkêşkirin sunmak
  pêşketin gelişme
  pêşmerge fedai, savaşçı
  pêşniyar öneri, teklif
  pêşniyarkirin önermek
  pêşniyarname önerge
  pêşniyaz öneri, teklif
  pêşnûma tasarı,proje
  pêşnûmakirin tasarlamak
  pêşû 1.sivrisinek. 2.et.
  pêşveçûn ilerleme
  pêşverû ilerici
  pêşwazî karşılama, protokol
  pêşwazîkirin karşılamak
  pêtîk kibrit
  petîx kavun
  pêvajo süreç
  pevçûn kavga etmek
  pêwendî ilişki
  pêwendî sazkirin ilişki kurmak
  pêwîst gerekli, lazım
  pêwîstî gereksinim, ihtiyaç
  pêxember peygamber
  pexşan nesir, düzyazı
  pey arka
  peya yaya
  peyabûn arabab hayvan vb. den inmek
  peyam mesaj, ileti
  peyarê kaldırım
  peydakirin temin etmek
  peyivîn konuşmak
  peyker heykel
  peykersaz heykeltıraş
  peyman anlaşma, sözleşme
  peymangirêdan anlaşma imzalamak
  peyre sonra, sonradan
  peyrewî taklid
  peyrewîkirin taklid etmek
  peyv sözcük, kelime
  peywir görev, vazife
  peywirdar görevli
  peywirdarkirin görevlendirmek
  pez küçük baş hayvanların genel adı
  pî 1. ayak 2. kol
  pidû damak, diş eti
  pifkirin üflemek
  pijandin pişirmek
  pijîn pişmek
  piling 1.kaplan. 2.cemre.
  pîn tekme
  pîne yama
  pir 1.köprü. 2.çok, fazla
  pîr yaşlı
  piranî çoğunluk
  pîrbûn yaşlanmak
  pirç kıl, saç, tüy
  pîrek kadın
  pîrelk cin
  pîrik 1. nine 2. ebe
  pîroz kusal
  pîrozbahî kutlama
  pîrozkirin kutlamak
  pîrozname tebrikname
  pirpirîk kelebek
  pirs 1.soru, sorun. 2.sözcük.
  pirs arastekirin soru yöneltmek
  pirsgirêk sorun, problem
  pirsîn sormak
  pirsiyar soru, soruşturma
  pirsiyarkirin sormak, soruşturmak
  pirsjêkirin sormak
  pirtûk kitap
  pirtûkfiroş kitapçı
  pirtûkxane kütüphane
  pisîk kedi
  pismam amcaoğlu
  pispor uzman, yetkin
  pisporî uzmanlık
  pîst yaka
  pistepist fısıltı
  pişaftin asimile etmek
  pîşe meslek
  pîşesazî endüstri, senayi
  pişkîn hapşırmak
  pişko cemre
  pişkul küçükbaş hayvan dışkısı
  pişt 1. sırt 2. bel kuşağı 3. ard, arka
  piştên kuşak
  piştepiştî birlik ve beraberlik
  piştevan destekçi, yandaş
  piştevanî destek
  piştgir destekçi, yandaş
  piştgirî destek, dayanışma
  piştgirîkirin desteklemek, katkıda bulunmak
  piştgirtin desteklemek, arka çıkmak
  piştî 1. sırtlanan yük 2. den sonra
  piştî nîvro öğleden sonra
  piştrastbûn güvenmek
  piştrastkirin güven vermek, temin etmek
  piştre sonra, sonradan
  pîvan ölçüt, kriter
  pîvîn ölçmek
  pîvok çiğdem
  piyale bardak, kadeh
  piyan tepsi
  pol 1. sınıf 2. köz, çelik
  polat çelik
  ponijîn derin derin düşünmek
  postager postacı
  poz 1. burun 2. uc, sivrilik
  pozberî çekişme, rekabet, çatışma
  pozbilind kibirli
  pozheçî karga burunlu
  pûç çürük, bozuk
  pûçkirin 1. çürütmek 2. geçersiz kılmak, ilga etmek
  pûg kar tipisi
  pûjan nane
  pûrkirin meyve, sebze vb. soymak
  pûrt kuş tüyü
  pûtepêdan dikkat, özen veya itina göstermek
  puwaz diş dolgusu

  Q, q qabqab takunya
  qad yer, alan, meydan
  qafik kiremit
  qafqiloz toprak kaplar
  qajik sakız ağacından elde edilen sakız
  qalkirin 1. sözetmek, bahsetmek 2. gümüşü yabancı maddelerden arındırmak
  qalo üzerinde ekmek pişirilen yassıtaş ya da kiremit
  qam boy
  qamkinik kısa boylu
  qanik sapan
  qaqê yumurta
  qaqlîbaz martı
  qaqreş rengi siyaha çalan kabak türü
  qarç mantar ağacı
  qarûşe çalı süpürgesi
  qas kadar
  qasid elçi
  qaşo sözde, güya
  qe hiç, asla
  qeb güreş
  qebalek duvar içinde ufak dolap
  qeda bela, felaket
  qedandin bitirmek
  qedemgeh tuvalet
  qedexe yasak
  qedexekirin yasaklamak
  qedîn bitmek
  qef bir kaya ya da ırmak kenarındaki oyuk
  qefş bir tutam ot ya da saç
  qehirandin sinirlendirmek, öfkelendirmek
  qehirîn öfkelenmek, sinirlenmek
  qehitîn bazı şeylerin kıt olması yada hiç bulunmaması
  qelandin kızartmak
  qelax tezek, istifi
  qelew şişman
  qelî kavurma
  qelibîn yarıp geçmek, içine dalmak
  qeliqandin kararsızlığa düşmek, tahrik etmek
  qeliqîn kararsızlığa düşmek, tahrik olmak
  qelîsêl sacda kızartılmış et üzerine, sarmısaklı yoğurt dökülerek yapılan bir yemek
  qelişandin yarmak
  qelişîn yarılmak
  qelîştek yarık
  qelizîn fırsatını kollamak
  qelp sahte
  qels zayıf
  qelsî zayıflık
  qelş yarık
  qelûn pipo
  qemer yağız
  qemirîn bronzlaşmak, kızarmak
  qemsî dedikoducu
  qemtik küçük ipek mendil
  qena bari, hiç olmazsa
  qenc iyi güzel
  qencî iyilik
  qentere oluk şeklinde uzun bir direk
  qeram kapak
  qerandin ıstırabını dindirmek, sukünete kavuşturmak
  qerase 1. iriyarı kimse 2. kaldıraç
  qereçi çingene
  qeresî kiraz
  qerf şaka, espri
  qerfî mizahi
  qerisandin 1. zorlayarak yerleştirmek 2. dondurmak
  qermiçandin buruşturmak, büzmek
  qermiçîn buruşmak, büzülmek
  qermîçok buruşukluk
  qerpal yırtık pırtık, lime lime
  qersûn geniş ağızlı çömlek
  qertaf 1. dilbilgisinde ek 2. kovandan bal almak için kullanılan araç
  qerwaş kadın hizmetçi
  qerz borç
  qerzdar borçlu
  qesem yemin, and
  qet hiç, asla
  qet nebe bari hiç olmazsa
  qetandin koparmak, kesmek, yırtmak
  qeşa buz
  qeşagirtin buz tutmak
  qeşardin bir şeyin kabuğunu soymak
  qeşeng yakışıklı
  qeşmer soytarı, kişiliksiz
  qetîn kesilmek, kopmak, yırtılmak
  qevz sıçrama, atlama
  qewan müzik plağı
  qeware form, kalıp
  qewimîn olamk, meydana gelmek
  qewîn sağlam, dayanıklı
  qewirandin kovmak, def etmek
  qewitî tembih
  qewîtlêkirin tembihlemek
  qewl süz etmek, demek
  qêxane omlet
  qey cümleye sanmak, sanki anlamını katar ve ayrıca her halde anlamına gelir
  qeyar toprak kapları yapıştırmak için kullanılan zamk
  qeyran kriz
  qez ipek
  qezaz ipek satan, elbise diken, terzi
  qîç göz kırpma
  qidûm şekil, biçim
  qijilandin kızartmak
  qijilîn kızarmak
  qijnik kene
  qilêr kir, kirli
  qilîbûn gıdıklanmak
  qilik ağaçtan yapılan kapı kilidi
  qiloç boynuz
  qilûmik 1. felç yada romatizmadan organları eğrilmiş kimse 2. dalları kesilmiş ağaç
  qîm yetinme, kanaat getirme
  qîma xwe pê anîn yetinmek
  qinare mezbaha
  qinik kümes
  qinût cimri, pinti
  qinyat inan
  qîq 1. iskelet 2. zayıf, ince uzun boylu kimse
  qîqbûn iskelet gibi olmak
  qîr zift
  qîrandin bağırmak, feryad ettirmek
  qird maymun
  qirdik kişiliksiz, gülünç
  qirêj kir, kirli
  qirêjbûn kirlenmek
  qirêjkirin kirletmek
  qirên kavga, dövüş
  qirîn çığlık
  qirkirin yok etmek, katliam
  qirpik geğirti
  qirpikhilatin geğirmek
  qisekirin konuşmak
  qoç vahşi hayvan avında kullanılan kapan
  qolinc omuz kürek kemikleri ve buraya gelen sancı
  qonax aşama, merhale
  qonser konser
  qor dizi, sıra
  qorede çok zayıflamış hayvan
  qorik kalça
  qorzî köşe
  qose sigara ağızlığı
  qû guguk kuşu
  qûç taş yığını
  qudûmşkestin şekli bozulmak, takatten düşmek
  qul delik
  qulbik çapa
  quling turna
  qulipandin çevirmek, devirmek
  qulipîn çevrilmek, devrilmek
  qulkirin delmek
  qulqule menteşe
  qulqulî 1. delik deşik 2. mağara
  qûn göt, kıç, makat
  qunc köşe
  quncik köşe
  qûnde homoseksuel, argo da ibne
  qûnek homoseksuel, argo da ibne
  quntar dağ eteği
  quraftin bükerek kırmak
  qure kendini beğenmiş, kibirli
  qurf büyük korku, panik
  qurtandin yudumlamak
  qurufandin panik yaratmak
  qurufîn paniğe kapılmak
  qusan el ya da ayakta içinde su biriken kabarcıkların meydana gelmesi
  qusandin kesmek, kırpmak
  qut kesik, kopuk
  qût 1. gıda, azık 2. tavuk yemeği
  qutbûn kesilmek
  qûşxane kulpuz tencere
  qutifîn çok korkmak
  qutik gömlek
  qutim ağaçlar kesildikten sonra yerde kalan kökü
  qutkirin kesmek
  quz am, vajina

  __________________

  n3hbgtfre21"
 4. #4
  DJ
  Üyelik tarihi
  Jun 2010
  Bulunduğu yer
  !KaYıP ŞeHiR.!
  Mesajlar
  5.127

  Standart

  R, r raberkirin açıklamak, sunmak
  rabezîn çatışmak, saldırıya geçmek
  rabirdû geçmiş
  rabûn kalkmak, sökülmek, yükselmek
  raçavkirin gözetlemek
  radan sokmak
  rade derece, düzey
  radest teslim
  radestbûn teslim olmak
  radestkirin teslim etmek
  ragihandin 1.iletmek, bildirmek, iletişim. 2.ilan etmek.
  ragirtin dayanmak, tahammül etmek
  rahêl üst taraf veya bölge.
  rahiştin uzanıp almak, kapmak
  rajêr en alt, en aşağı, alt taraf
  rajor en üst, en yukarı, yukarı taraf
  raketin uyumak
  rakirin kaldırmak, sökmek
  rakişandin çekmek, sökmek
  raman düşünce, fikir
  ramedîn yatmak, uzanmak
  ramîn düşünmek
  ramûsan öpücük
  ramûsîn öpmek
  ramyarî siyasi
  rapêçan sarmak
  rast doğru, gerçek
  rastbîn gerçekçi, realist
  rasteqîn gerçek, hakikat, realite
  rasterast doğrudan, direk
  rastgir sağcı
  rastgo doğrucu
  rastî gerçek, realite
  rastkêş cetvel
  rastnivîs imla
  ravekirin izah etmek
  rawestan durma
  rawestandin durdurmak
  rawestgeh durak
  rawestî dur
  rawestîn durmak
  rawestîna rêzgirtinê saygı duruşu
  raxistin sörmek, döşemek
  ray düşünce, fikir
  raya giştî kamuoyu
  raye yetki, otorite
  rayedar yetkili
  raz sır, giz
  razan yatmak, uyumak
  razandin yatırmak
  razber soyut
  rê yol, yordam
  rêbaz 1. yöntem. 2. ekol.
  reben zavallı, bahtsız, fakir
  rêbendan ocak ayı
  rêç iz
  rêçgerandin iz sürmek
  rêdan izin vermek
  ref dizi, sıra, raf
  reftar davranış, tutum
  rêgeh güzergah
  regez ırk, soy
  rêgez ilke, prensip
  regezperest ırkçı
  rêhesin demiryolu
  rêje oran, nispet
  rêkeftin anlaşma
  rêkûpêk düzenli
  remil fal
  remildar falcı
  renc eziyet etmek
  reng renk
  rengandin renklendirmek
  rengdêr dilbilgisinde sıfat
  rengîn renkli
  rep dik
  repbûn dikleşmek (erkeğin ereksiyonu)
  rêpîvan 1. kural, kaide. 2. yürüryüş.
  req sert, kas katı
  reqisandin müzikle oynatmak
  reqisîn oynamak
  reqs dans, halay
  resen orijinal, otantik, asil
  rêstin eğirmek
  reş kara
  reşandin serpmek, serpiştirmek
  reşbelek name
  reşbîn karamsar
  reşgirêdan yas tutmak, matem
  reşik 1. göz bebeği. 2. siyahi. 3. zenci.
  rêşkirin tahta, tencere, demir gibi şeyleri kazımak
  reşnivîs müsvete, karalama
  rev kaçış, firar
  revandin kaçırmak
  rêveber yönetici
  rêveberî yönetim
  revîn kaçmak
  revok kaçak, firar
  rewa meşru, yerinde
  rewayetî meşruluk
  rêwî yolcu
  rêwî, ngî yolcu, luk
  rêwîngî yolculuk
  rewisîn saç, tüy, kıl ve benzerlerin hafiften yanması
  rewişt ahlak, karekter
  rewneq görkem, zarafet, ihtişam
  rewneqdar görkemli, ihtişamlı
  rewrewk serap, sanrı
  rewt uzun sırık
  rewş durum
  rewşa aborî ekonomik durum
  rewşa awarte olağanüstü hal
  rewşen aydın, açık
  rewşenbîr aydın, entellektüel
  rex taraf, yön
  rêx 1. mayıs. 2. hayvan dışkısı.
  rêxistin örgüt
  rexne eleştiri
  rexnegir eleştirmen
  rexnegirtin eleştirmek
  rexnekar eleştirmen
  rexnelêkirin eleştirmek
  rext fişeklik
  reyîn havlamak
  rez bağ
  rêz 1. saygı, hürmet. 2. sıra. 3. satır, dize.
  rêzan öncü,yol gösteren
  rezber eylül ayı
  rêzdar saygıdeğer
  rêzgir saygılı
  rêzgirtin saygı gösterme
  rêzik 1. satır. 2. kural.
  rêziman dilbilgisi, gramer
  rêzkirin dizmek, sıralamak
  rêzname tüzük, yönetmenlik
  rezvan bağcı
  ricifîn titremek
  rih sakal
  riha kurtuluş
  rihabûn kurtulmak
  rihakirin kurtarmak
  rihberdan sakal bırakmak
  rijandin dökmek
  rijî 1. kömür. 2. yağız hayvan.
  rijîn dökülmek
  rik inat, kin
  rikdar inatçı, kindar
  rikeberî inatlaşma
  riko inatçı, ısrarcı
  rikrikîn titremek
  rim mizrak
  rimbaz mızrakçı
  rind güzel, iyi
  rindî güzellik, iyilik
  rist 1. rol. 2. satır.
  rîş şart çıbanı
  rişk bit yumurtası
  rîtin sıçmak
  rivîn alev
  riwange bakış açısı
  rizandin çürütmek
  rizde menteşe
  rizgarbûn kurtukmak
  rizgarî kurtuluş
  rizgarkirin kurtarmak
  rizîn çürümek
  ro gün, gündüz
  roj 1. güneş. 2. gün, gündüz.
  roj hilat güneş doğdu
  rojane günlük
  rojava batı
  rojavayî batılı
  rojbaş iyi günler
  rojev gündem
  rojgeran gezegen
  rojhilat doğu
  rojhilata navîn ortadoğu
  rojhilate navîn ortadoğu
  rojhilatî doğulu
  rojî oruç
  rojîgirtin oruç tutmak
  rojing baca
  rojname gazete
  rojnameger gazeteci
  rojnamevan gazeteci
  rojnivîsk günce, günlük
  ron 1. saydam, berrak, açık 2. sıvı, sulu
  ronak parlak, aydınlık
  ronakbîr aydın, entellektüel
  rondik gözyaı
  ronî aydınlık
  rovî 1. tilki 2. bağırsak
  rû yüz, çehre
  rû jê badan yüz çevirmek
  rûbar ırmak, akarsu
  rûçikandin yolmak
  rûdan 1. gelişme, olay. 2. şımartmak.
  rûgêr şımarık
  rûgeş güleç
  ruhstîn ezrail
  rûken sevimli, sempatik, güleryüzlü
  rûmet onur
  rûmetdar onurlu, şerefli
  rûn yağ
  rûniştin 1. oturmak, ikamet etmek. 2. oturum, celse.
  rûnkirin yağlamak
  rûpel sayfa
  rûpûş maske
  rûpûşk maske
  rûreş utanmaz, ikiyüzlü, sahtekar
  rûsar asık suratlı, antipatik
  rûspî 1. ileri gelen, bilge. 2. aklanmış.
  rûspîbûn aklanmak, berat etmek
  rût çıplak, bomboş arazi
  rûv apış arası, kasık
  rûxandin yıkmak, tahrip etmek
  rûxîn yıkılmak, tahrip olmak  S, S esela: "bê xanî " evsiz.
  sako ceket, palto
  sal yıl, sene
  sala teze yeni yıl
  salane yıllık
  salawext yılboyunca
  salname takvim
  saloxdan haber vermek, salık
  saloxgerî istihbarat
  salroj yıldönümü
  saman mülk, servet
  sar soğuk
  sarinc buzdolabı
  sarûgerm ılılık
  satil bakraç, kova
  sator satır
  savar bulgur, bulgur pilavı
  saw korku, dehşet
  sawar bulgur, bulgur pilavı
  sax diri, sağ, sağlık
  sax be teşekkürler, sağ ol
  sax bî teşekkürler, sağ ol
  saxî sağlık
  sazdêran konser
  sazî kurum, kuruluş
  saziyên fermî resmi kuruluşlar
  saziyên mîrî kamu kuruluşları
  sazkirin kurmak, organize etmek, düzenlemek
  sazûman 1. kurum, kuruluş. 2. sistem.
  se köpek, it
  sê üç
  sed yüz
  sede yüzyıl
  sedem neden, sebeb
  sedsal yüzyıl
  sefandin süzmek, damıtmak
  sefîn süzülmek
  segavî köpek balığı
  seglawî soylu, asil at
  sêgoşe üçgen
  sêguh dirgen
  seh 1. duyu, sezgi. 2. gölge.
  sehbûn sezilmek
  sehkirin sezmek
  sekinandin durdurmak, dindirmek
  sekinîn durmak, dinmek
  sekû bank, sıra, seki
  sêl ekmek pişirme sacı
  selexane 1. mezbaha. 2. başıboş, serseri.
  selik sepet, küfe
  sêlim merdiven
  selmandin ispat etmek, saptamak
  semt ihtiyat
  semyan öncü, lider
  seng ağırlık, değer
  sengandin tartmak
  senger siper, mevzi
  sengîn 1. ağır. 2. taş.
  sênî sini, tepsi
  sepandin 1. dayatmak, uygulamak. 2. yaptırım.
  sepîtk tavan
  seqa atmosfer
  seqakirin bilemek
  seqem şiddetli ve kuru soğuk
  ser 1. üst, üst taraf. 2. baş, kelle.
  serad iri delikli kalbur
  seranser baştan başa
  serata önce
  seratayî ilk
  serbajar başkent
  serban çatı
  serbaz subay, asker
  serberz onurlu, mağrur
  serbest serbest, liberal
  serbestberdan serbest bırakmak, tahliye etmek
  serbestî liberalizm, serbestlik
  serbijîşk başhekim
  serbilind mağrur, onurlu
  serbixwe bağımsız, özerk
  serborî macera, hatıra
  sercem tüm, hepsi, bütün
  serdab altgeçit, tünel
  serdan ziyaret, görüşme
  serdanpê baştan aşağı
  serdem dönem
  serdest egemen, muktedir
  serdeste onbaşı
  serdestî egemenlik, üstünlük
  serek önder, öncü, lider
  sererast düzgün, düzenli, olması gereken gibi
  sererastbûn düzelmek
  sererastkirin düzeltmek
  serêş başağrısı
  serfermandar başkomutan, genel kurmay başkanı
  serfiraz başarılı, onurlu
  serfirazî başarı, zafer, galibiyet
  sergêj sersem
  sergêr öncü, rehber
  sergerm heyecanlı, çakırkeyf
  sergîn gübre, tezek
  sergovend halay başını çeken
  serheng albay
  serhewa uzunhava makamı
  serhişk kalın kafalı, inatçı
  serî uç, baş
  serîhildan başkaldırmak, isyan etmek, başkaldırı, isyan
  serîlêgerandin mec. zor duruma düşürmek, uğraştırmak
  serinc dikkat, not
  serincrakêş ilginç, dikkat çekici
  serîpê kelle paça
  serjêkirin başını kesmek
  serjimar nüfus
  serjimêr istatistik
  serjinik kılıbık
  serkeftî başarılı, üstün
  serkeftin başarı, zafer
  sêrkirin izlemek, seyretmek
  serlêdan başvuru
  serlîq bölük komutanı
  serma soğuk hava
  sermagirtin soğuk algınlığı
  sermed ebedi, sonsuz
  sermedî sonsuzluk
  sernav başlık
  sernişîv baş aşağı
  sernivîs başyazı
  sernivîskar başyazar
  sernivîş aşağıya doğru
  sernûçe manşet
  serokatî önderlik
  serokê giştî genel başkan
  serokkomar cumhurbaşkanı
  serokwezîr başbakan
  serpêhatî hatıra, serüven
  serpel teğmen
  serperî deniz kızı
  serperişt yönetici, öncü
  serpîrek kılıbık
  sersal yılbaşı
  sersar duyarsız
  sersarî duyarsızlık
  sersaxî baş sağlığı
  serşok banyo
  sertîr meme ucu
  serwext bilinçli, bilgili
  serwextbûn uyanık olmak
  serwextkirin bilgilendirmek, ikna etmek
  serxwebûn bağımsızlık
  sêşem salı
  sêwak başıboş, serseri
  sewal hayvan
  sêwî öksüz
  sext sert, haşin, çetin
  seya sıva
  seyandin sıvamak
  seyd av
  seyda hoca, bilge, din alimi
  seydvan avcı
  seyr ilginç, tuhaf
  seyran piknik, gezi
  seyrangeh piknik veya gezi yeri
  seza ceza
  sezakirin cezalandırmak
  sêzdeh onüç
  sî 1. gölge. 2. otuz sayısı.
  sibe 1. yarın. 2. sabah.
  sifir bakır
  sîgeh gölgelik
  sih 1. gölge. 2. otuz sayısı.
  silav selam
  silavdayin selam vermek
  silavkirin selamlamak
  silavlêkirin birini selamlamak
  silim merdiven
  silûk inziva
  sîm gümüş
  simbêlbeloq palabıyık
  sinc ahlak, karakter
  sind örs
  sindif hayvan kilidi
  sing kazık
  sîng göğüs, bağır
  sînor sınır
  sîpel şelale
  sîqal 1. cila. 2. pürüzsüz, parlak.
  sir esinti
  sîr sarmısak
  sîrkut içinde sarmısak dövülen araç
  sirûd marş
  sirûda neteweyî ulusal marş
  siruşt doğa
  siruştî doğal
  sîsark akbaba
  sîsik 1. meyve çekirdeği. 2. güzel, sempatik kız.
  sîsirk cırcır böceği
  sist gevşek
  sistî gevşeklik
  sistkirin gevşetmek
  sitem zulum, baskı
  sivik hafif
  sivikahî hafiflik
  sivikbûn hafiflemek
  sivikkirin hafifletmek
  siving dam saçağı
  sivnik süpürge
  siwarbûn binmek
  sîxur ajan, casus
  siyele ıspanak
  siyer yatak dolabı
  sizadan cezalandırmak
  sober yüzücü
  soberîkirin yüzmek
  sol ayakkabı
  solbend ayakkabıcı
  solîn çiçek tarlası
  solîne çiçek tarlası
  sond yemin
  sondxwarin yemin etmek
  sone ördek
  sor kırmızı, kızıl
  soravk ruj
  sorewilk flamingo kuşu
  sorik kızamık
  sosik uğur böceği
  sosin süsen
  sosret tuhaf, acayip
  sotin yakmak
  soz söz, vaad
  sozdan sözvermek
  sozdar söz veren, sözlü
  sparte 1. ödev. 2. emanet.
  spartin emanet etmek, teslim etmek, havale etmek
  teşekkür
  dar müteşekkür
  kirin teşekkür etmek
  spêde tan, sabahın alaca karanlığı
  spehî güzel, loş
  spêle gece görünen et şeklindeki görüntüler, et
  spî beyaz, ak
  spîçolkî solgun
  spîkirin beyazlamak
  spîndar kavak ağacı
  standin almak
  star barınak, korunak
  stargeh sığınak, barınak
  stem baskı, zulüm
  stembar ezilen
  stemkar ezen, zalim
  stêr yıldız
  stêr rijîn yıldız kayması
  stêr xuricîn yıldız kayması
  stêrnasî astroloji
  stewîn olgunlaşmak
  stewr kısır hayvan
  stî bayan, hanım
  stîl uslup, stil
  stirî 1. diken. 2. boynuz.
  stran türkü
  stranbêj şarkıcı
  strandin 1. korumak, esirgemek. 2. hamur vb. yoğurmak.
  stranê serhewa uzun hava
  strîzerk ebegümeci
  stû boyun
  stûker ense, yaka
  stûr kalın
  stûxwar ezik, boynu bükük, zavallı
  sûd yarar
  sûdwergirtin yararlanmak
  sûk çarşı
  sûlav şelale
  sûsik bıldırcın
  sûtal lümpen, iskarta, moloz
  sûtar bir şeyden çekinmeyen, çılgın, korkusuz
  sûtin bilemek
  Þ, þ Ş kapital sh#
  ş smal sh#
  şaban duvak
  şabaş bahşiş ve bağış
  şabûn eğlenmek, sevinmek
  şadî mutluluk, sevinç
  şagirt çırak, öğrenci
  şahî eğlence, etkinlik
  şahîk parlak, kaygan, pürüzsüz
  şahrê anayol
  şal pantolon
  şalyar bakan
  şambelîlk buzdan sarkıt
  şambelot kestane
  şamik hindi
  şanazî onur, iftihar
  şande heyet
  şandî elçi
  şandin göndermek, yollamak
  şane 1. hücre. 2. inşallah.
  şanenav imza
  şanepirs soru işareti
  şaneşîn balkon
  şanîdan göstermek
  şanik ben
  şano tiyatro
  şanoger tiyatrocu
  şar şehir, kent
  şaredar belediye başkanı
  şaredarî belediye
  şareza uzman, yetkin
  şaristan uygarlık, medeniyet
  şaş yanlışlık
  şaşbûn şaşırmak
  şaşkirin şaşmak, yanılmak
  şaşwaz şaşkın
  şax 1. ağaç dalı. 2. şube, bölüm.
  şayesandin betimlemek
  şayeser tasvir, betimleme
  şayiş tasa, kaygı, hüzün
  şayişkişandin üzülmek, kaygılanmak
  şe tarak
  şebikîn eli ayağı tutulmak
  şeh tarak
  şehetîn yanılmak
  şekal ayakkabı
  şekir şeker
  şekirdank şekerlik
  şekirê kabik kesme şeker
  şekirê toz toz şeker
  şekirin taramak
  şekirmiz şeker hastalığı
  şekok 1. yabani armut, ahlat. 2. argoda daşak.
  şelaf dalkavuk, yağcı
  şelafîkirin yağcılık ve yardakçılık yapmak
  şêlandin soymak, gasp etmek
  şelhandin soymak, gasp etmek
  şelipîn 1. dil veya ayak sürçmesi. 2. gaf yapmak.
  şemî cumartesi
  şemitandin kaydırmak
  şemitîn kaymak
  şemîtok kaygan
  şemûk eşik
  şênber somut
  şeng canlı, coşkulu, şen şakrak
  şengebî salkım söğüt
  şengist unsur, öğe
  şênî ahali, sakin
  şepal 1. dişi aslan. 2. güzel, şuh, yakışıklı.
  şepilandin ağızdan kaçırma
  şepirze sefil, kötü, dağınık
  şeqitîn elbise vb. yırtılması
  şer savaş, kavga
  şêr aslan
  şêranî tatlı
  şerbik küçük su testisi
  şerê qirêj kirli savaş
  şerê taybet özel savaş
  şêrîn şirin, sevimli, sempatik
  şerm ayıp, utanç
  şermezarkirin kınamak
  şermkirin utanmak
  şermoke utangaç, çekingen, içine kapanık
  şerpeze sefil, kötü, dağınık
  şerpîn sağnak yağmur
  şervan savaşçı
  şêst altmış
  şêt çılgın, deli
  şeş altı
  şev gece
  şevbuhêrk gece sohbeti
  şevger uyur gezer
  şevîn gece otlaması, gece ile ilgili
  şevnimêj kandil gecesi
  şevreşk et
  şêwakarî güzel sanatlar
  şewat yanma, yara acısı
  şewate yangın
  şêwaz uslup, stil
  şêwe biçim, şekil
  şêwekarî güzel sanatlar
  şêwirgeh danışma
  şêwirîn danışmak
  şewitandin yakmak
  şewişîn sendelemek, yalpalanmak
  şewitîn yanmak
  şewk olta
  şeyda 1. büyükelçi. 2. kara sevdalı, çılgın.
  şeyîn kişnemek
  şeyt tekerlek
  şeytanok salyangoz
  şibake pencere
  şibandin benzetmek
  şibîn benzemek
  şidandin sıkmak, sarmak, ambalajlamak
  şik kuşku, şüphe
  şikbirin akıl etmek
  şikdar ikircikli
  şil ıslak, yaş
  şîlan kuş burnu
  şile lale
  şilemenî sıvı şeyler
  şilfûtazî çırılçıplak
  şilî yağmur, ıslaklık
  şilope karla karışık yağmur
  şimik terlik
  şimşal filüt, kaval
  şîn 1. mavi. 2. yas, matem.
  şîngirêdan yas tutmak
  şîr süt
  şîranî tatlı
  şîregerm ılık
  şîret öğüt, nasihat
  şîretkirin öğüt vermek, nasihat etmek
  şîretlêkirin öğütlemek
  şîrfiroş sütçü
  şîrovekar yorumcu
  şîrovekirin yorumlamak
  şiv sopa, çubuk
  şîv akşam yemeği
  şivan çoban
  şiverê patika
  şixul çalışma, iş
  şixulandin çalıştırmak
  şixulîn çalışmak
  şiyan güç, kudret, yapabilmek, muktedir olmak
  şkandin kırmak
  şkeft mağara
  şkestî kırık
  şkestin kırılmak
  şkeva yufka, mayasız ekmek
  şop iz
  şop vekirin çığır açmak
  şopger izci
  şor 1. tuzlu. 2. söz, kelam.
  şorbe çorba
  şorbehûr işkembe çorbası
  şorêberê atasözleri
  şorebî salkım söğüt
  şoreş devrim
  şoreşger devrimci
  şoşban sağdıç
  şox û şeng neşeli coşku
  şoxûşeng cilveli, albenili, şuh, yosma
  şû koca, eş
  şûkirin kocaya varmak
  şûn yer
  şûnewar mekan, yurt
  şûr kılıç
  şûrbaz eskrimci
  şûre barut
  şûrkêş bir şeyi ölümüne savunan
  şût 1. kurnaz. 2. namussuz.
  şûştin yıkamak
  şûv nadas
  şûvhiştin nadasa bırakmak


  T, t ta büklüm, kat
  ta lêrabûn ateşi çıkmak
  tabir sıtmalı hastların sıtmasını kesen
  tagîr taraftar, sempatizan, yandaş
  tahde eziyet, zülüm
  tajî tazı
  takekes ferd, birey
  takekesî bireyser
  tal boş
  talde kuytu, sapa
  talî son, sonunda
  talkirin boşaltmak
  tam tat
  tamara xewê uyku mahmurluğu
  tamijîn cezb olmak, tadına varmak
  tamkirin tatmak
  tamsar tatsız, tuzsız
  tamtîtik lezetli
  tar kasnak
  tarawgeh sürgün yeri
  tarî karanlk, koyu
  tarî keteerdê havanın karaması
  tarîbûn havanın kararması
  tarkirin paylaşmak
  taştê kahvaltı
  tav güneş
  tavehîv mehtap
  tavî az yağmur
  tavilê hemen, anında, derhal
  tawan suç
  tawanbar suçlanan
  tawanbarkirin suçlamak
  tawî sıtmalı
  tax mahale
  taxûk kızak
  taybet özel
  taybetmendî özellik
  taye tekerlek
  tazî çıplak
  tazûg kızak
  tê ip
  tebat sabır, sebat
  tebatî dilbilgisinde pasif, edilgen
  tebatkirin sabretmek, sebat göstermek
  tebax ağustos ayı
  têbinî not, dipnot
  tebitandin sakinleştirmek, dindirmek
  tebitîn sakinleşmek, dinmek (canlılar içn)
  têdan bulaştırmak, boya vb. sürmek
  têdeman takılıp kalmak, içinde çıkmamak
  tefandin söndürmek
  tefîn sönmek
  teftî buğday çorbası
  têger bulaşıcı
  têgerîn bulaşmak
  têgih kavram, terim
  têgihiştin anlamak, kavramak
  têgîn terim, kavram
  tehn ineleyici söz
  tehnlêdan iğnelemek, taşlamak
  tej kilim
  tekane biricik
  têkber eşya
  têkbirin yenmek, etkisiz kılmak
  têkçûn yenilmek, dağılmak, çökmek
  têkdan kışkırtmak, provaka etmek
  têkel karma, kozmopolit
  têketin giriş, girmek
  têkildar alakadar, ilgili
  têkilî ilişki, alaka
  têkilî danîn ilişki kurmak
  têkoşer militan, savaşçı, direnişçi
  têkoşîn mücadelemücadele etmek, uğraşmak
  tekujî katliam, soykırım
  têkûz eksiksiz, tamam, komple
  telêkirin katmak, eklemek
  televîsyon televizyon
  teliqîn köpek, domuz, vb. doğumu
  tem 1. sis 2.bulutumsu yıldız.
  temartin toprağa gömmek
  temaşe seyir, izleme
  temaşekar seyirci, izleyici
  temberî erkeğin kakülü
  temel mal, varlık
  temen ömür
  temendirêj uzun ömürlü
  temezî renkli bir baş örtüsü
  temirandin söndürmek
  temirîn sönmek, gebermek
  tenbû kene
  tendûr tandır
  tendurist sağlıklı
  tenduristî sağlık
  tenê yanlız, tek başına
  tenêtî yalnızlık
  teng dar, sıkı
  tengal kaburga altı bölümler
  tengasî sıkıntı, bunalım; darlık
  tengav sıkkın, daralmış
  tengavbûn sıkılmak, rahatsız olmak
  tengavkirin sıkmak, rahatsız etmek
  tengbûn daralmak
  tengezar sıkıntılı, tedirgin, stresli
  tengezarbûn sıkılmak, bunalmak
  tengezarî sıkıntı, stres
  tengezarkirin bunaltmak
  tengijîn sıkışmak, bunalmak, çok kızmak, öfkelenmek
  tengkirin daraltmak
  tenî iş, kurum
  tenik ince
  tenîper karbon kağıdı
  tenişder kapı pervazı
  tenişt yan
  tep hile
  teparik tıkaç
  tepeserî zulüm, baskı
  tepeserkirin tepelemek
  tepisandin tepelemek
  tepkirin darbeden kurtulmak için eğilmek
  teplû baygınlığa yol açan bir hastalığ
  tepres hilekar
  teqal yuvarlak, yassı şey
  teqandin patlatmak
  teqemenî patlayıcı
  teqez kesin, mutlaka
  teqil ağırlığı olan şey
  teqilandin tartmak
  teqin çamur balcık
  teqîn patlama, patlatmak
  teqinîn çamura batmak
  ter yaş ağaç ve odun
  têr tok, doymuş
  terabûn yüksekten düşmek
  terafkirin yolmak
  terane mizah, eğlence, oyun, nağme, ahenk
  têrbûn doymak
  têrekirin batırmak, geçirmek (iğne vb.).
  têrêkirin yetmek, yeterli olmak
  terî kuyruk
  terifandin gözü acıtmak
  terikandin terketmek ayrılmak
  têrkirin doyurmak;
  terlan yakışıklı, delikanlı
  term ceset, kadavra, büyük ayı, takım yıldızı
  terpilîn tökezlemek, sendelemek
  terxankirin ayırmak, tahsis etmek
  teşe biçim, form, şekil
  teşegirtin biçim almak, biçimlenmek
  teşî iğ
  teşk bacağın aşık kemiği ile kalça arasındaki bölüm
  teşt teşt, leyen
  tev herkes, tüm
  tevdan karıştırmak, eşelemek
  têvel çeşitli, muhtelif
  têverdan çalkalamak
  tevger hareket, davranış
  tevgerîn hareket etmek, davranmak
  tevir kazma
  tevirkirin çapalamak
  tevizîn vücudun uyuşması
  tevlihev karışık, karmaşık
  tevtefîk kemençe
  tevşo keser
  tew hiç
  tew tew peh peh anlamındaki önlem
  tewan güç, kudret, yapabilimek, edebilmek
  tewandin bükmek
  tewang dil bilgisinde çekim, büküm
  tewaş yağ
  tewîn bükülmek
  tewş denge
  tewz alay
  tewzkirin alay etmek
  têxistin koymak, sokmak
  teyfik tabak
  teyisandin parlatmak
  teze yeni
  tî 1. susamış, 2. kadının erkek kardeşi.
  tî bûn susamak
  tif tükürük
  tifik ocak
  tifing tüfek
  tifkirin tükürmek
  tijî dolu
  tijîbûn dolmak
  tijîkirin doldurmak
  tîjmar solucan
  tika rica
  tikakirin rica etmek
  tîke kuşbaşı eti
  tilî parmak
  tilyak uyuşturucu
  tilyakêş uyuşturucu kulanan
  tilyakfîroş uyuşturucu satıcısı
  tim hep, sürekli, daima
  tîmên taybet özel tim
  timtêl kıyafet
  tîn ısı, hararet
  tinaz alay
  tinazpêkirin alay etmek, dalga geçmek
  tinazwer ironik
  tîp harf; grub
  tîprêz dizgici
  tîprêzî dizgi
  tîr ok
  tiral tembel
  tirat müsabaka, karşılaşma
  tirêj güneş ışını, ziya
  tirek osurukçu
  tîremar ok yılanı
  tîrendaz okçu
  tirî üzüm
  tîrik oklava
  tirimbêl otomobil
  tîrk saatin ibresi
  tîrkirin koyulaşmak
  tirs korku
  tirsandin korkutmak
  tirsîn korktular
  tirsnak korkunç
  tirsonak korkak
  tirş ekşi; salça
  tirşî ekşilik,turşr
  tirşik güveç
  tisî yavan, katıksız
  tisnak korkunç, tehlikeli
  tiştonek bilmece
  tivîlk kumru
  tivir turp
  tixub sınır
  tixûb sınır
  tizbîh tezbi
  tizrûg sülük
  tol öc, arsız oruspu
  tolaz çpkın
  tolgîn sardunya
  tolhildan intikam, intikam akmak
  tolhildêr intikam alan
  tolik ebegümeci
  tomargeh stüdyo
  tomarkirin kaydetmek
  tor ağ
  tora agahiyan bilgi ağı
  toraq çökelek
  torevan edebiyatçı
  torîk çakal
  torim deve yavrsu
  totik akıl
  totikvala akılsız, tahtasız, eksik
  totirne iriyarı adam
  tov döl, tohum
  tozî dilim
  tozik sıpa
  tozîkirin dilimlemek
  tu hiç, asla
  tûj sivri, acı keskin, biber acısı
  tûjkirin sivriltmek;bilemek
  tûlemar kobra yılanı
  tund sertlik, şiddetli
  tundî şertlik, şiddet
  tundraw radikal, aşırı
  tûqesp kara dut
  tûr torba, poşet
  tûrebûyîn galeyana gelmek, sinirlenmek
  tûtevîn muhabet koşu
  tûşîhevbûn karşılaşmak:; çarpışmak
  tûtik düdük
  tûtya çinko; bulunmaz şey
  tûzik tere otu
  tûzîkirin karpuz, elma, vb. dilimlere ayırmak
  twanasî kriminoloji
  twankar suçişleyen

  Û, û û ve
  ûşt gerekçe, neden  V, v vajî ters yüz
  vajîkirin tersyüz etmek, mec. çarpıtmak
  vala boş
  valabûn boşalmak
  valahî boşuk, uzay
  valakirin boşaltmak
  vatinî görev, işlev
  veberhênan ekonomi, yatırım
  vebijartin ayıklamak
  vebirîn kesinleştirmek
  vebûn açılmak, açılış
  vêce bu, kez, bu sefer
  veçinîn sakınmak; çorap vb. şeyleri tamir etmek
  veciniqandin ürkütmek, irkiltmek
  veciniqin irkilmek, ürkmek
  veçırandin yün ve pamuk türü şeyleri birbirinde ayırmak
  vedan eşmek, deşmek
  veder tecrit edilmiş, dışlanmış
  vederkirin dışlamak, tecih etmek
  vedîtin keşf etmek
  vedizîn gizlenmek, saklanmak
  vedor devre
  vefirîn çarpıp geri fırlama sekme
  vêga şimdi, bu anda
  vêgavê şimdi, şu an
  veger dönüş, dönme
  vegerandin döndürmek
  vegerîn dönmek
  vegirtin geri almak, işgal etmek, feth etmek
  vegotin anlatmak
  veguherandin dönüştürmek
  veguherîn donüşmek
  veguhêztin nakletmek, aktarmak, tayin etmek
  vehanîn geri getirmek, eğmek bükmek
  vehatin geri gelmek, nüksetmek
  vehisîn dinlenmek, mola vermek
  vehiştin geri bırakmak
  vejandin diriltmek
  vejartin ayırt etmek
  vejîn dirilmek, diriliş
  vekêşîn geri çekilmek, gerilmek
  veketin yatmak, uzanmak
  vêketin lamba vb. nin yanması tutuşmak
  vekirî açık
  vekirin açmak
  vekît imla
  vekîtandin hecelemek
  vekolîn incelemek, inceleme
  vekuştin söndürmek
  velerzîn titremek, titreşmek
  velîstin irkilmek, şok olmak, burkulamak, yerinde oynamak
  velokirin devirip, dökmek
  vemaliştin koları sıvamak
  vemayin geç kalmak
  vemirandin söndürmek, kısmak, dindirmek
  vemirîn sönmek, dinmek, kısılmak
  venan konmak
  venandin dikmek
  venasîn tanınmak; itiraf etmek
  venêrin bakınmak, konmak
  veniştin konmak, tünemek
  vepirsîn soruşturmak
  veqetandek dilbilisinde isim takısı
  veqetandin ayırmak
  veqetîn ayrılmak
  vereşandin kusturmak
  vereşîn kusmak
  verijandin boşaltmak; kusturmak
  vêrik çarık dikmede kulanılan iplik
  verotin tencere, demir gibi şeyler kazımak
  vêsandin söndürmek
  veşargeh eşyanın saklandığı yer veya bölüm
  veşarî gizli, mehrem
  veşartin saklamak, gizlemek
  veşartok saklambaç
  veşewitîn kar, deterjan, vb. şeylerden dolayı insan vücudunun yanması
  veşûştin durulamak, kurulamak
  vewestan mola, dinlenme
  vewestîn dinlenmek, mola vermek
  vêxistin lamba, vb. yakmak; tutuşturmak
  vexwarîn içmek, içecek
  vexwende davet eden...
  vexwendî davetli
  vexwendname davetiye
  vezandin sündürmek
  vezel kazak
  vezelîn yere yayılarak oturmak
  vezîn sünmek, esnemek
  vezinîn iplik yumağını geri sarmak
  vikûvala bomboş
  vin burnunda konuşan
  vîn irade, istenç
  vir yalan, palavra
  virek yalancı, palavracı
  virîk ishal, amele
  virîkîbun ishal olmak
  virkirin palavra atmak, yalan atmak
  virtoqî davranışları kötü
  virûvî pişirilmiş yağlı et
  vît dik (kulak için)
  vîtkirin dikmek
  viyan irade, istenç
  vizbun yan çizmek, kaytarmak
  vizek yan çizen, kaytaran

  W, w wane ders
  wanegeh derslik, sınıf
  war alan, mekan
  wargeh kamp
  warxan apartman
  wate anlam, mana
  watedar anlamlı
  watenasî semantik
  we siz, sizin
  wêje edebiyat, yazın
  wêjemend edebiyatçı
  wêjenas edebiyat, uzmanı
  wêjeya devkî sözlü edebiyat
  wêjeyî edebi
  wekhev eşit
  wekhevî eşitlik
  wekî gibi
  wekî mînak örneğin, mesela
  wekok örnek
  welat ülke
  welatê xeribîyê gurbet
  welatî vatandaş, yurtaş
  welatparêz yurtsever
  welê böyle, şöyle
  wêne resim, fotoğraf
  wêne girtin görüntülemek
  wênekirina fîlm film çekmek
  werar evrim, tekamül
  werbûn tepe taklak yuvarlanmak
  werdek ördek
  werê öyle
  werger çeviri, tercüme
  wergêr çevirmen, tercüman
  wergerandin çevirmek
  wergirtin almak, giymek
  werimandin şişirmek
  wêrîn cesaret
  werîna getirmek
  werîs urgan
  weritandin yanıltmak
  weritîn yanılmak
  werz mevsim; bostan
  werzî mevsimlik
  werzîşikar sporcu
  werzîşspor
  wesem makyaj
  wêsîn sönmek
  west yorgunluk
  west girtin dinlenmek
  westandin yormak
  westîn yorulmak
  weşan yayın
  weşana yekser canlı yayın
  weşandin yaymak, yayınlamak
  weşanger yayıncı
  weşanxane yayınevi
  wezaret bakanlık
  wezarete aborîyê ekonomi bakanlığı
  wezî bakan
  wî o, onu, (eril)
  wiha böyle
  wilo böyle
  winda kayıp
  windabun kaybolmak
  windakirin kaybetmek
  wird dua
  wirênekirin sayıklamak
  wisa öyle
  wize enerji
  wuşe kelime, sözcük


  X, x xaçepirs bulmaca
  xaçerêz bulmaca
  xaçirgan saç ayağı
  xaçperest haçlı
  xak toprak,ülke
  xakî haki reng
  xal dayı
  xalbendî noktalama
  xale yakamoz
  xalî tehna, ıssız
  xalîbûn boşalmak, tehnalaşmak
  xalîçe halı
  xalojin dayı eşi
  xaltî teyze
  xalxalok uğur böceği
  xane hane
  xanî ev,bina,konut
  xapandin aldatmak
  xapîn aldanmak,kanmak
  xapînok aldatıcı
  xapon viran, harap
  xapxapik takunyaı
  xar at koşusu; bilye
  xarîz unun yağda pişirilmesiyle yapılan yiyecek
  xarûk çarık
  xarûz ipe dizilen ceviz içi vb.
  xasûk kurnaz
  xaşe bazı organların üzerindeki ince zar
  xatir hatır
  xatirxwestin veda etmek
  xav çiğ,ham
  xavî çiğlik
  xavik tülbend
  xawên onur, şeref, gurur
  xax rezil
  xaxî rezillik
  xayîzbûn içi deçmek, bayılmak
  xebat çalışma
  xebatkar çalışan, çalışkan
  xebatkirin çalışmak
  xeberoşk masal
  xebitîn çalışmak
  xedar gaddar, acımasız
  xêl halay
  xela kıtlık
  xela rabû kıtlık geldi
  xelan burulma
  xelandin burma
  xelat hediye, armağan
  xelatgir ödülü alan
  xelatkirin ödüllendirmek
  xelek halka
  xelet yanlış
  xeletî yanlışlık, hata
  xelî çok
  xêlî duvak
  xelîn mide bulanması
  xelk halk,ahali
  xelüz kömür
  xelwet inziva
  xem tasa, kaygı, gam, hüzün
  xemgîn üzgün, hüzünlü
  xemilandin süslenmek
  xemilîn süslenmek, donanmak
  xemkişandin üzülmek, kaygılanmak
  xeml süs
  xemrevandin teseli etmek
  xemrevîn teseli eden,gönül rahatlatan
  xemsar ihmalkar, vurdumduymaz
  xemsarî ihmalkarlik, vurdumduymazlık
  xengel mantı, yemeği
  xeniqandin boğmak
  xeniqîn boğulmak
  xenûqe gerdanlık
  xenzik kiler
  xenzirandin fazla tüyleri ateşle yakarak yok etmek
  xepar çapa
  xepartin çapalamak
  xêr hayır
  xera bozuk, kötü
  xerabî kötülük
  xerabûn bozulmak
  xeraf balık ağı
  xerakir
  xêrnexwaz kötü niyetli
  xêrxwaz iyiliksever
  xesandin hadim etmek
  xesifîn içinde bulunulan durumdan daha kötü bir duruma düşme
  xesu kaynana
  xesû kaynana
  xetere tehlike, risk
  xeternak tehlikeli, riskli
  xeşîl sütleğen otu
  xêv bellek, bilinç
  xêvîk unutkan, budala
  xew uyku
  xewar uykucu, uyuşuk
  xewn rüya, düş
  xewn dîtin rüya görmek
  xeydok çıtkırıldım, alıngan
  xeyidîn küsmek, darılmak
  xêz çizgi
  xezal ceylan
  xêzefîlm çizgi filim
  xêzkar çizer
  xêzkirin çizmek
  xezûr kayınbaba
  xîç çakıl taşı
  xicilkirin rahatsız etmek
  xifş ceylan yavrusu
  xîjik kızak
  xilmaş uyuşuk, uykulu
  xîlok küçük taş
  xilt köstebek
  ximav mörekkeb
  xinamî dünür
  xingilîn kırık yada çıkık bir organın sakması sakatlar gibi yürümek
  xiniz hain, kalleş
  xiran aldanmak
  xirandin aldatmak
  xirecir karmaşa, gürültü, şamata
  xirêf bal, pekmez gibi şeylerin tortusu
  xîret gayret; namus, onur
  xirikîn ayağı kaymak
  xirindol ağız, yeni doğurmuş memelerin ilk sütü
  xiring güzel, alımlı zarif kadın
  xirmûşek çimdek
  xirpe bir gurup tarafından bir kişiye yapılan saldırı
  xirtol izdiham
  xistin koymak
  xitêre ucu yarılarak ışık vermesi için tutuşturulan değnek
  xişm öfke
  xişxişok çıngırak, çocuk çıngırağı
  xitimandin tıkamak
  xitimîn tıkanmak
  xitşt tuğla
  xîz kum
  xizan yoksul, fakir
  xizanî yoksulluk fakirlik
  xizêm hızma
  xof korku
  xone erkek kedi
  xongîn yağmurun çişelemesi
  xort genc, delikanlı, erkek
  xortanî gençlik
  xortik tavşan yavrusu
  xoşewîst sevgili, aziz, muhterem
  xox şeftali
  xubar toz
  xudawen tanrıça
  xûgî haraç
  xûjal işbitiren, yetenekli, zeki
  xulam köle, erkek hizmetçi
  xumal kendi işini kedi gören
  xumalî ısmarlama elbise;çoğalabilen değerli mal
  xumam pus
  xumirî kırmızı ile siyah arası renk
  xumirîn olgunlaşmak üzere olan meyvelerin kızarmaya başlamasıateşin sönerek kül tutması
  xunav çise
  xunivîn yağmurun çişelemesi
  xurandin kaşımak
  xurcik heybe
  xurdangî mide
  xurek besin, gıda
  xurifî bunak
  xurifîn bunamak
  xurimîn tahta, toprak, vb. nin aşınması
  xurîn kaşınmak
  xurînî kahvalti öncesi aparatif
  xurt güçlü, kuvvetli
  xusar geceleri yere düşerek yeryüzünü beyazlaştıran sonra da eriyen tuz gibi madde
  xuyabun görünmek, belirmek
  xûz kambur
  xwar eğri, bozuk, yanlış
  xwarin yemek
  xwaringeh lokanta, restorant,
  xwarzê kızkardeşin kız çocuğu
  xwarzî kızkardeşin erkek çocuğu
  xwazgîn görücü
  xwe kendi
  xwê tuz
  xwe bi xwe kendi kendine
  xwe dane alî kaçınmak, sakınmak
  xwe li keriyê danîn duymamazlıktan gelmek
  xwe vedizîn gizlenmek, saklanmak, sıvışmak
  xweajo içgüdü
  xwecihî yerel, mahalli
  xweda allah, tanrı
  xwedan sahib
  xwêdan ter, terlemek
  xwedaneber yanaşmak
  xwêdank tuzluk
  xwedê allah, tanrı
  xwedêgiravî sözde, güya
  xwedênenas ataist
  xwedî sahib
  xwedîkirin beslemek, büyütmek
  xwêdîn davarın tzlandığı yer
  xwedîtî sahiplik
  xwefiroş hain
  xwegirêdan kuşanmak, giyenmek
  xweh kız kardeş
  xwekuştin intihar
  xwelî kül, toprak
  xwelîdank kül tablası
  xwende okumuş, aydın
  xwendegeh okul
  xwendekar öğrenci
  xwendevan okuyucu
  xwendin okumak
  xweng kızkardeş
  xweperest bencil, egoist
  xwepêşandên gösterici
  xwepêveberdan kendini kaptırmak
  xweragirtin kendine hakim olmak, dayanmak
  xwerexnekirin özeleştiri
  xwerist doğa, tabiat
  xwerû saf, orjinal
  xweser özgün; özerk, otonom
  xwesî yalın ayak
  xwesipartin sığınmak, teslim olmak
  xwestî istenmiş kız
  xwestin istemek, arzu etmek, talep etmek
  xweş hoş, iyi
  xweşbîn iyimser, optimist
  xweşbînî iyimserlik
  xweşhal memnun
  xweşhalbûn memnun olmak
  xweşhalî memnuniyet
  xweşî selamet, sağlık
  xweşik güzel, sevimli
  xweşmêr centilmen
  xweştivî sevgili
  xweza doğa, tabiat
  xwezayî doğa, tabi
  xwezî keşke
  xwîn kan
  xwîngerm sevimli, sempatik
  xwînjêhatin kanamak
  xwînsar antipatik
  xwişk kızkardeş  Y, y yabo babaya hitap
  yadê anneye hitap
  yadkirin anmak
  yan kanape
  yane klüp (spor, yazar)
  yanzdeh onbir
  yarîgeh oyun alanı
  yarîker oyuncu
  yarîkirin oynamak; şaka yapmak
  yarmetî yardım
  yek bir
  yekbûn birleşmek
  yekcar birden; tümden
  yekgirtî birleşik; standart
  yekirin birleştirmek
  yekiti birlik
  yeknesak tekdüzen. monoton
  yekpare bütün,tüm
  yeksan eşit
  yeksanî eşitlik
  yekser hemen, derhal,direk
  yekta biricik, eşsiz
  yekşem pazar
  yekşembe pazar günü
  yengir taraftar,yandaş
  yeqînkirin inanmak
  yezdan tanrı,allah
  yom uğur


  Z, z zaboq çöplük
  zac kükürt demir karışnmn (deri boyamada kullanılnr
  zad tahıl,mahsul
  zagon kanun,yasa
  zagona,bingehîn anayasa
  zan/zayîn doğum yapmak (hayvanlar için)
  zana bilge,bilinçli
  zanav ulusal,dini vb. kimlik
  zanîn(dizane,bizane) bilmek;bilimsel bilgi
  zanîngeh üniversite
  zanistî bilimsel
  zanko üniversite
  zanyar bilim insanı
  zar dil
  zar û zêç çoluk çocuk
  zarava lehçe
  zargotin folklor
  zarîkirin taklit etmek
  zarîn feryad etmek,yakınmak.
  zarok çocuk
  zarokatî çoçukluk
  zarokxane kreş
  zarxweş hoşsohbet,tatlı dilli
  zava damat
  zax sülfür,sülfat;çizgi,hat
  zaxor taşlık,sarp yer
  zaxorî başa bağlanan ipekli örtü
  zayend cins,soy
  zeb katı,sert
  zebeş karpuz
  zeblok saydam,düz
  zebûn zayıf,güçzüz,düşkün
  zêdagavî ihlal,hadini aşma
  zêde çok,fazla,bol
  zêdebahî artık değer
  zêdebûn çoğalmak,fazlaşlaşmak
  zêdegavîkirin ihlal etmek
  zêdehî fazlalık
  zêdekirin çoğaltmak
  zeftkirin tutmak,yakalamak,zaptetmek
  zehf çok,fazla,epey
  zekem nezle,grip
  zekemî nezleye yakalanmış kişi
  zelal berrak,duru
  zelîl hor,hakir,değersiz
  zeliqandin yapıştırmak
  zeliqîn yapışmak
  zeliqok yapıştırıcı,tutkal
  zêlkirin eti dilimlere ayırmak
  zelûl düşük sevyeli,değersiz kimse
  zelût kel,dazlak,cavlak
  zemawend düğün
  zembelîlk buzdan sarkıt
  zemîn gümlemek
  zemkirin tutmak,birisini çekiştirmek
  zend bilek
  zendik bileklik
  zeng pas
  zengar girtin paslanmak
  zengari paslı
  zengelûr gırtlak,soluk borusu
  zengil çan,zil
  zenî çene
  zer sarı
  zêr altın
  zeraq güneşin hüzmeleri veya ışını
  zerd step,bozkır
  zêrevan kontrolör,denetiçi
  zerg mızrak ucu
  zerî güzel,dilber,sarışın
  zerik sarılık hastalığı
  zerîpoş zırhlı araç
  zeriqîn güneşin doğması
  zernik sıçanotu
  zernîx ağda
  zer***în zayıflamış,rengi sararmış kimse
  zerya deniz
  zevî tarla
  zewac evlilik
  zewade erzak,erzak stoğu
  zewd angarya
  zewicandin evlendirmek
  zewicî evli
  zewicîn evlenmek
  zexel tembel,vurdumduymaz
  zexm dayanıklı,sağlam
  zexmbûn sağlamlaşmak
  zexmkirin sağlamlaştırmak
  zexnepûrt zıkkım
  zibare imece
  zibil hayvan gübresi
  ziha büyük yılan,ejderha
  zik karın
  zîk bal mumu sürülmüş iplik
  ziko obur
  zikreşî çekememezlik
  ziktilêr göbekli şişman
  zîl filiz
  zîl dan filizlenmek
  zilam adam,erkek
  zilmat kapkaranlık
  zîlo sülük
  zilûk hasır
  ziman dil
  zimandirêj çok konuşan,geveze
  zimanê zikmakî anadil
  zimanxweş tatlı dilli
  zimanzan dilbilinci,tercuman
  zimanzanî dilbilimi
  zimanzêrîn mec,sır saklamayan
  zîn eyer
  zinar kaya
  zindî canlı
  zingilîn köpeğin ölmesi
  zînî tümsek
  zinîn sarmak
  zintod iri yazı
  zîper ense;pazu
  zîpik dolu yağışı...
  zîq dik
  zir sahte,taklitvey,gerçek olmayan
  zîranewa meraklı
  zîranî merak
  zirav ince
  zirbav üvey baba
  zîrç kuş ve tavuk pisliği
  zirehpûş çelik yelek
  zîrek zeki,yetenekli,acar
  zirîç kurşun
  zirîn anırmak
  zirndin anırtmak
  zirnezîq tahterevalli
  zirqetik hamam böceği
  zirt palavra
  zirtek palavracı
  ziryan poyraz
  zîtik hayvan tekmesi
  zîv gümüş
  zîvan çil
  zîver rahatsız
  zîvêrbûn rahatsız olmak
  zîvêrkirin rahatsız etmek
  zivir pürüzlü şey
  zivirandin(dizivirîne bizivirîne) çevirmek,geri çevirmek,döndürmek
  zivirîn dönmek
  zivistan kış
  ziwa kuru
  ziwabûn kurumak
  ziwahî kuruluk
  ziwakirin kurutmak
  zîwan tahılların içindeki yabani otlar
  ziyan zarar
  ziyan gihandin zarar vermek
  ziyandar zararlı
  zîz duygulu,duyarlı,hassas
  zîzok topaç
  zo çift
  zom bölge,oba
  zonp balyoz
  zor çok,fazla,epey
  zordar diktatör,zalim
  zordarî baskı,zulüm
  zordest zalim,baskıcı
  zordestî baskı,zulüm
  zov kırkayak
  zozan yayla
  zozanî yaylacı
  zû çabuk,acele
  zuhim iç yağı
  zûkayî çabukcak
  zûkirin acele etmek,hızlanmak

  __________________

  n3hbgtfre21"
 5. #5
  DJ
  Üyelik tarihi
  Feb 2012
  Bulunduğu yer
  Amed/İstanbul
  Mesajlar
  1.147

  Standart

  emeğine sağlık paylaşımına

  n3hbgtfre21"
 6. #6
  Atılmış üye
  Üyelik tarihi
  Mar 2012
  Bulunduğu yer
  Batman/İstanbul
  Mesajlar
  966

  Standart

  Emeğine Sağlık Paylaşımın için tşklr

  n3hbgtfre21"
 

 

Konu Bilgileri

Users Browsing this Thread

Şu an 1 kullanıcı var. (0 üye ve 1 konuk)

Bu Konudaki Etiketler

Paylaş

Paylaş

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
 •  
RSS RSS 2.0 XML MAP HTML SiteMap
Powered by vBulletin® Version (Kapalıyız)
Copyright ©2000 - 2016, Jelsoft Enterprises Ltd.
SEO by vBSEO 3.6.0
Türkçe Çeviri : Korg pa800 Set
Tasarim MirBey
Tüm Zamanlar GMT +3 Olarak Ayarlanmış. Şuanki Zaman: 11:22 349.